Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації

Анотації 

Казанцев С. А. Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена вирішенню питань щодо дослідження та формування науково-методичних та нормативних засад створення фахових систем сертифікації продукції (ФСС). Досліджено існуючі системи оцінки відповідності та розроблено концептуальні засади побудови організаційної та нормативної бази ФСС, яка відповідає міжнародним та європейським вимогам. Розроблено методологію ФСС, що полягає у розробленні концептуальної, операційної та формалізованої моделей системи, які у сукупності складають її імітаційну модель. Розроблено метод раціонального вибору характеристик і показників ФСС шляхом рішення зворотної задачі дослідження операцій. Розроблено та реалізовано модель системи стандартизації ФСС. Розроблено методику оцінки техніко-економічного ефекту від стандартизації при створенні ФСС. Розроблено та впроваджено нормативна та організаційна база фахової системи у вигляді Концепції ФСС “Спеціальний регістр”.
   Ключові слова: оцінка відповідності, сертифікація, стандартизація, випробування, акредитація, метрологія, модель, концепція системи.

Kazantsev S. A. Creation of methodological and normative principles of professional certification systems.

Thesis for candidate’s degree by specialty 05.01.02 – standardization, certification and metrological support. – National University “Lvivska Polytechnica”, Lviv, 2008.

   The thesis is devoted to topics than are connected with the investigation and the formation of methodological and regulatory principles of creation of efficient professional product certification systems (PCS). Existent conformity assessment systems were investigated and conceptual principles of creation of PCS organizational and normative basis complying with the international and European requirements were elaborated. PCS methodology aiming at elaboration of conceptual, operational and formalized system models, that make up together its simulation model, was elaborated. The efficient selection of characteristics and PCS indexes method was worked out by a solution to the inverse problem of operations research. PCS standardization system model is worked out and realized. Methodology of assessment of technical and economic effect from standardization at creation of PCS was worked out. Regulatory and organizational basis of the system is worked out as a PCS Conception “Special Register”.
   Key words: conformity assessment, certification, standardization, testing, accreditation, metrology, model, system conception.

Казанцев С. А. Создание научно-методических и нормативных основ специализированных систем сертификации.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. –Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2008.

   Диссертационная работа посвящена исследованию и формирования научно-методических и нормативных основ создания специализированных систем сертификации продукции.
   Проведен сравнительный анализ инфраструктуры, принципов, правил и процедур существующих международных и национальных систем оценки соответствия. Показано, что с целью устранения технических барьеров в торговле между странами органы по оценке соответствия (органы по сертификации, испытательные лаборатории) стараются в своей деятельности использовать единые стандарты, правила, процедуры, схемы, модули при проведении оценки соответствия, а также технические регламенты для продукции. Международные системы предусматривают аккредитацию органов по оценке соответствия для подтверждения доверия к их деятельности и уверенности в их технической компетентности.
   Установлено, что построение и правила функционирования международных и европейских систем оценки соответствия имеют ряд преимуществ в части независимости, непредвзятости, объективности и технической компетентности. На основе проведенного анализа разработаны концептуальные основы построения организационной и нормативной базы системы сертификации продукции, которая отвечает международным и европейским требованиям.
   Определено, что система сертификации представляет собой сложную организационно-техническую систему, состоящую из трех основных подсистем – управления, обеспечения и основных средств, которые объединены информационными и материальными потоками. На основе декомпозиции целей и задач, применения методов системного анализа, теории систем и теории исследований операций разработано и научно обосновано концептуальную, операционную и формализованную модели, которые в совокупности составляют имитационную модель системы сертификации. Предложено оценивать эффективность системы с помощью критерия – затраты на создание и функционирование системы, которые должны быть минимизированы при выполнении системой поставленных целей и задач.
   Создана методология системы сертификации продукции, которая состоит из имитационной модели системы и метода рационального выбора характеристик и показателей путем решения обратной задачи исследования операций. Разработан математический аппарат синтеза системы стандартизации, который позволяет оптимизировать номенклатуру правил и требований, подлежащихх регламентации в стандартах, и обосновать номенклатуру приоритетных для разработки нормативных документов.
   Разработан научно-методический аппарат для формирования оптимального по выбранному критерию плана стандартизации. Предложено оценивать технико-экономический эффект от стандартизации с помощью приращения информации, которая обеспечивает имплементацию каждого из правил (норм, требований).
   Создан и внедрен алгоритм разработки Концепции построения специализированной системы сертификации, которая базируется на правилах и принципах, регламентированных международными стандартами и европейскими нормами. Концепция положена в основу создания нормативной и организационной базы специализированной системы сертификации “Специальный регистр”.
   Решена актуальная научная задача в развитии систем технического регулирования по созданию рациональной системы сертификации на основе применения современных принципов и подходов, которые отвечают мировому научно-техническому уровню.
   Ключевые слова: оценка соответствия, сертификация, стандартизация, испытание, аккредитация, метрология, модель, концепция системы.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net