Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні

Анотації 

Грицяк І.А. Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006.

   У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади розвитку європейського управління з урахуванням впливу на державне управління в Україні. На основі системного підходу розкрито сутність та особливості європейського управління та певні прояви його впливу на державне управління в Україні. Визначено концептуальні і теоретичні підходи до вивчення процесу європейської інтеграції, природи та функціонування Європейського Союзу, фундаментальні теоретико-прикладні засади євроінтеграційного процесу як основи європейського управління. Доведено нормативно-правову обумовленість європейського управління. Виявлено взаємозв’язок між цілями та повноваженнями і компетенціями ЄС як інструментами здійснення євроінтеграційної політики. Установлено взаємозалежність між функціонуванням європейського адміністративного простору та розвитком європейського управління і його впливом на управлінські сфери держав-членів, держав-кандидатів і держав-претендентів на вступ до ЄС, зокрема й України, а також багаторівневий характер системи європейського управління, обґрунтовано неминучість європеїзації як прояву закономірності світового розвитку, який має певний політичний, eкoномічний, правовий і культурний наслідки в державах-членах, державах-кандидатах і державах-претендентах на вступ до ЄС. Доведено потребу у виваженому застосуванні європейських підходів до реформування державного управління в Україні. Обгрунтовано потребу в реформуванні в Україні класичного президентського правління, запровадженні європейського виміру в реформування державної служби. Доведено перспективність реформування державного управління в Україні в контексті форм правління та устрою.
   Ключові слова: європейська інтеграція, європейське управління, державне управління, Європейський Союз, право ЄС, інституції ЄС, європейський адміністративний простір, багаторівневе управління, європеїзація, європейські стандарти.

Грицяк И.А. Развитие европейского управления в контексте влияния на государственное управление в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2006.

