Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Художня література arrow Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т. Стоппарда
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т. Стоппарда

Анотації 

Мармазова Л. Л. Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т. Стоппарда. – Рукопис. – 238 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Дніпропетровський національний університет. – м. Дніпропетровськ, 2006.

   У дисертації розглядається поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т. Стоппарда. Подано огляд розвитку інтелектуалізму в європейській художній літературі, початковим етапом якого вважається доба Просвітництва. Встановлено, що постмодерністська драма Стоппарда акумулює ознаки інтелектуалізму новітнього типу. Поетика інтелектуальних драм Т. Стоппарда аналізується у трьох головних аспектах: специфіка картини світу і концепція героя; інтертекстуальність; принцип гри. Всі три аспекти набувають типової постмодерністської та постструктуралістської забарвленості: світ, людська доля, художній твір у контексті драм є Текстом у постструктуралістському розумінні. Знімаються звичні опозиції “життя – смерть”, “гра – реальність”. Стоппард виходить на власну концептуальну тріаду “кохання – забуття – творчість”. У роботі досліджується еволюція героя від блазня-псевдоінтелектуала до мислителя, а його статус визначено як парадоксальний та двоїстий. З’ясовано, що інтертекстуальність присутня не тільки в діалогах, але й у ремарках. Виявлено розгалужену систему лейтмотивів, а також наявні/приховані парадокси, мовну гру, елементи метатеатральності, які свідчать про установку на тотальну гру, де всі рівні – від художньо-естетичних до філософських – висвітлюють прихований трагізм буття.
   Ключові слова: Т.Стоппард, постмодернізм, постструктуралізм, інтелектуалізм, мовні ігри, метатеатральність.

Marmazova L.L. Poetics of T. Stoppard’s Postmodernist Intellectual Drama. – Manuscript. – 238 р.

Dissertation for a scientific degree of Candidate of Philological Studies, speciality – 10.01.04. – Literature of Foreign Countries. – Dnepropetrovsk National University, 2006.

   The dissertation deals with poetics of T.Stoppard’s postmodernist intellectual drama. It outlines the development of intellectualism in the European lliterature starting with the Enlightenment period. It is proved that T.Stoppard’s postmodernist drama accumulates the features of the new type of intellectualism. T.Stoppard’s intellectual drama is analyzed in three main aspects – the peculiarities of the artistic world and the concept of hero; intertextualism; and the principle of play. All three aspects are of poststructuralist and postmodernist character. The world, the human fate, and an artistic work are shown as types of text in poststructuralist understanding. Traditional oppositions (“life – death”, “play – reality”) are eliminated. The conceptual core of T.Stoppard’s intellectual drama is concentrated in the “love – oblivion – eternity” triad. The dissertation shows the paradoxical and double nature of the character, the evolution of the character from the pseudo intellectual clown type to the scholar and the artist. It is illustrated that intertextuality is inherent not only in dialogues, but also in the author’s remarks. The developed system of leitmotivs is analyzed. The means of the language play are brought to light; these are explicit and hidden paradox, play on words, nonsense, elements of metatheatricality. They prove aiming at the total play where all levels – from artistic and aesthetic to philosophic ones – disclose the hidden tragic essence of the human existence.
   Key words: T.Stoppard, postmodernism, poststructuralism, intellectualism, language play, metatheatricality.

Мармазова Л.Л. Поэтика постмодернистской интеллектуальной драмы Т. Стоппарда. – Рукопись.– 238 с.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.04. – литература зарубежных стран. – Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2006.

   В диссертации исследуется поэтика постмодернистской интеллектуальной драмы Т. Стоппарда. Дается обзор развития интеллектуализма в европейской художественной литературе. Отправной точкой в его развитии является эпоха Просвещения, поскольку именно в этот период формируются доминанты художественного интеллектуализма: основу произведения составляет авторская философская концепция; серьезность проблематики соединяется с ироничностью формы, иногда – с карнавальностью; мир воспринимается текстуально. На разных этапах развития литературы интеллектуализм обретает новые черты, оформляются жанры интеллектуального романа, интеллектуальной драмы. В период постмодернизма появляется качественно новый интеллектуализм, где основная установка делается на многоуровневой полисемантичности текста и ведущим становится принцип игры. Анализ поэтики постмодернистской интеллектуальной драмы проводится по трем основным направлениям: определение специфики картины мира и концепции героя, рассмотрение интертекстуальности как поэтологического компонента и проявлений принципа игры. Картина мира в интеллектуальной драме Т. Стоппарда определяется соединением и взаимопроникновением художественно-эстетических, а также философских экзистенциалистских, постструктуралистских и постмодернистских факторов. В пьесах воплощается порождающая абсурд экзистенциальная ситуация одинокого и потерянного человека в чуждом ему мире. Понятие “текст” рассматривается максимально широко (текст-мир, текст – человеческая судьба, текст – художественное произведение, текст-пейзаж). Постмодернистский фактор проявляется в ризомности художественного мира, снятии традиционных оппозиций. Неоплатоническое мировоззрение определяет специфику реализации темы любви. Сложное взаимопроникновение этих факторов образует концептуальную триаду творчества Т. Стоппарда “жизнь – смерть – бессмертие”, модифицирующуюся в пьесах 1990-х гг. в триаду “любовь – забвение – творчество”. Герой в интеллектуальной драме Стоппарда проходит эволюцию от героя-клоуна, героя-псевдоинтеллектуала до героя-мыслителя. Ведущими приемами в формировании образов являются парадоксальность и двойничество. Особое внимание уделяется семантике имен главных действующих лиц. Основными интертекстуальными пластами являются шекспировский, абсурдистский, постмодернистский (пьеса “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”); античный, викторианский, библейский (пьеса “Изобретение любви”). Наличие в художественном произведении ссылок на факты и явления других отраслей знаний и видов искусств обозначается как междисциплинарность. В работе рассматриваются лейтмотивы, имеющие интертекстуальную природу (лейтмотив беккетовского ожидания, бездействия, смерти и др. в пьесе “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”; лейтмотив “троих в лодке, не считая собаки”; экзистенциалистский лейтмотив в “Изобретении любви”). Интертекстуальность распространяется и на такой элемент драматургического произведения, как ремарка. В беллетризованности ремарки у Т. Стоппарда проявляется следование традициям интеллектуальных драм О. Уайльда, Б. Шоу, Б. Брехта. Особое внимание в работе уделяется постмодернистскому принципу тотальной игры, которая пронизывает все уровни произведения. Этот принцип проявляется и в игре идей и концепций, и в интертекстуальности, и в языке. Важной стороной диссертационной работы становится анализ игровых элементов, которые раскрывают сложный интеллектуальный механизм функционирования игрового модуса. В качестве таких элементов выделяются метатеатральность и языковые игры (каламбуры, парадоксы, нонсенсные структуры). Исследование позволяет сделать вывод о том, что философско-эстетический комплекс, определяющий авторское мировосприятие, преимущественно имплицитен. Он выводится, прежде всего, через вертикальный контекст пьес, который демонстрирует целенаправленную авторскую установку на тотальную игру эпохи постмодерна, активизирующую все художественно-эстетические и философско-интеллектуальные уровни. 
   Ключевые слова: Т. Стоппард, постмодернизм, постструктурализм, интеллектуализм, языковые игры, метатеатральность.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т. Стоппарда

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net