Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами на районному рівні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами на районному рівні

Анотації 

Грабовський В.А. Державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами на районному рівні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006.

   Дисертація присвячена проблемі державно-громадського управління загальною середньою освітою в районі.
   У роботі визначені особливості діяльності районного управління освіти. На основі антропосоціального, синергетичного, кваліметричного наукових підходів та концепції демократизації державного управління освітою визначені сутність, специфіка функцій та структури, основні характеристики державно-громадського управління РУО та загальноосвітніми навчальними закладами району.
   Теоретично обґрунтовано та розроблено базову модель державно-громадського управління загальною середньою освітою в районі.
   Доведено, що практичне використання елементів державно-громадського управління освітою району сприяє забезпеченню його демократичної основи, саморозвитку й самореалізації його учасників. Розкрито технологію реалізації запропонованої моделі на основі базового стандарту діяльності районного управління освіти на державно-громадських засадах. Розроблено рекомендації для державних органів управління освітою та закладів загальної середньої освіти щодо впровадження в практику даної моделі для забезпечення державно-громадської основи управління й задоволення освітніх потреб громадян, що мешкають на території району.
   Ключові слова: державне управління, управління освітою, державно-громадське управління освітою, базова кваліметрична модель, районне управління освіти, освітні потреби громадян, узгоджена діяльність, саморозвиток, факторно-критеріальне моделювання, моніторинг.

Грабовский В.А. Государственно-общественное управление общеобразовательными учебными заведениями на районном уровне. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2006.

   Диссертационная работа посвящена проблеме государственно-общественного управления общим средним образованием на районном уровне.
   Обосновано положение о том, что для улучшения качества государственного управления образовательной системой в районе необходимо изменять не формы управленческой деятельности, а принципиальные подходы к управлению образованием в целом. Для этого предлагается решительно отказаться от централизованного, административного руководства образовательной сферой района.
   Принципиальным является тезис о том, что государственные органы управления образованием существует для потребностей образовательных учреждений, а не наоборот. Поэтому необходимо обеспечивать и создавать условия для их эффективной работы путем постепенного перехода от государственного к государственно-общественному управлению. Вместе с тем требует преодоления присущий государственным служащим комплекс инспектирования и жесткой регламентации учреждений образования.
   Проанализирована законодательно-нормативная база в образовательной сфере, в том числе относительно государственного управления общим средним образованием на районном уровне. Выработаны конкретные предложения по модернизации Положения о районном отделе (управлении) образования с включением государственно-общественных механизмов регулирования развития общего среднего образования.
   В работе обоснованы особенности деятельности районного управления образования. С позиций антропосоциального, синергетического, квалиметрического научных подходов и концепции демократизации государственного управления образованием определены сущность, специфика функций и структуры, основные характеристики государственно-общественного управления районным управлением образования и общеобразовательными учебными заведениями района.
   Теоретически обоснована, разработана и предложена базовая модель государственно-общественного управления общим средним образованием в районе. Уточнены понятия государственно-общественного управления и его составляющих.
   Особое внимание уделено критериям мониторинга деятельности районного управления образования на государственно-общественной основе. Для этого разработана специальная квалиметрическая субмодель его деятельности.
   Осуществлен анализ механизмов государственно-общественного управления районной общеобразовательной сферой. Выделены внешние государственные (органы управления образованием) и общественные (различные общественные советы) механизмы как отдельные системы, а также внутренние механизмы, исполняющие роль специальных средств, приводящих эти системы в действие.
   Доказано, что практическое использование элементов государственно-общественного управления образованием района оказывает содействие обеспечению его демократической основы, саморазвития и самореализации его участников.
   Раскрыта технология реализации разработанной модели на основе базового стандарта деятельности районного управления образования на государственно-общественных основах. Предложен мониторинговый подход к планированию работы управления образования и распределению функциональных полномочий среди специалистов РУО на целевой основе.
   Разработаны механизмы внедрения в практику данной модели для обеспечения государственно-общественной основы управления и удовлетворения образовательных потребностей граждан, которые живут на территории района.
   Сделаны выводы, что для успешного перехода к государственно-общественному управлению образованием необходимо дальнейшее развитие механизмов взаимодействия между государственными органами и общественностью.
   Обобщение результатов социологического опроса выявило недостаточную готовность к использованию предложенной модели как государственных служащих, так и представителей общественности. Поэтому автором разработаны рекомендации по данному вопросу органам государственной исполнительной власти, органам местного самоуправления, руководителям школ, ученическим и родительским общественным организациям.
   Материалы исследования используются в практической работе Шевченковского и Печерского РУО г.Киева, а также государственными органами управления образованием г.Запорожья на районном уровне.
   Ключевые слова: государственное управление, управление образованием, государственно-общественное управление образованием, базовая квалиметрическая модель, районное управление образования, образовательные потребности граждан, согласованная деятельность, саморазвитие, факторно-критериальное моделирование, мониторинг.

Grabovskiy V.A. State-public management of general educational institutions on a district level. – Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining the degree of the Candidate of the Sciences in Public Administration under specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. – The National academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   The thesis is dedicated to the problem of state-public administration of the general district secondary education.
   On basis of anthroposocial, synergical, qualimetrical scientific approach and concept of democratization of state educational management the essence, functional and structural specifics, the main features of state-public administration of the district educational body and general educational institutions of the district were determined.
   The model of state-public administration of the general district secondary education was theoretically motivated and elaborated. 
   It was proved that practical use of the elements of state-public management in general district secondary education promotes provision of its democratic base, self-development and self-realization of its participants. The technology of realization of the developed model on the base of the main standard of activity of the district educational body on state-public grounds was revealed. Recommendations on introduction of the given model in practice were developed to ensure the state-public administration base and to satisfy the educational needs of the people, who live on the territory of the district.
   Key words: public administration, educational management, state-public administration of education, basic qualimetrical model, district educational body, educational needs of the citizens, coordinated activity, self-development, modeling on the base of factors and criteria, monitoring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами на районному рівні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net