Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Греки Північного Приазов’я: культурно-просвітницький розвиток (кінець XVIII – початок XX ст.).
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Греки Північного Приазов’я: культурно-просвітницький розвиток (кінець XVIII – початок XX ст.).

 Анотації

Бацак Н.І. Греки Північного Приазов’я: культурно-просвітницький розвиток (кінець XVIII – початок XX ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України: Інститут історії України НАН України. Київ, 1999.

   Дисертація присвячена дослідженню процесів культурного розвитку маріупольської грецької громади у зв’язку з проблемами відродження та збереження її етнічної самосвідомості. В праці розглядається формування і розвиток системи культурно-освітніх закладів грецької громади після переселення з Криму до Північного Приазов’я, досліджуються чинники становлення системи грецької національної освіти на Маріупольщині, простежується еволюція та згортання національного шкільництва греків в умовах урядової політики Російської імперії, визначається рівень залученості грецького населення до початкової і середньої освіти у порівнянні з іншими етнічними групами регіону. В дослідженні також розкрито роль греків у культурно-мистецькому житті Маріупольщини, проаналізовано особливості організації і функціонування мережі культурно-просвітительських товариств та бібліотечних закладів північноприазовської грецької громади, основні напрямки її культурно-просвітницької діяльності.
   Ключові слова: північноприазовська грецька громада, етнічна самосвідомість, культурно-освітні заклади, національне шкільництво, культурно-просвітительські товариства, урядова політика, культурно-мистецьке життя.

Batsak N.I. The Greeks of the Northern Sea of Azov area: their cultural and enlighten development (the end of the 18th – the beginning of the 20th ñent.). – Manuscript.

A thesis submitted for a scientific degree of a Candidate of History on speciality 07.00.01.- The History of Ukraine. The Institute of Ukraine History of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 1999.

   The present thesis is devoted to the investigation of the process of social and cultural development of Mariupol Greek community in its connection with the problems of preserving and reviving of ethnic consciousness of Greeks of the Northern Sea of Azov area. It has been affiliated the forming and development of the system of cultural and schooling institutions of the Greek community after its transmigration from the Crimea to the Northern Sea of Azov area. Also it has been investigated the factors of the Greek national educational system formation, evolution and displacing of the national Greek schooling in the conditions of Russian Empire government policy. It has been shown the high level of Greek population literacy in comparison with the other ethnic groups of the region. The dissertation exposes the role of the Greeks in cultural and art life in the Mariupol region, analyses the peculiarities of organising and functioning of the system of the cultural and enlighten communities, library institutions of the Northern Sea of Azov Greek minority; the main directions of its cultural and enlighten activities.
   Key words: Greek community of the Northern Sea of Azov area, ethnic consciousness, cultural and schooling institutions, national Greek schooling, cultural and enlighten communities, government policy, cultural and art life.  

Бацак Н.И. Греки Северного Приазовья: развитие культуры и просвещения (конец XVIII – начало XX в.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – История Украины: Институт истории Украины НАН Украины. Киев, 1999.  

   Диссертация посвящена изучению процессов культурного развития греческой общины Северного Приазовья в связи с проблемами возрождения и сохранения ее этнического самосознания.
   В работе рассматриваются исторические традиции культурно-просветительской деятельности греков в условиях иноэтнического окружения, их роль в сохранении аутентичности греческого этноса до его переселения из Крыма в Северное Приазовье.
   Автором показано, что развитие культуры и просвещения греков на украинских землях в течение изучаемого периода происходило в тесной связи с активными социальными, политическими и экономическими процессами в среде общины, что обусловило целесообразность применения общей периодизации ее этнической истории: 1) кон. XVIII – 60-е гг. XIX в.; 2) 60-е гг. – конец XIX в.; 3) начало XX ст. – и при изучении данного бытийного аспекта.
   Выявлено, что в течение первого периода культурно-просветительской деятельности греческой общины Мариупольщины основными его факторами были существование автономии в общественном и конфессиональном управлении греков, культурные влияния распространения общегреческой идеи национального освобождения и возрождения, а также деятельность выдающихся греческих просветителей-эмигрантов.
   Отмечено, что созданная приазовскими греками в І-й пол. ХІХ ст. сеть начальных учебных заведений сыграла существенную роль в сохранении национальной идентичности среди широких слоев греческой общины. Однако ее этническая особенность (дифференциация двух субэтнических групп, национальное и культурное развитие которых длительное время происходило в отдалении от мировых центров эллинской культуры), специфические этнические и языковые черты препятствовали приобщению греков Мариупольщины к новогреческому национально-культурному ренессансу.
   На основе широкого фактического материала в диссертации раскрывается эволюция образовательной системы приазовских греков в течение ІІ-й пол. ХІХ в., в результате которой была ликвидирована национальная школа, и взамен под влиянием государственных реформ 1860-х гг., существенных социально-политических и экономических изменений в жизни греков, сопровождаемых утратой ими основных этнических привилегий, была создана разветвленная сеть начальных и средних учебных заведений общегосударственного типа.
   Установлено, что интеграция греков в общероссийскую образовательную систему привела к ускорению ассимиляционных процессов в среде этнической общины, прежде всего, в области языка, к утрате национальной письменной традиции.
   Важным выводом в исследовании является выяснение того факта, что вследствие интенсивного распространения русскоязычной культуры и просвещения значительной сетью школьных, библиотечных и культурно-просветительских учреждений греческое население Мариупольского уезда в конце ХІХ – начале ХХ в. достигло одного из самых высоких в регионе показателей грамотности, а также приобщения молодежи к начальной школе.
   Автор доказывает, что в начале ХХ ст. на фоне активизации общественно-политической и культурной жизни национально сознательная и образованная часть греческой общины сделала первые успешные шаги к возрождению этнокультурных и языковых традиций своего народа на почве национального просвещения.
   Ключевые слова: греческая община Северного Приазовья, этническое самосознание, культурно-просветительские учреждения, национальное образование, культурно-просветительские общества, правительственная политика, культурная жизнь.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Греки Північного Приазов’я: культурно-просвітницький розвиток (кінець XVIII – початок XX ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net