Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Голодомор 1932-1933 років на Харківщині
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Голодомор 1932-1933 років на Харківщині

 Анотації

Яценко Є.Ю. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01—історія України. Харківський державний університет, Харків, 1999.

   Захищається дисертація, основні положення якої викладені в чотирьох наукових роботах. В ній комплексно досліджується голодомор 1932-1933 років на Харківщині. В роботі проаналізовані причини голодомору, показано перебіг цього явища, виявлені його наслідки. Населення Харківської області в 1932-1933рр. тяжко постраждало від штучно створеного голодомору. В першу чергу це стосується селянства. Прямі демографічні втрати за цей період на Харківщині складають не менше 1,5 млн. осіб. Наслідки голодомору відбилися на всіх сферах життя суспільства. В 1932-1933рр. на території Харківської області мав місце акт геноциду.
   Ключові слова: аграрна політика, колективізація, репресії, голодомор.

Яценко Е.Ю. Голодомор 1932-1933 годов на Харьковщине.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01—история Украины. Харьковский государственный университет, Харьков, 1999.

   Защищается диссертация, основные положения которой изложены в четырех научных работах. В ней комп-лексно исследуется голодомор 1932-1933 годов на Харьковщине. В работе проанализированы причины голодо-мора, показан ход этого явления, выявлены его последствия. Население Харьковской области в 1932-1933 гг. тяжело пострадало от искусственно созданного голодомора. В пер-вую очередь это касается крестьянства. Прямые демо-графические потери за этот период на Харьковщине составляют не менее 1,5 млн. человек. Последствия голо-домора отразились на всех сферах жизни общества. В 1932-1933 гг. на территории Харьковской области имел место акт геноцида.
   Ключевые слова: аграрная политика, коллективизация, репрессии, голодомор

Yatsenko E.Y. 1932-1933 Kharkov region famine.

The thesis for scientific degree of candidate of historical science in the specialty 07.00.01—the History of Ukraine. Kharkov State University, Kharkov, 1999.

   The thesis the principal proposition of which are stated in 4 scientific works, is defended. The carrying out of 1932-1933 Kharkov region famine is researched in it. The reasons of famine, the cornet of this evidence is showed, its consequences are disguised in the work. The population of Kharkov region in the years of 1932-1933 suffered hard, from artificially, made famine. It touches the peasantry first of all.
   Direct demographic losses for this period of time make no less than 1,5mln people in Kharkov region. The famine consequences reflected on all spheres of life society.
   The genocide act took place in 1932-1933 on the territory of Kharkov region.
   Key words: agrarian policy, collectivization, repression, famine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Голодомор 1932-1933 років на Харківщині

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net