Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз

Анотації 

Гузьман О.А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04. – спеціальні та галузеві соціології. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2006.

   Дисертація присвячена комплексному вивченню соціальної роботи в органах внутрішніх справ. В роботі аналізуються основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття “соціальна робота”, при цьому автор зосереджує увагу на тих формах і методах соціальної роботи, які існують в межах окремих соціальних організацій. Зокрема, висвітлено понятійно-сутнісні характеристики соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ, її специфічні риси, місце в розвитку організаційної культури ОВС і професійному становленні їх працівників.
   Визначено, що основним призначенням соціальної роботи в ОВС є покращання соціального самопочуття персоналу, вдосконалення умов його життєдіяльності, забезпечення відповідного соціального функціонування, гармонізація системи соціальних відносин в колективах працівників.
   В дисертації представлено систему показників для оцінювання соціальної роботи в органах внутрішніх справ та здійснено комплексний аналіз стану соціальної роботи в ОВС України на сучасному етапі за окремою методикою. Результати проведеного аналізу дозволили виділити напрямки удосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ.
   Ключові слова: соціальна робота, соціальна робота в органах внутрішніх справ, організаційна культура органів внутрішніх справ, професійна адаптація працівників органів внутрішніх справ, показники соціальної роботи, оцінка показників соціальної роботи в органах внутрішніх справ.

Гузьман Е.А. Социальная работа в органах внутренних дел: социологический анализ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04. – специальные и отраслевые социологии. Харьковский национальный университет внутренних дел. Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена комплексному изучению социальной работы в органах внутренних дел. В работе анализируются основные теоретические подходы к определению сущности понятия “социальная работа”, при этом автор акцентирует внимание на тех формах и методах социальной работы, которые существуют в рамках отдельных организаций.
   Автор рассматривает социальную работу в качестве одного из элементов социальной организации, как деятельность, выполняющую ряд функций, среди которых – функция адаптации человека к социальной среде и функция интеграции элементов организации и конкретных людей в соответствии с основными целями этой организации.
   Обосновывается положение о том, что социальная работа выступает одним из важных факторов возникновения ситуации справедливого обмена между организацией и ее работниками. При этом предметами обмена становятся: создание условий для реализации жизненно важных потребностей работников со стороны организации, и высокоэффективная профессиональная деятельность со стороны работников.
   Назначение социальной работы в организации – улучшение социального самочувствия персонала, совершенствование условий его жизнедеятельности, обеспечение соответствующего социального функционирования, гармонизация системы социальных отношений в коллективах работников. Социальная работа в организации рассматривается как фактор подключения работников к процессу повышения степени организованности, как один из факторов поддержания социального порядка в организации, как способ коммуникации, который содействует совместной реализации социальных потребностей и обмену идеями.
   Эффективная деятельность органов внутренних дел как организации предполагает согласованность целей деятельности (как внешних, так и внутренних) с личностными целями ее работников. Внутренние цели организации характеризуют деятельность, направленную на обеспечение благоприятных условий для достижения внешних целей органов внутренних дел персоналом. Обеспечение благоприятных условий профессиональной деятельности персонала организации предусматривает, среди прочего, рациональную организацию труда, поддержание высокого профессионального уровня работников, возможности для развития и роста личности, достаточный уровень материально-технического обеспечения и так далее.
   Автор обосновывает необходимость привлечения социальных работников к процессу профессионального становления работников органов внутренних дел, опираясь на общее положение о том, что организация как система поддерживается и развивается благодаря развитию организационной культуры. Ориентация поведения работников в соответствии с ценностями организации происходит непосредственно в процессе профессионального становления работников.
   Адаптация работников ОВД происходит, с одной стороны, в условиях современного трансформирующегося украинского общества, а с другой – в условиях повседневной (или экстремальной) профессиональной деятельности. Сложные условия профессиональной деятельности и общественная значимость ее обуславливают необходимость особого внимания к проблемам оптимизации процесса профессионального становления.
   В диссертации обосновывается положение, что адекватная оценка социальной работы опирается на разработку и применение системы показателей в оценке этой деятельности. Оценка деятельности специалистов по социальной работе осуществляется на основе общих и специфических показателей. Общие показатели служат для оценки состояния социальной работы в целом (например, для оценки общей эффективности социальной работы в ОВД). Специфические критерии применяются для оценки отдельных направлений, форм и методов социальной работы с различными категориями работников ОВД.
   Автор предлагает систему показателей социальной работы, которая учитывает специфику трех уровней социологического анализа, и на основе этих показателей оценивает состояние социальной работы в ОВД Украины на современном этапе. Полученные результаты позволили выделить конкретные пути совершенствования системы социальной работы в ОВД: создание необходимой нормативной базы для реализации социальной работы в ОВД, поиск и использование альтернативных источников финансирования для решения социальных проблем работников ОВД, создание положения о социальной работе в ОВД и сети специальных социальных служб, осуществление мониторинговых исследований социальных условий жизнедеятельности персонала ОВД и другие.
   Ключевые слова: социальная работа, социальная работа в органах внутренних дел, организационная культура органов внутренних дел, профессиональная адаптация работников органов внутренних дел, показатели социальной работы, оценка показателей социальной работы в органах внутренних дел.

Guzman O.A. The social work in law-enforcement bodies of the Ukraine (sociological analyzes). – Manuscript.

The dissertation for a candidate degree in sociological sciences by the specialty 22.00.04 – special and branch sociologies. Kharkiv National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2006.

   The dissertation is devoted to a complex study of the nowadays social work in law-enforcement bodies of the Ukraine. The author analyzes the main theoretical approaches to the definition of social work and emphasizes the forms and methods of social work, which exist within separate organizations.
   The author considers social work as one of the elements of social organization, as an activity, which carries out function of individual's adaptation to social environment and function of integration of organizational elements and concrete individuals in compliance with main purposes of the organization.
   The system of social work indicators, which take into account three different levels of social work, is presented in the dissertation. According to the outlined indicators the author analyses current state of social work in law-enforcement bodies of the Ukraine. Research results allowed defining the ways of the system of social work in law-enforcement body’s improvement: essential legal norms framing, search and use of alternative financing sources for solving social problems of law-enforcement agencies officials, development of social work statute and network of special social services in law-enforcement bodies and monitoring holding in law-enforcement agencies.
   Key words: social work, social work in law-enforcement bodies, organizational culture of law-enforcement bodies, professional adaptation of law-enforcement officers, indicators of social work.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!