Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальнонаукове знання arrow Інформаційна цивілізація: проблема віртуальної реальності у суспільному розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційна цивілізація: проблема віртуальної реальності у суспільному розвитку

Анотації 

Смерічевський Е.Ф. Інформаційна цивілізація: проблема віртуальної реальності у суспільному розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії.

   Дисертація присвячена філософському аналізу інформаційної цивілізації та її головній властивості - процесу віртуалізації всіх сфер життя. Актуальність дослідження визначається необхідністю системного аналізу цих процесів та їх наслідків в різних сферах - економічній, соціальній, правовій, політичній, культурній , духовній, медико-психологічній, світогляду, тощо.
   Філософський аналіз здійснюється з різних точок зору: аксіології, онтології, гносеології.
   У роботі також аналізуються проблема людини у віртуальній реальності, проблема її відчуження в умовах віртуального простору.
   Віртуальна реальність у роботі розглядається як закономірний наслідок розвитку інформаційної цивілізації у розвинених країнах світу.
   Ключові слова: информаційно-комп'ютерна революція, інформаційна цивілізація, інфоноосферогенез, "virtus", віртуальна реальність, віртуальна генеза, цивілізація, системний характер віртуалізаційного розвитку, віртуальна трансформація людства.

Смеричевский Э.Ф. Информационная цивилизация: проблема виртуальной реальности в общественном развитии. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории.

   Диссертация посвящена философскому анализу информационной цивилизации и ее главному свойству – процессу виртуализации всех сфер жизни. Актуальность исследования определяется необходимостью системного анализа этих процессов и их последствий в различных сферах – экономической, социальной, правовой, культурной, политической, духовной, медико-психологической, мировоззренческой и т.д.
   Философский анализ осуществляется с разных точек зрения: аксиологии, онтологии и гносеологии.
   В работе также анализируются проблема человека в виртуальной реальности, проблема отчуждения в условиях виртуального пространства.
   Виртуальная реальность в работе рассматривается закономерный результат развития информационной цивилизации в развитых странах мира.
   Ключевые слова; информационно-компьютерная революция, информационная цивилизация, инфоноосферогенез, "virtus", виртуальная реальность, виртуальный генезис цивилизации, системный характер виртуализационного развития, виртуальная трансформация человечества, отчуждение, мировоззрение, психологические последствия.

Smerichevsky A.F. Information civilization: problem of virtual reality in the social development. – The manuscript.

The dissertation on competition of a scientifically degree of the candidate of philosophic sciences on speciality 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history.

   The dissertation is devoted the philosophy analysis of information civilization and it's main property – virtual processes whole sphere of life. Actuality of research is determine by necessity of system analyze of these processes and their impact in the different spheres – economic, social, low, political, culture, spiritual, medical and psychological.
   Philosophy analysis is based on the different points: acsiology, ontology, gnoseology.
   There is problem of man in the virtual reality and his estrange in the work.
   Virtual reality is a regular impact of development of information civilization in the development country.
   Key words: information-computer revolution, information civilization, infonoospheregenesis, "virtus", virtual reality, virtual genesis of civilization, system character of virtual development, virtual transformation humankind, estrangement, world outlook, psychology impact.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційна цивілізація: проблема віртуальної реальності у суспільному розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net