Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти

Анотації 

Антошкіна Л.І. Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою - Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, Київ, 2005.

   Робота присвячена розробці проблеми державного регулювання вищої освіти в процесі її ринкової трансформації. Розроблено концепцію розвитку вищої освіти, що враховує активізацію процесів глобалізації та формування моделі економіки знань, організаційно-економічний механізм державного регулювання вищої освіти, а також напрями та заходи щодо модернізації вищої освіти та удосконалення її економічних засад у відповідності до перспектив соціально-економічного розвитку суспільства. Обгрунтована доцільність побудови моделі організації відносин в сфері освіти на принципах партнерства її учасників.
   Розроблено методичні підходи щодо оцінки ефективності освітніх послуг, які побудовані на принципах індексно-матричного моделювання оптимізованого співвідношення ринку праці і ринку освітянських послуг, а також оцінки розміру державного та недержавного секторів в сфері освіти. Запропоновані методичні підходи щодо фінансування освітньої сфери, що грунтуються на необхідності задоволення потреб кожного із споживачів освітніх послуг та їх результату — підготовленого фахівця, а також повинно забезпечити її відповідність поточним та перспективним потребам особистості, підприємства, держави і суспільства.
   Ключові слова: вища освіта, державний сектор, економіка знань, освіта, реформування, державне регулювання, ринок праці, ринок освітніх послуг, фінансування, партнерство.

Антошкина Л.И. Научно-методические основи государственного регулирования высшего образования – рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора економичних наук по специальности 08.02.03 – организация управления, планирования и регулирования экономикой - Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Украины, Киев, 2005.

   Работа посвящена разработке научно-методических основ государственного регулирования высшего образования с учетом требований европейских стандартов и Болонского процесса, совершенствования организации учебного процесса и получения качественных знаний. При этом образование рассматривается в качестве базового элементу в системе экономики знаний, который формирует условия для эффективного их распространения и генерации новых знаний, а также создает необходимые предпосылки для инновационного развития общества.
   Обоснована необходимость осуществлять взаимоотношения в сфере образования на принципе партнерства, что предусматривает осознание объективной необходимости и соблюдение каждым участником соответствующих правил и норм поведения, что закладывает основу формирования благоприятных условий повышения роли и развития системы образования.
   Разработаны концептуальные основы принципов организации высшего образования в Украине, построенные на сочетании государственного заказа с механизмами кредитного финансирования образовательных услуг. Предложены методические подходы оценки эффективности образовательных услуг, суть которых состоит в необходимости согласованного сбалансированного формирования конкурентоспособного рынка образовательных услуг и рынка труда. Для этого предлагается использование экономико-математических моделей, которые основываются на принципах индексно-матричного моделирования.
   Обосновано положение о необходимости системного подхода к определению эффективности высшего образования как определенной фазы воспроизводства трудового потенциала. Разработана модель оценки качественных параметров рабочей силы, основное содержание которой состоит в обеспечении прохождения соответствующих этапов, в которые входят: получение полного школьного образования, профессионального образования различной квалификации и высшего образования (учебные заведения ІІІ-ІУ уровней аккредитации); обучение в аспирантуре, докторантуре. Для каждого этапа получения знаний и производственных навыков автор предлагает свои специфические системы оценок и аттестацию.
   Усовершенствованы методические подходы к определению размера государственного и негосударственного секторов в сфере образования, что основывается на целесообразности использования в расчетах показателей удельного веса источников финансирования, активов и численности работников.
   Определены стратегические направления развития предпринимательской деятельности в сфере образования, которые состоят в необходимости взаимодополнения государственных и частных субъектов хозяйствования на основе гибкой кооперации, интеграции высшего образования, науки и производства как органически взаимосвязанного процесса, направленного и получение синергического эффекта; формирование корпоративных субъектов хозяйствование как наиболее эффективной организационно-правовой формы хозяйствование, способной аккумулировать инвестиционные ресурсы.
   Определен механизм и направления дальнейшего реформирования сферы образования в части совершенствования системы высшего образования, развития его негосударственного сектору; внедрение в образовательный процесс новейших технологий; повышение требований к преподавателям; расширение связей с заграничными учреждениями высшего образования, интеграции в европейское образовательное пространство; усиление взаимодействия вузов с промышленниками, повышение качества и эффективности системы высшего образования.
   Ключевые слова: высшее образование, государственный сектор, экономика знаний, образование, реформирование, государственное регулирование, рынок труда, рынок образовательных услуг, финансирование, партнерство.

Antoshkina L.I. Scientific-Methodical principles of State regulation of higher education - manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of the Candidate of economical sciences on a specialty 08.02.03 - Organization of Management, Planning and Regulation of the Economy. – The Scientific Research Economy Institute of the Ministry of Economy of Ukraine , Kyiv, 2005.

   The Thesis is dedicated to working out the problem of the state regulation of higher education in the process of its market transformation.
   The conception of higher education development was worked out that takes into account the activization of the globalization processes and formation the model of the economy of knowledge, the organizational-economical mechanism of the state regulation of higher education as well as directions and arrangements as to modernization of higher education and improvement of its economical basis according to the perspectives of the social and economical development of the society. The   expediency of building the organization of relationship model was grounded in the sphere of education based on the partnership principles of its participants.
   The methodical approaches were worked out as to evaluation of the efficiency of educational services that are built on the principles of index-matrix simulation of optimized correlation of labour market and education services market and also evaluation of rate of state and non-state sectors in the sphere of education.
   The methodical approaches were proposed as to financing the educational sphere that are grounded on the necessity of satisfaction the needs of each of the consumers of the education services and their result: trained specialist and also has to provide the correspondence with current and prospective needs of the person, enterprise, state and society.
   Key-words: higher education, state sector, economy of knowledge, education, reformation, regulation, labour market, education services market, financing, partnership.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net