Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування

Анотації 

Телефанко Б.М. Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Львівський юридичний інститут МВС України, Львів, 2004.

   Вперше на рівні монографічного дослідження в теорії кримінально-виконавчого права України комплексно розглядається проблема соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування. Аналізується поняття соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування, досліджуються правові засади соціальної адаптації, особистість звільненого з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування у механізмі соціальної адаптації та постпенітенціарне забезпечення процесу соціальної адаптації. Визначаються правові підстави і умови звільнення від покарання з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування, а також правові і соціально-психологічні проблеми удосконалення практики здійснення процесу соціальної адаптації. На підставі проведеного дослідження формулюються пропозиції щодо вдосконалення кримінального, кримінально-процесуального та криміналь-но-виконавчого законодавства України, а також Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.
   Ключові слова: “соціальна адаптація”, “амністія”, “помилування”, “механізм соціальної адаптації”, “притулок соціальної адаптації”.

Телефанко Б.Н. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из криминально-исполнительных учреждений на основании закона Украины об амнистии или акта помилования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2004.

   Диссертация является комплексным научным исследованием правовых проблем механизма социальной адаптации лиц, освобожденных из уголовно-исполнительных учреждений на основании закона Украины об амнистии или акта помилования. Впервые в Украине исследованы проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из уголовно-исполнительных учреждений на основании закона Украины об амнистии или акта помилования, а именно: анализируется понятие социальной адаптации лиц, освобожденных из уголовно-исполнительных учреждений на основании закона Украины об амнистии или акта помилования в механизме социальной адаптации и постпенитенциарное обеспечение социальной адаптации; определяются правовые основания и условия освобождения от наказания из уголовно-исполнительных учреждений на основании закона Украины об амнистии или акта помилования, а также правовые и социально-психологические проблемы усовершенствования практики проведения процесса социальной адаптации.
   На основании проведенного исследования автор формулирует предложения, касающиеся усовершенствования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательств, а также Закона Украины “О социальной адаптации лиц, которые отбывали наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный строк”, в частности:
   1. Исследуя содержание понятия социальной адаптации, делается вывод о том, что это не комплекс мероприятий, а приспособление лица к социальной среде и предлагается внести изменения в ст.1 Закона Украины “О социальной адаптации лиц, которые отбыли наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный строк”.
   2. В связи с тем, что механизм социальной адаптации состоит не только из системы отношений между освобожденным и средой, делается вывод о том, что механизм социальной адаптации – это совокупность правовых, экономических, организационных, социально-психологических и иных мероприятий, а также постпенитенцарная деятельность государственных органов, общественных организаций, направленных на обеспечение процесса социальной адаптации лиц, освобожденных из уголовно-исполнительных учреждений и убеждение их в объективной необходимости правомерного поведения.
   3. Поскольку за всеми освобожденными из мест лишения свободы необходим контроль, предложено дополнить Закон Украины “О социальной адаптации лиц, которые отбыли наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок” ст.111.
   4. В связи с тем, что в решении вопроса социальной адаптации принимают участие разные государственные органы, необходим высокий уровень их взаимодействия и координации, предложено образовать в структуре Министерства труда и социальной политики Украины специальный орган с целью организации и контроля на общегосударственном уровне за процессом социальной адаптации лиц, освобожденных с уголовно-исполнительных учреждений.
   5. Учитывая то, что необходимо закрепить право осужденного на краткосрочные выезды за пределы исправительных учреждений для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройств после освобождения, а также необходимости создания условий общественным организациям для беспрепятственного, в установленном порядке посещении учреждений с целью активного участия в подготовке к освобождению осужденных, предложено внести дополнения в ст.111 и ст.156 действующего Уголовно-исполнительного кодекса Украины.
   6. С учетом того, что исполнения законов об амнистии положено исключительно на суды, предложено у ч.1 ст.74 Уголовного кодекса Украины слова “закона Украины об амнистии или” исключить. В связи с этим предлагается дополнить действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины специальной статьей, которая будет определять процессуальный порядок освобождения от наказания на основании закона Украины об амнистии.
   7. Учитывая, что материалы на помилование осужденного нужно предварительно тщательно готовить, предлагается образовать комиссии с рассмотрения вопросов о помиловании осужденных при областных государственных администрациях.
   8. На основании того, что вопросы социальной адаптации освобожденных необходимо решать там, где они возникают, автор предлагает образовывать центры социальной адаптации общественными организациями при помощи местных и центральных органов власти на базе простаивающих предприятий с предоставлением временного места проживания и трудоустройства.
   Ключевые слова: “социальная адаптация”, “амнистия”, “помилование”, “механизм социальной адаптации”, “центр социальной адаптации”.

Telefanko B.M. The problems of social adaptation of persons, released from criminal-executive institutions, on the grounds of the Law of Ukraine on amnisty or the act of pardoning. – Manuscript.

Thesis for the research degree of the candidate of Law, specializing in 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal and Executive Law. – Lviv Ivan Franko National University, Lviv, 2004.

   The problem of social adaptation of persons, released from criminal-executive institutions on the grounds of the Law of Ukraine on amnisty or the Act of Pardoning has been completely considered for the first time as a monograph research in the theory of the Criminal-executive Law of Ukraine. The notion of social adaptation of the persons, released from criminal-executive institutions on the grounds of the Law of the Ukraine on amnisty or the act of pardoning has been considered, there are investigated the legal grounds of social adaptation, the personality of the released from criminal – executive institations on the grounds of the Law of Ukraine on amnisty or the act of pardoning in the mechanism of social adaptation and postpenitenciary satisfaction of the process of social adaptation. There are stated the legal grounds and conditions of releasing from criminal-executive institutions on the grounds of the Law of Ukraine on amnisty or the act of pardoning, and also legal and social-psychological problems of improving exercising practice in the process of social adaptation. The research gives grounds for formulating the proposals on improving criminal, criminal processing and criminal executive legislature of Ukraine, and also the Law of Ukraine “on social adaptation of the persons who underwent punishment in the form of limiting freedom or depriving of freedom for a certain period”.
   Key words: social adaptation, amnisty, pardoning, the mechanism of social adaptation, refuge of social adaptation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net