Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно - правові основи надання послуг в галузі митної справи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно - правові основи надання послуг в галузі митної справи

Анотації 

Бондаренко І.О. Організаційно - правові основи надання послуг в галузі митної справи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2006.

   Дисертаційна робота є самостійною і завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджено проблему організації та правового регулювання інституту послуг у галузі митної справи. В роботі розглядається інститут послуг у галузі митної справи: поняття послуг у галузі митної справи, правовий статус суб’єктів надання послуг, принципи надання послуг, межі адміністративно-правового впливу на суб’єктів митного посередництва.
   У ході дослідження організаційно-правових аспектів надання послуг у галузі митної справи доведено важливість забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в процесі надання послуг. Особливо велике значення має організація роботи ДМС України в контексті адміністративної реформи з метою надання управлінських (адміністративних) послуг. Уперше досліджено питання організації ринку послуг у галузі митної справи як чинника, що впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності. При цьому звертається увага на необхідність адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів посередництва з метою створення рівних умов для реалізації суб’єктами митних відносин їх прав, свобод та законних інтересів у галузі митної справи. Проаналізовано стан правового регулювання інституту послуг у галузі митної справи, доведено необхідність удосконалення законодавчої та нормативної бази та адаптації митного законодавства України до світових стандартів.
   Ключові слова: митні правовідносини, митна справа, права та свободи громадян, митні послуги, принципи, митна інфраструктура, митне посередництво, засоби регулювання підприємницької діяльності.

Бондаренко И.А. Организационно-правовые основы предоставления услуг в области таможенного дела. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

   Диссертационная работа является самостоятельным и завершенным научным трудом, в котором комплексно изучено проблему организации и правового регулирования института услуг в области таможенного дела. На основе анализа широкого массива законодательных и нормативных актов, научных источников, исследований эмпиричного материала рассмотрено институт услуг в области таможенного дела: понятие услуг в области таможенного дела, правовой статус субъектов предоставления услуг, принципы предоставления услуг, рамки административно-правового влияния на субъектов таможенного посредничества.
   В процессе исследования организационно-правовых аспектов предоставления услуг в области таможенного дела доказано необходимость обеспечения прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности в процессе предоставления услуг. Особенно важное значение имеет организация роботы Государственной таможенной службы Украины в контексте административной реформы с целью предоставления управленческих (административных) услуг, переориентации работы таможенных органов, учреждений и организаций на сервисную основу.
   Впервые исследовано вопросы организации рынка услуг в области таможенного дела как фактора, который влияет на развитие внешнеэкономической деятельности. При этом обращается внимание на необходимость административно-правового регулирования деятельности субъектов посредничества с целью создания условий для реализации субъектами таможенных правоотношений их прав, свобод и законных интересов в области таможенного дела. Проанализирована ситуация правового регулирования института услуг в области таможенного дела, доказана необходимость усовершенствования законодательной и нормативной базы и адаптации таможенного законодательства Украины к мировым стандартам.
   Автор делает вывод, что адекватное нормативно-правовое регулирование услуг в области таможенного дела является важным условием необходимого осуществления таможенных формальностей, упрощения таможенных процедур, создания реальных механизмов обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности в процессе перемещения товаров, предметов, транспортных средств через таможенную границу Украини, что будет благоприятствовать развитию внешней торговли и выходу Украины на мировые рынки.
   Сформулированы конкретные предложения относительно усовершенствования правового регулирования отношений, которые возникают при предоставлении услуг в процессе перемещения через таможенную границу Украины товаров, предметов, транспортных средств и необходимости создания действенного механизма обеспечения прав, свобод, интересов граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности. Разработана классификация услуг, сформулированы принципы предоставления услуг в области таможенного дела.
   Значительное внимание уделено определению правового статуса субъектов предоставления услуг в области таможенного дела, предложениям по усовершенствованию организационной структуры таможенных органов и субъектов таможенного посредничества с целью создания условий для обеспечения прав, свобод, законных интересов субъектов перемещения, разработаны принципиальные основы взаимодействия таможенных органов с посредническими структурами путём внесения научно-практических рекомендаций.
   В роботе обосновывается необходимость устранения пробелов в Таможенном кодексе Украины, который регулирует вопросы предпринимательской деятельности по предоставлению услуг в области таможенного дела, внедрения международных стандартов упрощения таможенных процедур, унификации и повышения эффективности работы Государственной таможенной службы Украины. Предлагается установить чёткие квалификационные условия к лицам, которые занимаются таможенной посреднической деятельностью в сфере предоставления услуг.
   В диссертации исследуется механизм организации и контроля за посреднической деятельностью таможенного брокера, таможенного перевозчика, а также за посреднической деятельностью в сфере хранения товаров, деятельностью грузовых таможенных комплексов, автопортов, автотерминалов.
   По результатам исследования сформулировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, целью которых является усовершенствование правового регулирования и организации предоставления услуг в области таможенного дела таможенными органами, учреждениями и организациями, а также предприятиями-посредниками с целью обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан.
   Ключевые слова: таможенные правоотношения, таможенное дело, права и свободы граждан, таможенные услуги, принципы, таможенная инфраструктура, таможенное посредничество, способы регулирования предпринимательской деятельности.

Bondarenko I.А. Organizational and legal fundamentals of servise rendering in the branch of customs affair. - Manuscript.

Dissertation for receiving of the condidate’s of law sciences degree on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; finance law; informational law – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2006.

   The thesis is a self-dependant and complete scientific research, which fully examines the problem of organizational and legal regulating the institution of services in the branch of customs affair. The research examines the institution of services in the branch of customs affair, it’s definition, it’s principles, legal status of those, subjects who render services, boundaries of administrative and legal influence on those, who render services.
   In the context of examinating fundementels of service in the branch of customs affair, necessity of citizens’ and fea’s rights, freedom and legal interests insurance in process of service rendering is proved. In the context of administrative reform special signifisence has the organization of SCSU’s work with the purpose of rendering governmental (administrative) services. For the first time the question of service market in the branch of customs affair, as an aspect that influences foreign economic activity is covered. At the same time, the attention is paid to administrative and legal relating intermediaretion with the purpose of making equal conditions for realization of rigts, freedom and legal interests of citizens’ in the branch of customs affair. The research analyses condition of legal regulation the institution of services in the branch of customs affair, proves the necessity of improvements in law and norm base and the adoption of custom law base accoding to word standarts.
   Key words: customs relations, custom affair, rights and freedom of citizen, principles, custom infructure, custom mediator methods of business affair regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно - правові основи надання послуг в галузі митної справи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net