Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності

Анотації 

Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов'язаних з використанням адміністративного договору, як специфічного засобу управлінської діяльності, державними органами виконавчої влади.
   Особливу увагу приділено обґрунтуванню поняття адміністративного договору, визначається його місце в адміністративному праві, приділяється увага актуальності договору в управлінській діяльності державних органів, подається аналіз розвитку договору в Україні та зарубіжних країнах, здійснюється історико-правовий аналіз.
   Розглядаються існуючі нормативно-правові основи адміністративного договору в Україні. Безпосередню увагу було приділено юридичній природі договору та його основним функціям як специфічного засобу управлінської діяльності. Розглянуто підстави виникнення, зміни, припинення адміністративно-договірних відносин.
   Важливим результатом проведеного комплексного дослідження адміністративного договору стало дослідження ознак, принципів та елементів договору. Запропонована правова класифікація адміністративних договорів. Окреслена сфера застосування адміністративного договору в державному управлінні, подана характеристика взаємодії та співвідношення договору з актом управління. З’ясовані критерії недійсності адміністративного договору.
   Ключові слова: адміністративне право, державне управління, виконавча влада, управлінська діяльність, засіб управління, адміністративний договір, акт управління, адміністративні правовідносини, система.

Скворцов С.С. Административный договор как средство управленческой деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических вопросов, связанных с использованием административного договора, как специфического средства управленческой деятельности, государственными органами исполнительной власти.
   В работе на теоретическом уровне анализируются тенденции развития административного права в условиях правовой реформы в Украине, непосредственное внимание уделено изучению места и роли института административного договора в административном праве. В диссертации определены основные причины, обуславливающие актуальность существования административного договора в управленческой деятельности. Научному исследованию подвергнуты вопросы концепции развития административного договора в Украине, проанализирован зарубежный опыт применения в государственном управлении административных договоров и предложены основные направления его использования в Украине. Сделан вывод о детальном урегулировании административного договора в зарубежных странах, как на теоретическом, так и на законодательном уровне.
   В диссертации определены нормативные основы административного договора в Украине, сформулированы предложения по внесению конкретных изменений и дополнений в действующее законодательство Украины. Подвергнуты анализу понятие, признаки, функции и основные причины, раскрывающие особенности административного договора как средства управленческой деятельности. В диссертации нашло дальнейшее развитие юридической природы административного договора, под которой понимается совокупность специфических принципов и элементов, которые позволяют обособить соответствующее правовое явление. Приводится детальная характеристика элементов (предмет, цель, форма, содержание и субъекты) административного договора.
   Предложена расширенная классификация административного договора по следующим основаниям: по критерию содержания, по субъектам договорных отношений, по характеру взаимоотношений между сторонами, по предмету регулирования, по юридическим свойствам, по целенаправленности договорных отношений. Значительное внимание уделено сфере применения административного договора органами государственной исполнительной власти, особенностям соотношения и взаимодействия актов управления и административных договоров.
   В контексте выбранного предмета исследования особое внимание в работе предлагается обратить на возможности признания договора недействительным, под которым понимается признание договора не обладающим юридической силой, не влекущим никаких правовых последствий для его сторон.
   Ключевые слова: административное право, государственное управление, исполнительная власть, управленческая деятельность, средство управления, административный договор, акт управления, административные правоотношения, система.

Skvortsov S.S. Administrative Agreement as a Method of Management Activity. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and the process; financial law; informational law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to the complex research of theoretical and practical problems connected with the usage of administrative agreement as a specific method of management activity by the state bodies of executive power.
   Special attention is paid to the granting the notion ‘administrative agreement’; its place in administrative law is defined; attention is also paid to the actuality of agreement in management activity of state bodies; analysis of agreement’s development in Ukraine and foreign countries is presented; historical and legal analysis is realized.
   Existing normative and legal grounds of administrative agreement in Ukraine are viewed. Direct attention was paid to the legal nature of agreement and its main functions as a specific method of management activity. Reasons of forming, changing and stopping of administrative and contract relations were studied.
   An important result of conducted complex research of administrative agreement was the research of agreement’s features, principles and elements. Legal classification of administrative agreements is proposed. The sphere of applying administrative agreement in the state management is outlined; characteristic of cooperation and correlation between agreement and the act of management is given. Criteria of administrative agreement’s invalidation are found out.
   Key words: administrative law, state management, executive power, management activity, method of management, administrative agreement, act of management, administrative legal relations, system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net