Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин Української держави і закордонного українства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин Української держави і закордонного українства

Анотації 

Вдовенко С.М. Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин Української держави і закордонного українства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02. – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   Дисертація містить розробку цілісної системи поглядів на взаємовідносини Української держави і закордонного українства, обґрунтування визначальної ролі у їх формуванні і розвитку організаційних та договірно-регуляторних механізмів. Закордонне українство розглядається як суспільна система, сформована на основі національного самоусвідомлення, яка перебуває у стані взаєморозвитку і взаємодії з Українською державою. На основі аналізу історичної ретроспективи розвитку закордонного українства та його становища в сучасний період доведено, що воно є значним і значущим фактором національного відродження, має духовні і матеріальні підстави та засоби позитивного впливу на українське державотворення. Робиться висновок, що взаємовідносини з українським етносом, який перебуває за кордоном, необхідно будувати на принципі взаємності, врахуванні його особливостей за країнами перебування, мотивів набуття статусу закордонності. В дисертації загальна парадигма розвитку взаємодії Української держави і закордонного українства розглядається в конкретному контексті. Продукуючи ідею важливості всіх складових закордонного українства, автором за основу дослідження взято українців Білорусі, використано наукові матеріали щодо становища українців Росії, Казахстану, Молдови, Киргизстану. Оскільки західне українство вивчене більш предметно і має тривалий досвід проживання за кордоном, до узагальнень долучені висновки наукових праць щодо українців Канади, США та інших західних країн.
   Предметно аналізуються законодавчі та договірно-регуляторні механізми. Вивчається організаційно-управлінський вимір консолідаційних процесів, передумови, тенденції розвитку закордонного українства. Визначаються громадсько-суспільні та соціально-культурні чинники впливу на реалізацію конституційних положень щодо сприяння закордонному українству у задоволенні культурних, освітніх, інформаційних та інших потреб. Доводиться, що найбільш ефективним щодо організації співпраці є програмно-цільовий метод та системно-функціональний підхід. Запропоновано проведення спільних широкоформатних заходів, які найкраще сприяють формуванню іміджу Української держави за кордоном та задоволенню потреб закордонного українства.
   Ключові слова: закордонне українство, Українська держава, діаспора, спільнота, самоідентифікація, взаємовідносини, механізми, засади, національна ідея, концепція, управління, регулювання, організація та консолідація, потреби, правова та договірна база, тенденції, особливості, методи, функції, аспекти, фактори, духовність, національні процеси.

Вдовенко С.М. Организационные и договорно-регуляторные механизмы взаимоотношений Украинского государства и зарубежного украинства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.02. – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация содержит разработку целостной системы взглядов на взаимоотношения Украинского государства и зарубежного украинства, обоснование определяющей роли в их формировании и развитии организационных и договорно-регуляторных механизмов. Зарубежное украинство рассматривается как общественная система, сформированная на основании национального самосознания, которая находится в положении взаиморазвития и взаимодействия с Украинским государством. На основе анализа исторической ретроспективы развития зарубежного украинства и его положения в современный период доказано, что оно является значительным и значимым фактором национального возрождения, имеет духовные и материальные предпосылки и средства положительного влияния на украинское государственное строительство. Делается вывод, что взаимоотношения с украинцами, которые находятся за границей, необходимо строить на принципе взаимности, с учетом его особенностей в странах происхождения, мотивов получения статуса зарубежности. В диссертации общая парадигма развития взаимодействия Украинского государства и зарубежного украинства рассматривается в конкретном контексте. Продуцируя идею важности всех составляющих зарубежного украинства, автором в качестве основы исследования взяты украинцы Беларуси, использованы научные материалы относительно положения украинцев в России, Казахстане, Молдове, Кыргызстане. Обобщения дополнены выводами научных трудов относительно украинцев Канады, США и других западных стран, так как они имеет длительный опыт проживания за рубежом и изучены более основательно.
   Предметно анализируются законодательные и договорно-регуляторные механизмы. Изучаются организационно-управленческое измерение консолидационных процессов, предпосылки и тенденции развития зарубежного украинства. Подчеркивается, что отношения носят исключительно добровольный характер, а управление формируется на децентрализованных принципах. Анализ показал, что организационные структуры зарубежного украинства имеют трехступенчатый уровень. Советы украинских обществ выполняют организационные, консультативные и совещательные функции, а организации-основатели – в основном культурные, образовательные, информационные.
   В диссертации определяются главными общественные и социально-культурные источники влияния на реализацию конституционных положений содействия зарубежному украинству. К ним относятся: развитие социально-экономической сферы в Украине, отношение к национальным меньшинствам в странах пребывания, развитие многосторонней и двухсторонней договорной базы, положение социальной и гуманитарной сферы в среде самих украинских организаций.
   Сформулирован ряд новых положений относительно интерпретации в зарубежном украинстве украинской национальной идеи, последовательности развития национальных процессов в его среде, определяющей роли организационных и договорно-нормативных начал, самоорганизующих источников становления и влиянии личностного фактора. Определены принципы формирования элит, способы предотвращения ассимиляции, возможности формирования имиджа Украины за рубежом и оказания содействия ее вхождению в мировые и европейские политические и экономические структуры, комплекс показателей, характеризующих уровень сотрудничества, механизмы, влияющие на объединение, разница понятий проживания и пребывания и др.
   Обосновывается необходимость разработки концепций взаимоотношений с украинством каждой страны его пребывания, учета интересов каждой составляющей в зависимости от уровня самоидентификации. Доказывается, что наиболее эффективным в организации сотрудничества является програмно-целевой метод и системно-функциональный подход. В этой связи анализируется реализация Национальной программы “Зарубежное украинство” на период до 2005 года и делается вывод о ее востребованности и в то же время недостаточной сбалансированности в материальном и финансовом отношении.
   На примере проведения в Беларуси Года Т.Шевченка обоснован вывод о том, что проведение широкоформатных мероприятий наилучшим образом способствует формированию имиджа Украинского государства за рубежом и удовлетворению потребностей зарубежного украинства.
   Ключевые слова: зарубежное украинство, Украинское государство, диаспора, общность, самоидентификация, взаимоотношения, механизмы, основания, национальная идея, концепция, управление, регулирование, организация и консолидация, потребности, правовая и договорная база, тенденции, особенности, методы, функции, аспекты, факторы, духовность, национальные процессы.

