Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем багатопараметричного діагностування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем багатопараметричного діагностування

Анотації 

Кадильникова Т.М. Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем багатопараметричного діагностування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.02 Машинознавство.

   Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на основі створення та впровадження моніторингових систем багатопараметричного діагностування, що сприяє подальшому підвищенню ефективності використання технічної інфраструктури суспільства. Запропонована моніторингова система багатопараметричного діагностування машин, яка базується на комплексі теоретичних і експериментальних методів та засобів визначення діагностичних параметрів, встановленні їх взаємозв’язку та закономірностей впливу на експлуатаційні характеристики машин і механізмів.
   Створені уніфіковані методи проектування систем моніторингу машин з наперед заданими властивостями: інтегрованою похибкою вимірювальної інформації, небхідною кількістю та якістю чутливих елементів, аналого-цифрових перетворювачів, фільтрів низьких та високих частот; математичним моделюванням у першому наближенні досліджуваних процесів в машинах та механізмах. Розглянуті практичні питання багатопараметричної діагностики машин та механізмів, які поширено використовуються в різних галузях промисловості та містять у своєму складі найбільш розповсюджені типові елементи, працюють в умовах високого рівня вібрації і характеризуються підвищенними вимогами до надійності функціонування.
   Ключові слова: методи розрахунку та конструювання, моніторингові системи, технічне діагностування, програми, еталонні поверхні, алгоритми розпізнавання.

