Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють

Анотації 

Горбач О.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2006.

   У дисертації досліджуються теоретичні, законодавчі та практичні проблеми адміністративної відповідальності неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють.
   Окреслюються логіко-методологічні засади визначення понять „адміністративна відповідальність неповнолітніх”, „неповнолітній у провадженні в справах про адміністративні правопорушення”, протиправні діяння неповнолітніх віком від 14-ти до 16 років, протиправні діяння батьків або осіб, які їх замінюють, формулюються відповідні дефініції. На основі аналізу чинного законодавства України про адміністративну відповідальність та практики його реалізації, теоретичного осмислення наукових праць автором сформульовано низку висновків, пропозицій до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також обґрунтовано ряд рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процедури розгляду справ про адміністративні правопорушення неповнолітніх та притягнення до адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність неповнолітніх, неповнолітній у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, протиправні діяння неповнолітніх віком від 14-ти до 16 років, протиправні діяння батьків або осіб, які їх замінюють.

Горбач О.В. Административная ответственность несовершеннолетних, родителей или лиц, их заменяющих. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2006.

   В диссертации исследуются теоретические, нормативные и практические проблемы административной ответственности несовершеннолетних, родителей или лиц, их заменяющих.
   Административная ответственность несовершеннолетних – это регламентированная административно-правовыми нормами реакция со стороны уполномоченных субъектов на деяния несовершеннолетних лиц, проявившихся в нарушении ими установленных законом запретов либо невыполнении возложенных обязанностей, выражающаяся в применении к виновным лицам мер влияния в виде лишений личного или имущественного характера. В работе исследованы и систематизированы признаки и особенности административной ответственности несовершеннолетних.
   Автором сформирован подход к исследованию сущности явления административной ответственности несовершеннолетних на основе диалектического единства философских категорий общего, особенного и единичного.
   Автор рассматривает несовершеннолетних как особенных субъектов административной ответственности, определяет их правовой статус как одного из участников процессуальных отношений. Для эффективного рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, и защиты их прав и свобод предложено создать суды по делам несовершеннолетних либо в судах общей юрисдикции ввести должность судьи по делам несовершеннолетних.
   Отмечается, что административная ответственность несовершеннолетних неразрывно связана с административной ответственностью родителей или лиц, их заменяющих. Административная ответственность родителей наступает за невыполнение ими обязанностей по воспитанию и образованию своих несовершеннолетних детей, а также за совершение неделиктоспособными несовершеннолетними деяний, запрещенных законодательством Украины. Основанием ответственности во втором случае является не юридический факт, а факты, имеющие юридическое значение (противоправные действия родителей и противоправные действия несовершеннолетних), то есть – фактический состав.
   Исследована система мер административного принуждения, которые применяются в отношении несовершеннолетних. Отдельно исследованы меры административно-предупредительного характера, меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, которые могут применяться по отношению несовершеннолетних, их родителей и лиц их заменяющих.
   Предложено внести в действующее законодательство Украины изменения и дополнения, направленные на совершенствование порядка привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, родителей или лиц, их заменяющих.
   Ключевые слова: административная ответственность несовершеннолетних, несовершеннолетний в производстве по делам об административных правонарушениях, противоправные деяния несовершеннолетних в возрасте от
14-ти до 16 лет, противоправные деяния родителей или лиц, их заменяющих.

Gorbach O.V. Administrative responsibility of juveniles, their parents or persons who replace them. – Manuscript.

Thesis on getting the scientific degree of Candidate of Law in speciality 12.00.07 Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – Kyiv State University of Internal Affairs, Kyiv, 2006.

   This thesis researches theoretical, legislative and practical questions of administrative responsibility of juveniles, their parents or persons who replace them.
   It also defines logic-methodical fundamentals of such terms as “administrative responsibility of juveniles”, “a juvenile in carrying out of proceedings about administrative violations of law”, unlawful acts of juveniles aged from 14 to 16, unlawful acts of parents or persons who replace them, and corresponding definitions are formulated there as well. On the base of analysis of acting Legislation of Ukraine about administrative responsibility and practice of its realization and theoretical understanding of scientific works, the author formulates a number of conclusions, suggestions to the Code of Ukraine about Administrative Violations of Law, and he also gives a list of recommendations about improvement of the procedure of legal investigation about administrative responsibility of juveniles and bringing to administrative account of their parents or persons who replace them.
   Key words: administrative responsibility of juveniles, a juvenile in carrying out of affairs about administrative violations of law, unlawful acts of juveniles aged from 14 to 16, unlawful act of parents, or persons who replace them.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net