   Диссертационная работа является первым комплексным исследованием в области науки “Государственное управление”, в котором разработаны научно обоснованные теоретико-методологические подходы к определению сущности и особенностей организации и функционирования европейского управления путем выявления природы его отдельных составляющих частей. Общий результат исследования – теоретико-методологическое обоснование развития европейского управления как явления процесса европейской интеграции, в частности в условиях продолжающегося расширения Европейского Союза, которое определенным образом влияет на усовершенствование государственного управления в Украине. Впервые показано, что методология исследований европейского управления должна основываться на теоретических и концептуальных началах процесса европейской интеграции, их составляющих разных диапазонов и, в частности, среднего, который посредством нового институционализма выступает основополагающей базой институционной системы ЕС как организационной основы европейского управления.
   Предложено авторское определение понятия европейского управления: это правила, процедуры и действия субъектов управления, т.е. учреждений, органов, ведомств и агентств Союза во время выполнения их задач, касающихся способов, с помощью которых они реализуют собственные полномочия в соответствии с природой, целями, функциями, структурой и принципами Европейского Союза на основе открытости, эффективности и независимости.
   В диссертации обоснована нормативно-правовая обусловленность европейского управления, которая исследована посредством изучения нормативно-правовых основ развития европейского управления, классификации источников права Европейского Союза и выявления их влияния на эффективность европейского управления, типологию принципов европейского управления как отображение действия acquis communautaire. Получила дальнейшее развитие институционная обусловленность европейского управления, которая пребывает в органической и целостной связи с процессом европейской интеграции и закреплена в положениях Маахстрихтского и Амстердамского договоров. Как организационная основа европейского управления, которая нашла свое дальнейшее развитие в Ниццком договоре в контексте будущего расширения Европейского Союза, институционная система отображена в новой парадигме, закрепленной в соответствующих положениях Договора о внедрении Конституции для Европы.
   Выявлена взаимосвязь между целями, с одной стороны, и полномочиями и компетенциями ЕС – с другой как инструментами осуществления евроинтеграционной политики, которая отображает взаимообусловленность целей и средств этой политики. Характеризуясь традиционной целевой обусловленностью, европейское управление базируется также на широко используемой концепции многоуровневого управления и на полномочиях и компетенциях, которыми наделен каждый из указанных уровней: эксклюзивных (исключительных), конкурентных и параллельных. Установлена взаимозависимость между европейским административным пространством (ЕАП), развитием европейского управления и его влиянием на управленческие сферы государств-членов, государств-кандидатов и государств-претендентов на вступление в ЕС, в частности и Украины. Доказано, что при этом субъекты отношений в ЕАП руководствуются определенными принципами, которые являются обязательными исходя из этических и юридических соображений и распространяются на все уровни европейского управления, а также копенгагенскими и мадридскими критериями членства в ЕС, в частности при реформировании национальных систем государственного управления. Обосновано, что в контексте влияния европейского управления на отечественную систему государственного управления следует при ее реформировании принимать во внимание не только собственное понимание этого реформирования и внутреннюю политическую конъюнктуру, но и четко определенные европейские критерии и ценности. Выявлен многоуровневый характер системы европейского управления, осуществлен структурно-функциональный анализ наднационального уровня исходя из принципа разделения власти, раскрыта сущность методов национального уровня управления, смоделированы уже устоявшиеся в 15 государствах-членах ЕС региональный и местный уровни согласно типизации формы государственного устройства.
   Обоснована неизбежность европеизации отечественной системы государственного управления как проявления закономерности мирового развития, которая имеет определенные политические, экономические, правовые и культурные последствия. Доказано, что европеизация государственного управления в Украине предопределяет потребность систематически выделять приоритетные требования к управленческим и организационным структурам, национальной кадровой политике, законодательству о государственной службе, политическим и правовым процессам для их лучшей адаптации к европейским стандартам и требованиям.
   Основные научные результаты диссертационного исследования дали основание предложить практические рекомендации для органов власти в Украине, исходя из которых при внедрении с 1 января 2006 г. парламентско-президентской формы правления в рамках конституционной (политической) реформы необходимо ориентироваться на модель практического функционирования системы государственного управления, приближенной к моделям, существующим в европейских странах с полупрезидентской (президентско-премьерской) системой правления; как результат территориального реформирования в Украине предлагается территориальное устройство, современное название которого – регионализованый унитаризм децентрализованного типа; внедрение европейского измерения в реформирование государственной службы посредством применения европейских стандартов и требований должно предусматривать прежде всего создание надлежащих условий государственным служащим для приобретения и развития соответствующих навыков, необходимых для активных действий на европейской арене.
   Ключевые слова: европейская интеграция, европейское управление, государственное управление, Европейский Союз, право ЕС, институции ЕС, европейское административное пространство, многоуровневое управление, европеизация, европейские стандарты.

Grytsiak I.A. Development of European administration in the context of its impact on public administration in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the PhD degree in public administration, specialization 25.00.01 – theory and history of public administration. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   The dissertation thesis explores the theoretic-methodological basis for the development of European administration in the context of its impact on public administration in Ukraine. The essence and specific features of the European administration are explored in the systemic way, as well as its impact of public administration in Ukraine. The thesis defines the conceptual and theoretical foundation of the European integration process; the character and operation of the EU; fundamental theoretical-applied grounds of the European integration process as a basis for European administration. The legal-normative justification for the European administration is provided. The dissertation investigates relationship between goals, powers and competences of the EU as the instruments for implementation of European integration policy. The links between of the development European administration and the European Administrative Space are determined, as well as their impact on the system of administration in EU member-states, candidate states and states seeking membership in the EU, including Ukraine. The multilevel system of the European administration is described, the inevitability of Europeanization as a world trend is provided grounds for, which has certain political, economic, legal and cultural consequences for member-states, candidate states and countries seeking EU membership. The thesis explores and provides grounds for a balanced and selective application of the EU public administration reform instruments in Ukraine; as well as rationalizes the reform of the classic-type president rule. It looks into the future of public administration reform in Ukraine with regard to forms and structure of governance and provides evidence for the need to introduce the European dimension in the civil service reform.
   Key words: the European integration, the European administration, the public administration, the European Union, the law of the EU, the institutions of the EU, the European Administrative Space, the multilevel system of the European administration, the Europeanization, the European standards.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net