Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав

Анотації 

Харицький В.П. Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006.

   Дисертація присвячена аналізу специфіки державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Досліджується історія виникнення та розвитку інституту державних цінних паперів, яка прямо пов’язана з історією державного боргу. Підкреслюється, що радянське цивільне право розуміло під державним цінний папір на пред'явника, що випускався масово, містив грошове зобов'язання і передбачав особливий порядок здійснення посвідчених ним майнових прав. Здійснено аналіз сутності державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав, надається їх авторське визначення, аналізуються специфічні ознаки цього різновиду цінних паперів, надається розгалужена їхня класифікація більш ніж за десятьма критеріями. Також досліджуються особливості окремих видів державних цінних паперів, зокрема, боргових та приватизаційних. Надається характеристика динамічної складової державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав, особливостей їхньої участі у цивільному обороті, а також особливостей захисту прав їхніх власників. Зокрема, аналізується договір купівлі-продажу державних цінних паперів, вказується на деякі його особливості, пов’язані як з особою боржника (держави), так і з сутністю самого державного цінного папера; також розглядається договір управління державними цінними паперами, який має цілу низку відмінностей. Робиться висновок про доцільність спеціального врегулювання питань управління цінними паперами, наприклад, у Законі про цінні папери.
   Ключові слова: державні цінні папери, державний борг, боргові цінні папери, приватизаційні цінні папери, облігації державних позик, казначейські векселі, казначейські зобов’язання, емісія, права на державні цінні папери.

Харицкий В.П. Государственные ценные бумаги как объекты гражданских прав. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена анализу специфики государственных ценных бумаг как объектов гражданских прав. Впервые в отечественной цивилистической науке осуществлен комплексный подход к рассмотрению особенностей возникновения, развития и функционирования данного вида ценных бумаг. Подчеркивается, что уже советское гражданское право понимало под государственными ценные бумаги на предъявителя, которые выпускались массово, содержали денежное обязательство и предусматривали особый порядок осуществления удостоверенных ими имущественных прав. На основе анализа научной литературы и актов действующего законодательства осуществлено исследование сущности государственных ценных бумаг как объектов гражданских прав, сформулировано их авторское определение. Предложено рассмотрение специфических признаков государственных ценных бумаг, подчеркивается, что главной их особенностью является личность эмитента – государства как публично-правового образования. К особенностям данного вида ценных бумаг относятся отсутствие необходимой государственной регистрации их выпуска и особый порядок эмиссии и погашения. Также в диссертации представлена расширенная классификация государственных ценных бумаг по более чем десяти критериям. Обосновывается родственность государственных ценных бумаг и коммунальных ценных бумаг (местных ценных бумаг) и впервые предлагается терминологически определить их на доктринальном уровне как ценные бумаги публичных образований.
   В работе также исследуется специфика отдельных разновидностей государственных ценных бумаг, в частности, долговых и приватизационных. Долговые определяются как бумаги, удостоверяющие право их владельца по окончанию срока их оборота требовать у эмитента (государства) выплаты их номинальной стоимости и оговоренных процентов. Раскрываются основные правовые характеристики таких долговых ценных бумаг, как казначейские векселя, депозитные сертификаты Национального банка, казначейские обязательства. Предлагается внести изменения в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже” таким образом, чтобы перечень видов ценных бумаг в нем был открытым, что будет лучше соответствовать динамичности фондового рынка и позволит более оперативно вводить в легальный оборот новые фондовые ценности, в частности, ценные бумаги. Приватизационные бумаги подлежат отнесению к особой разновидности государственных ценных бумаг, поскольку удостоверяют право владельца на бесплатное получение в процессе приватизации части имущества государственных предприятий, государственного жилого фонда и земельного фонда. По своей сути приватизационные бумаги являются своеобразными переходными инструментами, квазиценными бумагами (поскольку не являются оборотоспособными), эмитированными для решения временных задач – осуществления безвозмездной передачи гражданам Украины принадлежащего ей имущества, подлежащего приватизации.
   В диссертации исследуется динамическая составляющая государственных ценных бумаг как объектов гражданских прав. Особое внимание обращается на проблему возникновения государственных ценных бумаг как объектов гражданских прав, поскольку определение этого момента позволяет ответить на ряд теоретических и практических вопросов, прежде всего об определении круга участников правоотношений на стадии размещения государственных ценных бумаг и распределении степени риска между эмитентом-должником и первым приобретателем прав на них – кредитором. Подчеркивается, что основным и единственным договором, опосредующим процесс размещения государственных ценных бумаг, может быть только договор купли-продажи. Раскрываются особенности некоторых договоров, заключаемых в отношении государственных ценных бумаг в гражданско-правовом обороте, в частности, договора купли-продажи и договора доверительного управления. При этом подчеркивается целесообразность специального урегулирования вопросов управления ценными бумагами. Проведенный анализ особенностей государственных ценных бумаг показывает ограниченность возможностей применения традиционных гражданско-правовых способов для защиты прав их владельцев. А существование государственных бумаг в основном в документарной форме на предъявителя требует разработки особых процедур защиты прав их владельцев, закрепленных на законодательном уровне, при этом они должны носить новационный характер с учетом способов фиксации прав владельцев таких бумаг.
   Ключевые слова: государственные ценные бумаги, государственный долг, долговые ценные бумаги, приватизационные ценные бумаги, облигации государственных займов, казначейские векселя, казначейские обязательства, эмиссия, права на государственные ценные бумаги.

Kharitski V.P. Government-papers as an object of civil rights. – Manuscript.

The dissertation on getting a scientific degree of the candidate of jurisprudence on the specialty 12.00.03 – civil law and process; family law; private international law. – National law academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. – Kharkiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the analyses of specifics of government-papers as objects of civil rights. The research touches the history of origin and development of government-papers, which is connected with the history of public debt. It is underlined, that soviet civil law understood by government-papers bearer-securities that were issued for the masses, included bill of debt and understood a special procedure of exercising of rights of property. The author has analyzed the essence of government-papers as objects of civil rights, has given his own definition, has analyzed the specific characteristics of this kind of securities, has given a widespread classification, using more than ten criterion. Also different kinds of government-papers are investigated, for example public debt and vouchers. There is also given a characteristic of dynamic part of government-papers as objects of civil rights, specialties of their functioning in civil circulation and specialties of protection of their owners’ rights. In particular, bargain and sale contract of government-papers is analyzed, some its specialties, which are connected with the debtor (state) and the essence of government-paper itself, are pointed out. The asset management agreement, that has some specialties, is also analyzed. So there is made a conclusion about the necessity of special regulation of questions concerning the control under government-papers, for example, in the Government-papers Act.
   Key words: government-papers, public debt, debt securities, vouchers, public bonds, exchequer bills, treasury obligations, emission, rights to government-papers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net