Кадильникова Т.М. Научно-методологические основы обеспечения стабильных эксплуатационных характеристик машин на базе мониторинговых систем многопараметрического диагностирования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.02 Машиноведение.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической проблемы обеспечения стабильных експлуатационных характеристик машин на основе создания и внедрения мониторинговых систем многофункционального диагностирования, которые способствуют дальнейшему повышению эффективности использования технической инфраструктуры общества.
   Предложена мониторинговая система многопараметрического диагностирования машин, которая базируется на комплексе теоретических и экспериментальных методов и средств определения диагностических параметров, установлении их взаимосвязи и закономерностей влияния на эксплуатационные характеристики машин и механизмов в режиме обратной связи.
   Научно-методологическая основа системы – комплекс взаимосвязанных моделей, алгоритмов, компьютерных программ многопараметрического диагностирования, который включает в себя: информационные и алгоритмические модели; системы определения диагностических параметров технического состояния машин и механизмов; процедуры апостериорной обработки информации и принятия решений; формы представления и методы анализа оперативной информации по отдельным елементам и узлам машин с возможностью выработки текущих и перспективных рекомендаций.
   Разработаны методы и средства синтеза, расчета и проектирования мониторинговых систем многопараметрического диагностирования машин. Обоснована концепция технической диагностики машин и механизмов с помощью мониторинговых систем многопараметрического диагностирования. Созданы унифицированные методы проектирования систем мониторинга машин с заранее заданными особенностями: интегрированной погрешностью измерительной информации; необходимым количеством и качеством чувствительных элементов, аналого-цифровыми преобразователями, фильтрами низких и высоких частот, математическим моделированием в первом приближении исследуемых процессов в машинах и механизмах. Разработаны алгоритмы, написаны и апробированы программы, которые закладывают фундамент для управления техническим состоянием машины в режиме реального времени.
   Рассмотрены практические вопросы многопараметрической диагностики машин и механизмов, широко используемых в различных отраслях промышленности, содержащих наиболее распространенные типовые элементы и работающих в условиях высокого уровня вибраций и характеризующихся повышенными требованиями к надежности функционирования.
   Впервые предложена и обоснована с позиций общей теории систем концепция мониторинга машин как целостной, открытой, организованной и адаптивной системы, которая позволила обосновать её организационную структуру и функции, мероприятия по совершенствованию адаптивности, стратегию оптимизации и методы прикладного проектирования. Сочетание математических, технологических и организационных компонентов в рамках единой стратегии мониторинга определяет её отличия от ранее известных систем диагностирования и позволяет кроме решения традиционных задач технической диагностики решать новые задачи анализа и продления срока эксплуатационной годности физически изношенных или морально устаревших машин.
   Построены математические модели для отдельных режимов функционирования машин, необходимые для оптимального проектирования систем мониторинга, выбора критических точек конструкции с целью установки там чувствительных элементов . Впервые разработана модель оптимизации обследований машин по критерию минимума полных ожидаемых затрат, которая отражает современный экономически оптимальный подход к принятию решений об эксплуатации и обслуживании машин в странах с переходной экономикой. Она позволяет обеспечить требуемый уровень эксплуатационной надежности с одновременной минимизацией полных ожидаемых затрат.
   Практически реализованы вопросы проектирования мониторинговых систем машин и механизмов на базе различных инклинометрических датчиков в качестве чувствительных элементов, которые работают в режиме реального времени и позволяют определять експериментально диагностические параметры машин и механизмов, решать поставленные задачи технического диагностирования. Испытания мониторинговых систем показали их высокую точность и надежность.
   Отработана специфика формирования первичной информации о статике и динамике машин на базе компьютерных программ “MONITOR-S” и “MONITOR-D”. В совокупности с измерительными датчиками и АЦП программы в режиме реального времени позволяют: управлять процессом регистрации и накопления первичной информации с датчиков, выполнять первичную статистическую обработку полученных данных; архивирование и первичный спектральный анализ полученных данных; предварительное моделирование диагностических параметров, динамики быстропротекающих процессов и напряженно-деформированного состояния определенных узлов и механизмов.
   Разработана методика определения суммарной погрешности измерительных каналов системы мониторинга и методы повышения ее точности.
   Результаты исследований внедрены в проекте государственной целевой “Технологическая безопасность”, научно-исследовательском институте строительных конструкций (г.Киев), АОО "ВЭЭСВИ" (г. Днепропетровск), Украинской научно-промышленной ассоциации “Укркокс” (г.Днепропетровск), ДХК „Лугансктепловоз” (г. Луганск), экспертно-диагностической, научно-исследовательской лаборатории "Тяжелоподъемные машины и промышленные сооружения"(г.Луганск), ИКЦ „Кран” (г. Москва), научно-исследовательских работах Национальной Металлургической академии Украины. Результаты теоретико-экспериментальных исследований внедрены и используются в Восточноукраинском национальном университете им. В.Даля (г. Луганск), Московском государственном открытом университете (г. Москва) в учебном процессе при преподавании курсов „Детали машин”, „Машиноведение”, „Строительные конструкции”, „Строительная механика”, ”Диагностика оборудования”, ”Надежность и диагностика электрооборудования”, ”Основы технической диагностики автомобилей”.
   Ключевые слова: методы расчета и конструирования, мониторинговые системы, техническое диагностирование, эталонные поверхности, алгоритм распознавания, программы, диагностические параметры.

Kadilnikova T.M. Scientific methodological foundations of the provision stable operating factor on the basis of multifunction diagnosing monitoring systems. - Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the doctor of engineering sciences on a speciality 05.02.02 - Machine knowledge.

   The dissertation is devoted to the development of methods and means of synthesis calculus and design of monitoring systems for technical diagnostics of machine. The conseption of technical diagnostics of machine on the base of monitoring systems is formulated. The typical methods for design of monitoring systems with forecast spesial conditions for trustworthiness, quality and quantity of sensors are created. The methods of estimation of the accurancy of the experlimental monitoring system are developed. The optimal time period for technical diagnostic of machine on the base of the functional optimization criteria is proposed. The program codes “MONITOR-S”. The new monitoring systems for technical diagnostics of machine are suggested and applied in the project of state scientific-technical program “Technogenic safety”, some organisation: object “Ukritie” Chernobil energy station, iron and steel works in the Dnipropetrovsk.
   Keywords: methods of calculation and design, monitoring systems, technical diagnostics, code, static and dynamic parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем багатопараметричного діагностування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net