Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення

Анотації 

Собченко В.В. Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2005.

   Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та опрацюванню методичних положень і практичних заходів щодо трансформації діяльності державних органів соціального захисту населення на територіальному рівні. Визначено перспективну тривимірну модель соціальної політики для України, що передбачає соціальний розвиток з елементами соціального страхування. Вона має бути ліберальною з елементами корпоративної і солідарної, а також стимулюючою з елементами добродійної моделі. Виявлено основні ознаки історичних етапів розвитку системи соціального захисту в Україні. Удосконалено структурно-функціональний підхід до раціоналізації побудови територіальних органів соціального захисту населення, що надає можливість підвищити ефективність їхньої діяльності. Запропоновано механізм упровадження інтегративної моделі "єдиного вікна" у діяльність територіальних органів соціального захисту населення. Обґрунтовано можливості використання позитивного зарубіжного досвіду в системі соціального захисту населення в Україні.
   Ключові слова: соціальний захист населення, державне управління соціальним захистом населення, трансформація системи управління, структурно-функціональна побудова, процесуальний підхід, інтегративна модель, професійна соціальна робота, адресний підхід.

Собченко В.В. Трансформация системы государственного управления социальной защитой населения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке методических положений и практических мероприятий по трансформации деятельности государственных органов социальной защиты населения на территориальном уровне. Определена перспективная трехмерная модель социальной политики для Украины, которая предусматривает социальное развитие с элементами социального страхования, является либеральной с элементами корпоративной и солидарной, а также стимулирующей с элементами благотворительной модели. Выявлены основные признаки исторических этапов развития системы социальной защиты в Украине (простая благотворительность, общественное призрение, государственное попечительство, социальное обеспечение, социальная защита).
   Предложена реализация принципа адресности социальной помощи населению в Украине, базирующаяся на максимальном учете индивидуальных потребностей каждого клиента. Усовершенствован структурно-функциональный подход к рационализации построения территориальных органов социальной защиты населения, что дает возможность повысить эффективность их деятельности.
   Предложен механизм внедрения интегративной модели "одного окна" в деятельность территориальных органов социальной защиты населения. Обоснованы возможности использования позитивного зарубежного опыта в системе социальной защиты населения в Украине.
   Определено, что объектом управления социальной защитой населения в широком смысле выступают все граждане государства, а в узком – социальные группы, которые по различным причинам не в состоянии самостоятельно обеспечить для себя соответствующий уровень жизни. Предложены мероприятия по улучшению профессиональной подготовки сотрудников органов социальной защиты населения на основании анализа их потребностей в обучении.
   Ключевые слова: социальная защита населения, государственное управление социальной защитой населения, трансформация системы управления, структурно-функциональное построение, процессуальный подход, интегративная модель, профессиональная социальная работа, адресный подход.

Sobchenko V.V. Transformation of the system of state administration by social defence of population. – Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of Sciences in Public Administration following the speciality 25.00.01 – theory and history of public administration. –Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the theoretical substantiation and development of methodical theses and practical measures on transformation of territorial official organs of population social protection activity. The perspective three-dimensional model of social policy is definite for Ukraine, that foresees social development with the elements of social security, is liberal with the elements of corporate and solidary, and also stimulant with the elements of beneficial model. The basic characteristics of the social protection system development history stages in Ukraine are exposed. Structural-functional approach to rationalization of territorial organs of social protection of population construction is improved, that makes it possible to increase their activity efficiency. The mechanism of integrative model of "united window" implantation in activity of territorial organs of social protection of population is offered. The possibility of positive foreign experience using in the system of social protection of population in Ukraine is substantiated.
   Keywords: social protection of population, public administration of social protection of population, transformation of the management system, structural-functional construction, processive approach, integrative model, professional social work, address approach.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net