Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики

Анотації 

Грабильніков А.В. Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2005.

   В дисертації досліджуються теоретичні і практичні проблеми суб’єктивного конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними справами як комплексного, інтегруючого інші політичні права: право брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рівного доступу до державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, брати участь у здійсненні правосуддя. Розкриваються його поняття, правова природа, структура, основні етапи становлення і розвитку, співвідношення з іншими політичними правами, аналізуються основні форми участі громадян України в його реалізації. Визначені поняття, система і види гарантій даного права. Обґрунтовується висновок, за яким дане право за своєю суттю є правом громадян брати участь у здійсненні належної народу України влади – безпосереднього народовладдя, державної влади і місцевого самоврядування. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання.
   Ключові слова: політичні права, участь в управлінні державними справами, народовладдя, вибори, референдум, державна служба, гарантії.

Грабыльников А.В. Конституционное право граждан Украины участвовать в управлении государственными делами: проблемы теории и практики - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право. – Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2005.

   В диссертации осуществляется комплексное исследование теоретических и практических проблем субъективного конституционного права граждан Украины участвовать в управлении государственными делами. Раскрывается его понятие, признаки и правовая природа.
   На основе анализа достижений юридической науки и практики его конституционно-правового регулирования обосновывается вывод, что оно является субъективным конституционным правом, интегрирующим другие политические права: на участие во всеукраинском и местных референдумах, избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, равного доступа к государственной службе и службе в органах местного самоуправления, на участие в осуществлении правосудия. Обосновывается авторская концепция, согласно которой данное право является, по сути, правом граждан на участие в осуществлении принадлежащей народу Украины власти – непосредственного народовластия, государственной власти и местного самоуправления. По форме реализации его гражданами Украины оно может быть непосредственным и представительным, по форме участия – индивидуальным и коллективным.
   Определены основные этапы становления и развития исследуемого права на украинских землях. Делается вывод, что его становление происходило постепенно, через развитие отдельных форм непосредственной и представительной демократии на разных этапах украинской государственности и, как самостоятельный конституционно-правовой институт, оно окончательно сложилось в условиях независимой, демократической Украины.
   В работе анализируется соотношение права граждан Украины участвовать в управлении государственными делами с другими политическими правами. Формулируется авторское понимание политических прав. Обосновывается вывод, что гражданин Украины, как носитель политических прав и субъект конституционно-правовых отношений, является субъектом политической системы Украины. Рассматриваются основные формы участия граждан Украины в осуществлении власти в соответствии с определенными этапами избирательного и рефередумного процессов, процедурами реализации права равного доступа к государственной службе, дается их классификация.
   Определены понятие, система и виды гарантий исследуемого права.
   Сформулированы предложения по совершенствованию конституционно-правового регулирования данного права.
   Ключевые слова: политические права, участие в управлении государственными делами, народовластие, выборы, референдум, государственная служба, гарантии.

Grabylnikov A.V. Constitutional Law of citizens of Ukraine to participate in Management of State Affairs: Problems of Theory and Practice – Manuscript.

The dissertation for defending the scientific degree of Candidate of Juridical Sciences on speciality 12.00.02 – Constitutional law. – The Institute of Legislation of Supreme Soviet of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation investigates the theoretical and practical problems of the Constitutional law of the citizens of Ukraine to participate in the management of state affairs as a complex one integrating other political rights: to take part in All-Ukrainian and local referendum, to elect and be elected to organs of local self-management, equal access to state service and service in the organs of self-management, to participate in the administration of justice.
   Its notion, juridical nature, the main stages of formation and development, the relationship with other political rights, and its structure are shown, the major forms of participation of citizens of Ukraine in its administration are analyzed. The conclusion is made that it is the right of citizens to participate in the administration of the direct people’s power, state power and local self-management. The notion, the system and the kinds of guarantees of this law are determined. The proposals on the perfection of its constitutional and legal regulation are formulated.
   Key words: political rights, participation in management of state affairs, people’s power, election, referendum, state service, guarantees.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net