Vdovenko S.M. Organizational, legal and regulatory mechanisms of mutual relations between the Ukrainian State and foreign Ukrainians. – Manuscript.

Thesis for Doctor’s degree in state management in speciality 25. 00. 02. - State governing mechanisms. – National academy of Public Administration attached to the office of the President of Ukraine. – Kiev, 2005.

   The thesis consists of elaboration of integrated system of views on mutual relations between Ukraine and foreign Ukrainians, substantiation of the determinant role in forming and development of relations, organizational, сontractual and regulatory mechanisms.
   Foreign Ukrainians are considered to be as public system, created on the basis of national self-consciousness. This system is on the stage of mutual development and interaction with the Ukrainian State. On the basis of historical retrospective review analysis of development of foreign Ukrainians and their state at this time it has been proved that foreign Ukrainians are significant national renascence factor, having spiritual and economic reasons and means for the positive influence on building up of Ukraine. The conclusion is drawn that mutual relations with the Ukrainian foreign ethnos should be developing on the principle of mutuality and taking into account the ethnos’ peculiarities subject to the country of residence as well as foreign Ukrainians status acquiring motives. The general paradigm of the development of interaction between the Ukrainian State and foreign Ukrainians is considered in concrete context. Promoting the idea of importance of all constituents of the Ukraine’s foreign citizens being, the author has assumed Ukrainians who live in the Republic of Belarus as the basis of this research. The author also used scientific materials concerning the state of foreign Ukrainians in Russia, Kazakhstan, Moldova, Kyrgyzstan. As the state of foreign Ukrainians in Canada, USA and other western countries had been studied more detailed the results of these scientific researches have been attached to the conclusion remarks of thesis.
   The stage of сontractual and normative base, organizational and administrative dimension, consolidation processes, prerequisites, development trends foreign Ukrainians have been thoroughly analyzed in this work. Social, political and public factors of influence on realization of Constitutional principles regarding the assistance in the satisfaction of cultural, educational, informational needs by foreign Ukrainians have been determined. The research gives proofs that the most effective are programmable-purposeful method and system-functional approach to establishing interaction between the Ukrainian State and foreign Ukrainians. There are also some proposals to hold join broadside arrangements, which could effectively contribute to forming the image of the Ukrainian State abroad and satisfaction of needs by foreign Ukrainians.
   Key words: foreign Ukrainians, Ukrainian State, Diaspora, legal and regulatory mechanisms, community, self-identification, mutual relations, grounds, national idea, conception, government mechanisms, organization and consolidation, needs, legal and normative basis, trends, peculiarities, methods, functions, aspects, factors, spirituality, national processes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин Української держави і закордонного українства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net