Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальнонаукове знання arrow Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні

Анотації 

Колодюк А.В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. – Рукопис (234 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03. – політична культура та ідеологія. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Київ, 2005.

   Дисертація є комплексним дослідженням складного процесу переходу сучасного суспільства від індустріального до інформаційного устрою.
   У роботі дається аналіз таких важливих питань, як теоретичні та методологічні засади розвитку інформаційного суспільства, модель інформаціоналізму як метаідеології розвитку інформаційного суспільства, розглядаються існуючі світові стратегії розвитку інформаційного суспільства, досліджуються світові індекси та моделі інформаційного суспільства та розкриваються особливості його розвитку у західних демократіях, визначаються основні пріоритети щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, досліджується його сучасний стан та перспективи розвитку. Робота розкриває основний зміст інформаційного суспільства в сучасних умовах розвитку, а також досліджується модель інформаціоналізму як метаідеології розвитку інформаційного суспільства.
   Обґрунтовано поняття інформаційної свідомості як фундаментальної основи переходу суспільства до життєдіяльності в умовах інформаційного устрою.
   На основі проведеного дослідження автор доводить необхідність стратегічного та поетапного інституційного забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
   Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна свідомість, індустріальний та інформаційний устрій, інформація, знання, інформаційно-комунікаційні технології, інформаціоналізм як метаідеологія розвитку інформаційного суспільства, індекси та моделі інформаційного суспільства, стратегічне та інституційне забезпечення інформаційного суспільства, цифровий розподіл.

Колодюк А.В. Развитие информационного общества: современное состояние и перспективы в Украине. – Рукопись (234 стр.).

Диссертация на получение научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.

   Диссертация является комплексным исследованием сложного процесса перехода современного общества от индустриального к информационному строю.
   В работе дается анализ таких важных вопросов, как теоретические и методологические основы развития информационного общества, модель информационализма как метаидеологии развития информационного общества, рассматриваются существующие мировые стратегии развития информационного общества, исследуются мировые индексы и модели информационного общества и раскрываются особенности его развития в западных демократиях, определяются основные приоритеты относительно развития информационного общества в Украине, исследуется его современное состояние и перспективы развития. На базе исследования информационного общества предложены модели механизмов его развития: формирования информационного сознания; общественного осознания значения информации, знаний и информационных коммуникативных технологий в качестве основных ресурсов информационного строя; институционного обеспечения формирования информационного общества; вычленения политической и социально-экономической составляющих информационного общества. Работа раскрывает основное содержание информационного общества в современных условиях развития, а также исследуется модель информационализма как метаидеологии развития информационного общества. Обосновано понятие информационного сознания, как фундаментальной основы перехода общества к жизнедеятельности в условиях информационного строя.
   На основе проведенного исследования автор доказывает необходимость стратегического и поэтапного институционального обеспечения развития информационного общества в Украине, что позволит выявить ее реальные возможности как страны информационного статуса, европейской экономики знаний, конкурентного государства с мощным интеллектуальным потенциалом, серьезного партнера на мировых рынках.
   Ключевые слова: информационное общество, информационное сознание, индустриальный и информационный строй, информация, знания, информационно-комуникационные технологии, информационализм как метаидеология развития информационно общества, индексы и модели информационного общества, стратегическое та институциональное обеспечение информационного общества, цифровой разрыв.

A.V Kolodyuk. Information society: present state and prospects and prospects of development in Ukraine. – Manuscript (234 p.).

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of political sciences on a speciality 23.00.03 – political culture and ideology. – Institute of State and Law by Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation is a complex research of the complicated process of the modern society transition from the industrial to the information order.
   The following focal notions are analyzed in the dissertation: theoretical and methodological bases of the information society development, the model of informationalizm as a metaideology of the information society development, e-strategies. World indexes and models of the information society are researched and the peculiarities of its development in the western democracies are revealed. The present state and key priorities of the information society development in Ukraine are researched. The dissertation reveals the comprehension of the information society in contemporary conditions and researches the model of informationalizm as the metaideology of the information society development.
   The notion of information awareness as the fundamental basis of society’s transition to the existence under the condition of information order is being grounded.
   On the basis of the conducted research the author has proved the ultimate importance of the strategic and phased institutional support of the information society in Ukraine.
   Key notes: the information society, the information awareness, industrial and information order, information, knowledge, information-communication technologies, the informationalizm as a metaideology of the information society development, indexes and models of the information society, strategic and institutional support of the information society, digital divide.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net