Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративний процес у парадигмі права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративний процес у парадигмі права

Анотації 

Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена дослідженню адміністративного процесу в системі права. Розглядається генезис розвитку юридичного процесу, його система та структура. Визначається місце адміністративного процесу серед процесуальних видів.
   Вивчення сутності адміністративного процесу, його соціальної ролі, різноманіття зв’язків у сфері діяльності публічної адміністрації дає можливість розглянути його як самостійну галузь права з єдиним предметом, методом та самостійною структурою.
   Наводиться структура адміністративного процесу та її особливості. Виводяться поняття адміністративного провадження, стадія, етапи та дії провадження.
   Теоретично обґрунтовано, що адміністративні провадження можна об’єднати за наявністю або відсутністю у них спору про право у дві групи: конфліктні та неконфліктні. Сформульовано дефініції проваджень: нормотворче; дозвільне; реєстраційне; контрольне; атестаційне. Виділені ключові детермінанти конфліктних проваджень як самостійної групи адміністративного процесу.
   Ключові слова: юридичний процес, адміністративний процес, адміністративно-процесуальне право, адміністративно-процесуальні відносини, процесуальне законодавство, адміністративне провадження, стадія провадження.

Кузьменко О.В. Административный процесс в парадигме права. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию административного процесса в системе права. Рассматривается генезис развития юридического процесса, основные подходы к его содержанию. Особое внимание уделено системным признакам. Исследуется структура и компоненты указанного явления. Определяется место административного процесса среди процессуальных видов, акцентируется внимание на взаимозависимости содержания административного права и административного процесса. Выделяются родовые и видовые признаки юридического процесса.
   Изучение сущности административного процесса, его социальной роли, многообразия связей в сфере деятельности публичной администрации дает возможность рассмотреть его как самостоятельную отрасль права с единым предметом, методом и самостоятельной структурой.
   Под предметом административно-процессуального права понимаются государственно-властные, организующие общественные отношения, которые складываются в результате реализации публичной администрацией, закрепленного административно-процессуальным законодательством порядка рассмотрения вопросов по применению норм соответствующих материальных отраслей права. Отмечается, что на уровне отдельной отрасли правовая специфика метода правового регулирования данной отрасли состоит в характерной комбинации образующих его приемов: разрешения, запрета и предписания, а точнее – в их особом пропорциональном соотношении.
   Анализируется взаимосвязь административно-процессуального права с иными материальными отраслями права. Характерная особенность взаимодействия с другими отраслями украинского права, как подсистемами одного и того же уровня, дает возможность вести речь о еще одном аргументе в пользу выделения отдельной отрасли права.
   Внимание акцентируется на содержании и соотношении понятий “административный процесс” и “административно-процессуальное право”; “административный процесс” и “административная процедура”.
   Исследованы характерные особенности процессуальных сроков, предложено авторское понятие “процессуальный срок”.
   Изучена категория “субъекты процесса”, разграничены понятия “субъект процесса” и “участник процесса”, выделено шесть групп субъектов процесса.
   Определена структура административного процесса и ее особенности. Выведены понятия административного производства, стадий, этапов и действий производства.
   Теоретически обосновано, что административное производство можно объединить по наличию или отсутствию в них спора о праве в две группы: конфликтные и неконфликтные.
   Сформулированы дефиниции производств: нормотворческого, разрешительного; регистрационного; контрольного; аттестационного.
   Определены ключевые детерминанты конфликтных производств, как самостоятельной группы административного процесса. Предложен проект Кодекса процессуальной деятельности публичной администрации.
   Исследуется административно-исковое производство, которое регламентировано нормами Кодекса административного судопроизводства Украины. Автор выделяет две группы стадий рассмотрения индивидуально-конкретных дел в судах административной юрисдикции: 1. Рассмотрение административного дела в суде первой инстанции. 2. Рассмотрение административного дела в апелляционном и кассационном порядке. На основе этого деления построена внутренняя структура анализируемого производства.
   В результате исследования норм Кодекса административного судопроизводства Украины сформулированы предложения относительно усовершенствования его содержания.
    Ключевые слова: юридический процесс, административный процесс, административно-процессуальное право, административно-процессуальные отношения, процессуальное законодательство, административное производство, стадия производства.

Kuzmenko O.V. Administrative procedure in the paradigm of law. – Manuscript.

Thesis on obtaining of an academic degree of Doctor of Jurisprudence in speciality 12.00.07. – management theory; administrative law and procedure; financial law; informative law. – Kyiv national university of Internal Affairs, Kyiv, 2006.

   Dissertation is devoted to research administrative procedure in the system of law. Genesis of development legal procedure, his system and structure, is considered. The place administrative procedure defines among procedural kinds. Learning essence of administrative procedure, his social role, the variety of connections in the sphere of activity of public administration enables to consider him as the independent field of law with an unique object, method and independent structure.
   Structure of administrative procedure and its possibilities is pointed. Infer the concept of administrative realization and stage of realization. In theory proved, that administrative realization can be united for a presence or absence in them conflict about a right in two groups: conflict and no conflict. Formulated concept realization; registration realization; control realization; selection key determinants of conflicts production, as independent group of administrative procedure.
   Key words: administrative procedure, administrative-procedural law, administrative-procedural relation, legal procedure, administrative realization, stage of realization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративний процес у парадигмі права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net