Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальнонаукове знання arrow Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька)

Анотації 

Картава Олена Феодосіївна. Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, 2001.

   Дисертація присвячена актуальним питанням сучасності – вивченню екологічного стану урбанізованих територій з населенням 200-500 тис. осіб.
   Урбанізація – це соціальне явище, яке є наслідком суспільного розвитку і цивілізації нації. В умовах інтенсивного природокористування автором здійснені дослідження еколого-гідрогеохімічних змін стану урбанізованих територій на прикладі одного з обласних центрів України – м. Луцька.
   Використовуючи еколого-географічний підхід, проведено оцінку і аналіз території міста з врахуванням рівня забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних та поверхневих вод. Дослідження дали можливість здійснити комплексний аналіз території міста і виділити групу факторів, які формують екологічний стан агломерацій. Дисертантом на основі польових та камеральних досліджень, розроблені критерії якості міського середовища в умовах техногенних навантажень і здійснене районування та картографування територій м. Луцька за сприятливістю умов для життєдіяльності людини. Результати еколого-гідрогеохімічних досліджень є основою для розробки і впровадження заходів з метою оптимізації використання природних ресурсів і попередження негативних екологічних явищ.
   Ключеві слова: забрудненість, комфортність, техногенне навантаження, урбоекосистема, екологічний стан, природно-територіальний комплекс, еколого-гідрогеохімічний аналіз, природокористування.

Картава Елена Феодосьевна. Эколого-гидрогеохимический анализ урбанизированных территорий (на примере г. Луцка). – рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата географических наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. – Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы, 2001.

   Диссертация посвящена актуальным вопросам современности – изучению экологического состояния урбанизированных территорий с населением 200-500 тыс. человек.
   Урбанизация – это социальное явление, которое является следствием общественного развития и цивилизации нации. Автором осуществлены исследования эколого-гидрогеохимических изменений состояния урбанизированных территорий в условиях интенсивного природопользования на примере одного из областных центров Украины – г. Луцка.
   В диссертационной работе осуществлена оценка загрязнённости атмосферного воздуха, подстилающей поверхности, а также поверхностных и подземных вод. Отмеченное позволило осуществить комплексный анализ территории города выделить группу основных техногенных факторов, которые формируют экологическое состояние урбанизированных территорий. В работе автором сделана удачная попытка усовершенствования методики определения пригодности городской среды для нормальной жизни в ней человека.
   Используя методические разработки Т. Гарниди (1992), Т. Мелиховой (2000), Е. Сорокиной (1983) и других, автором разработаны критерии определения качества городской среды (потенциал экологической комфортности). В основе расчёта положен бальный принцип оценки для каждого из 11 районов г. Луцка. Оценка проводилась за совокупностью 29 показателей современного социально-экологического состояния города.
   Изучение эколого-гидрогеохимических изменений, морфологических особенностей и физико-химических свойств почв, воздуха и вод городских агломераций в комплексе с ландшафтно-экологическими исследованиями территории г. Луцка по группе антропогенно-техногенных факторов, которые изменяют экологическое, состояние города, дали возможность выполнить оценку и осуществить районирование территории города за условиями, благоприятными для проживания людей.
   Пространственно выявить изменения экосистем под воздействием техногенных нагрузок и количественно оценить их можно благодаря системе, которая должна выражаться в форме районирования и картографирования территории.
   В результате интегративной оценки было выделено 4 типа районов исходя из благоприятности условий для жизнедеятельности людей, а именно: слабоизменённые с умереноблагоприятными экоусловиями; среднеизменённые с удовлетворительными экоусловиями; сильноизменённые и критичноизменённые с ухудшенными екоусловиями.
   Конечным результатом эколого-гидрогеохимического анализа жилищно-промышленной агломерации г. Луцка стало составление карты-схемы города по благоприятности условий для жизнедеятельности людей.
   Картографирование осуществлялось на основании положения картосхем районирования территории города за потенциалом экологической комфортности и картосхем, отражающих уровень загрязнения атмосферы, гидросферы и почвы.
   Результаты эколого-гидрогеохимических исследований являются основанием для разработки и внедрения мероприятий с целью оптимизации использования природных ресурсов и предупреждения отрицательных экологических явлений.
   Ключевые слова: загрязнённость, экологическое состояние, природно-территориальных техногенный комплекс, эколого-ландшафтный анализ, суммарный показатель загрязнения, территориально-производственный комплекс.

Kartava Olena Feоdociyivna. Ecological and hydro-geo-chemical analysis of urbanizational territories (on the example of. Lutsk) – manuscript.

The defence of a thesis of a scicntific on competition of a scientific degrec of the candidate of geographical sciences candidate on a speciality 11.00.11 – constructive geography and rational use of natural resources. Chernivtsy national university by the name of Yuri Fedkovich.

   The dissertation is devoted to urgent questions of present – use of urbanizational territories with the population of 200-500 thousand people.
   Urbanization is a social phenomenon, as the city is a consequence of public development and civilization of a nation. In conditions of intensive use of nature the author carries out researches of landscape and ecological changes of urbanizational territories on the example of one of the regional centres of Ukraine – Lutsk.
   In this thesis the estimation of pollution of atmospheric air, spreading surface and also superficial and underground waters is done.
   This allowed to carry out the complex analysis of town territory, to choose the group of basic tehnogenic factors, which form the ecological state of urbanizational territories.
   The stady of ecological and hudrochemical changes of morphological peculiarities and physical and chemical soil, air and water properties of urban aglomerations in a complex with landscape and ecological researches of Lutsk territory concerning the group of anthropogenic and technogenic factors which change the ecological state of the town have enabled to fulfil the estimation and to carry out mapping of town areas under the conditions which are suitable for people living.
   Key words: pollution, ecological condition, natural and territorial technogenic complex, landscape and ecological analysis, total parameter of pollution, territorial – industrial complex.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еколого-гідрогеохімічний аналіз  урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька)

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net