Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в ХУШ-ХХ ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в ХУШ-ХХ ст.

 Анотації

Кучменко Е.М. Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в ХУШ-ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 17.00.01. – теорія та історія культури. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ,1999.

   Об’єктом дослідження є історіософський діалог з питань взаємовпливу історичних, культурних, зокрема художніх, процесів Заходу і Сходу на прикладах історіографічного аналізу наукової думки з урахуванням принципу історизму.
   Хронологічні рамки дослідження охоплюють новий час – ХУІІІ – ХХст. - період, підготовлений Ренесансом та Реформацією. Під впливом зовнішнього фактору на Сході створюється так звана “третинна модель”. Традиційний менталітет людини на Сході змінюється, що не могло не відбитися на культурі.
   Мета дослідження – розглянути, як ставилась і вирішувалась проблема діалогу культур Заходу і Сходу науковою думкою ХУШ-ХХ ст., а також, визначити методологічні та методичні особливості вивчення культурних процесів із урахуванням художньої культури країн Заходу і Сходу; розробити концепцію дослідження історико-культурних процесів.
   Результати дослідження викладені у монографіях, навчальному посібнику, методичних розробках, авторських статтях та надрукованих матеріалах, тезах виступів на наукових конференціях.
   Ключові слова: культура, традиційно-побутова культура, діалог культур, культурно-історичний тип, цивілізація, синтез культур, ментальність, принцип історизму, типи культур, структурно – системний підхід, комплексний метод, періоди, художня, матеріальна, духовна культура, Захід, Схід, історіографія, хронологія, культурно – історичний процес.

Кучменко Э.Н. Взаимовлияние историко – культурных процессов Запада и Востока в ХУШ-ХХ в. (на примере художественной культуры). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 17.00.01. – теория и история культуры. – Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова. – Киев, 1999.

   Объектом исследования есть историософский диалог по вопросам взаимовлияния исторических культурных процессов Запада и Востока на примерах историографического анализа научной мысли с учетом принципа историзма и с привлечением художественной культуры.
   Хронологические рамки исследования охватывают новое время – ХУШ-ХХ в. – период, который был подготовленный Ренессансом и Реформацией. Под влиянием внешнего фактора на Востоке создается так называемая “третичная модель”. Традиционный менталитет человека на Востоке изменяется, что не могло не отобразиться на культуре.
   Цель исследования – рассмотреть, как ставилась и разрешалась проблема диалога культур Запада и Востока научной мыслью ХУШ-ХХ в., а также, определив методологические и методические особенности изучения художественных культур Запада и Востока, разработать концепцію ісследования історико-культурних процесов.
   Результаты исследования изложены в монографии, учебном пособии, методических разработках, авторских статьях и опубликованных материалах, тезисах выступлений на научных конференциях.
   Ключевые слова: культура, традиционно-бытовая культура, диалог культур, культурно-исторический тип, цивилизация, синтез культур, ментальность, принцип историзма, комплексний метод, периоды, типы культур,культурно-исторический процесс, структурно-системный подход, художественная, материальная, духовная культура, Запад, Восток, историография, хронология.

Kuchmenko E.N. The mutual influences of historical and cultural processes of West and East in XVIII – XX centuries (based on the artistic culture ).- Manuscript.

Dissertation for Doctor’s Degree of History by speciality 17.00.01. – Theory and History of Culture.- National Teacher’s Training University named after M.P.Dragomanov.- Kiev, 1999.

   The problem of formation of history of culture as a branch of historical science is very topical today because of the ideological, political and educational moment is dominant, meaning of their is increased and the problems of history of culture have the separate place in it.
   The questions about the cultural and historical type, the treatment of content of this idea are refered to numbers of top-priority theoretical problems of history of world’s culture.
   The discussion of methodological basis of history of culture as a one of branch of historical knowledge allow us to determine the object of history of culture: the history of culture studies the human activity in its integrality and system and aim at establishment of bonds between all branches of culture and regularity of their totality.
   The problems of mutual influence and mutual connection in the present dissertation are investigated. The influence of culture on the modern condition of humanity is proved.
   The present dissertation demonstrates that the culture is the main component of historical process.
   The object of the historiosophical dialogue about questions of mutual influence of historical and cultural processes of East and West based on the historiographical analysis of scientific intention with calculation of principle of historism with attraction of artistic culture.
   The chronological frames of investigation are embraced the modern time – XVIII-XX centuries – the period, which had prepared by the Renaissance and the Reformation, the original mental and cultural center of development of capitalism.
   The specific of Reformation culture encloses in connection of features of the Middle Ages and Modern Time, reflects the complicated synthesis of political, religious and intellectual collision. The “ tertiary model” under the influence of external factor in the East is created. It is the many-ways society, which connects the traditional agrarian structures and capitalistic forms in the infrastructure. The traditional mentalitet of individual in East in consequence of attempt to adapt for new bourgeois conditions is replaced. It couldn’t reflect in culture.The period of Modern Time couldn’t refer only to history of countries of West. As well the eastern world couldn’t view separately from dynamic development of capitalistic West. The Modern history of East must perceive as an epoch of profound interaction of western, African and Asian worlds in consequence of colonial synthesis, transformation of East into the composite part of capitalistic economy.
   The aim of investigation is consideration how the problem of dialogue of cultures of East and West by scientific thought of XVIII-XX centuries had been put and viewed, and also to determine methodical and methological peculiarities of study the artistic cultures of two regions, to add it by modern views, to prove new approaches of modern scientific view in the definition of possibilities and meaning of further development of mutual cultural contacts, processes of West and East.
   The present dissertation accents that in the basis of study of history of culture, not depending on its specific, must be the learning about social and economic stages of development of humanity.
   The core of historical type of culture is corresponding its type of personality and one of the important outward manifestations of system unity of individual components of culture – its style.
   The theoretical construction of model of historical type of culture is determined the assignments of historical and cultural modeling. This, to our mind, is the initial boundary and it must help to researcher with qualification of stages of culture.
   The main basis of development of common human civilizational processes is the cultural and historical heritage of different countries of East and West, which has the same features of development. These features are followed up during the analysis of periods and peculiarities of Renaissance in West and East.
   In the concrete local or thematic investigations the criterion of selection of objects of study must be progression of technical, literary or artistic direction with calculation of possible and inevitable into the antagonistic stages of development, dialectical passage to standstill and regeneration.
   The presentation about world’s contacts as a objective historical processes gives the assurance that they will be characteristic feature of our epoch, will develop in future and make the influence on culture, which will increase, and enrich the modern international attitudes by mental principles.
   The results of investigation are presented in monograph, educational textbook, methodical workings, author’s articles and publications, thesises of appearances at different scientific conferences.
   Key words: culture, the dialogue of cultures, the comparative method, the complex method, types of cultures, periods, historiography, the principle of historicism, chronology, the structural and systematical approach, artistic, material, mental culture, traditional and common culture, the West, the East, cultural and historical type, civilization, mentalitet, cultural and historical process, synthesis of cultures.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в ХУШ-ХХ ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net