Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів

Анотації 

Дрьоміна Наталія Вікторівна. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

   Дисертація присвячена дослідженню генезису, доктринальних підстав, юридичної природи, змісту та умов здійснення юрисдикції міжнародних кримінальних судів і трибуналів, виявленню основних тенденцій та оптимального механізму її розвитку. Розглядається юрисдикція Нюрнберзького і Токійського трибуналів, міжнародних трибуналів щодо колишньої Югославії та Руанди, Спеціального суду для Сьєрра-Леоне, постійного Міжнародного кримінального суду. Сформульовано поняття юрисдикційного режиму та його принципи, серед яких виділені вимоги легітимності, цілісності та єдності.
   Досліджується специфіка двох видів міжнародної кримінальної юрисдикції: загальнообов'язкової, здійснюваної ім'ям світового співтовариства, і мультинаціональної (договірної), здійснюваної на підставі угоди держав, що засновують міжнародний суд. Доведено, що в умовах сьогодення реальну здатність протистояти культурі безкарності світове співтовариство одержить у тому разі, якщо буде використовувати обидва механізми міжнародної кримінальної юрисдикції.
   Ключові слова: міжнародна кримінальна юрисдикція, міжнародна кримінальна юстиція, міжнародний кримінальний суд, міжнародний злочин, міжнародне кримінальне право.

Дрёмина Н.В. Юрисдикция международных уголовных судов и трибуналов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию генезиса, доктринальных оснований, юридической природы, содержания и условий осуществления юрисдикции международных уголовных судов и трибуналов, выявлению основных тенденций и оптимального механизма её развития. Рассматривается юрисдикция Нюрнбергского и Токийского трибуналов, международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде, Специального суда по Сьерра-Леоне, постоянного Международного уголовного суда.
   В диссертации исследуется специфика двух видов международной уголовной юрисдикции: общеобязательной, осуществляемой именем мирового сообщества, и мультинациональной (договорной), осуществляемой на основании соглашения государств, учреждающих международный суд. Общеобязательная юрисдикция является принудительной мерой и предполагает возможность ограничения суверенитета государств без их согласия. Договорная форма международной уголовной юрисдикции основана на явно выраженном согласии государств на объединение своих юрисдикционных полномочий.
   Рассматривая правовые основания юрисдикции Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде в контексте проблемы их легитимности, автор отмечает, что юрисдикция современных международных уголовных трибуналов ad hoc осуществляется от имени мирового сообщества и является общеобязательной. В основе такой юрисдикции лежат универсальный характер преступлений и их правовая квалификация как преступлений, затрагивающих интересы мирового сообщества в целом, а также политическая оценка ситуации, позволяющая Совету Безопасности квалифицировать ее как представляющую угрозу международному миру и, соответственно, действовать на основании главы VII Устава ООН. В работе проанализированы специфика и основные характеристики юрисдикции ratione loci, ratione temporis, ratione personae международных уголовных трибуналов ad hoc. Изучены и обобщены судебные решения международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, в частности, содержащие интерпретацию юрисдикции ratione materiae, на основе чего сформулированы основные элементы преступлений, входящих в предметную юрисдикцию трибуналов. На примере Специального суда по Сьерра-Леоне рассмотрена смешанная договорная юрисдикция.
   Особое внимание уделено юрисдикции постоянного Международного уголовного суда, учрежденного в соответствии с Римским статутом, принятым 17 июля 1998 г. Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН. Приятие Статута явилось историческим событием, которое ознаменовало собой крупную победу международного сообщества в борьбе с безнаказанностью. В диссертации исследован процесс разработки и согласования текста Римского Статута в части, касающейся юрисдикционного режима, подробно рассматриваются временная, персональная, предметная юрисдикция Суда.
   Порядок учреждения Международного уголовного суда путем принятия многостороннего международного договора свидетельствует о том, что он не может самостоятельно выступать от имени мирового сообщества в целом и претендовать на осуществление внедоговорной юрисдикции по своему усмотрению. Тем не менее, согласно Статуту, Суд может быть ею наделен по решению Совета Безопасности. Таким образом, Римский статут создает юрисдикционный режим, объединяющий договорную юрисдикцию с юрисдикцией от имени мирового сообщества.
   По мнению автора, учреждение Международного уголовного суда не исключает возможности и целесообразности создания международных уголовных трибуналов ad hoc в экстраординарных ситуациях, представляющих угрозу миру и международной безопасности, а также интернационализированных судов со смешанной уголовной юрисдикцией.
   Ключевые слова: международная уголовная юрисдикция, международная уголовная юстиция, международный уголовный суд, международные преступления, международное уголовное право.

Dromina, Nataliya Viktorivna. Jurisdiction of the International Criminal Courts and Tribunals. - Manuscript.

Dissertation for obtaining an academic degree of a Candidate of Legal Sciences (equivalent to PhD in Law). Specialization 12.00.11. – International Law. – The Institute of International Relations, Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2006.

   The dissertation presents research and analysis of genesis, doctrinal grounds, legal nature and conditions of application of jurisdiction of the international criminal courts and tribunals, determination of the basic tendencies and optimal mechanism of their development. The jurisdiction of Nuremberg and Tokyo Tribunals, International Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda, Special Court for Sierra-Leone, and permanent International Criminal Court is analyzed. The definitions of the jurisdictional regime and its principles are formulated, among which requirements of legitimacy, integrity and unity are emphasized.
   Two types of the international criminal jurisdiction and their specifics are examined: the first is universally binding and applied on behalf of the world community, and the other is multinational (treaty), which is based on an agreement of states establishing an international court. In the dissertation, it is proved that the contemporary culture of impunity can be efficiently resisted only in a case of existence and functioning of both types of the international criminal jurisdiction.
   On the basis of the research, concrete propositions are formulated with regard to implementation of the international legal norms regulating international criminal jurisdiction into national law of Ukraine.
   Key words: international criminal jurisdiction, international criminal justice, international criminal court, international crime, international criminal law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net