Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки

Анотації 

Малецька Ольга Євгенівна “Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація і метрологічне забезпечення. Національний науковий центр “Інститут метрології”, Харків, 2008.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності стандартизації в галузі метрології. Розроблена концепція створення нормативної бази державної метрологічної системи на принципах побудови її підсистем та встановлення цілей технічного регулювання для системи і часткових цілей стандартизації для її підсистем, що дало можливість розробити методологію створення та удосконалення цієї нормативної бази на підставі системного підходу. Дано наукове обґрунтування можливості розглядання нормативної бази як системи, моделі якої можуть бути побудовані на основі матриці зв'язків окремих її елементів і використання теорії графів. Використано процесний підхід для визначення елементів моделей цієї системи та її підсистем, що дозволяє визначати складові об’єкту стандартизації. У результаті досліджень установлено, що необхідно ураховувати цілі технічного регулювання та часткові цілі для стандартизації окремих об’єктів та визначати складові цих об’єктів, що необхідно стандартизувати, на підставі порівняння чинної та бажаної моделей нормативної бази державної метрологічної системи. Розроблено метод складання переліку нормативних документів за визначеними складовими, які необхідно стандартизувати. Розроблену методологію апробовано для калібрування засобів вимірювальної техніки, яке розглянуте як процес. Запропоновані переліки нормативних документів для національного рівня та рівня підприємства в залежності від вибраних часткових цілей стандартизації.
   Розроблено метод визначення кількості спостережень при проведенні вимірювань в одній досліджуваній точці на основі застосування теорії порядкових статистик, виходячи з необхідної точності вимірювання контрольованого параметра, та розроблена методика визначення похибки при проведенні метрологічної атестації та калібрування вимірювальних каналів програмно-технічних комплексів. 
   Ключові слова: державна метрологічна система, модель системи, нормативна база, нормативні документи, процес, системний підхід, теорія графів, технічне регулювання.

Малецкая Ольга Евгениевна “Совершенствование подсистемы нормативной базы государственной метрологической системы для калибровки средств измерительной техники”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. Национальный научный центр “Институт метрологии”, Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности стандартизации в области метрологии. Разработана концепция создания нормативной базы государственной метрологической системы на принципах построения ее подсистем и установления целей технического регулирования для системы и частичных целей стандартизации для ее подсистем, которая дала возможность построить методологию создания этой нормативной базы на основании системного подхода. Дано научное обоснование возможности рассмотрения нормативной базы как системы, модели которой могут быть построены на основе матрицы связей отдельных ее элементов и использования теории графов. Использован процессный подход к определению элементов моделей этой системы и ее подсистем, что позволяет определять составляющие объекта стандартизации.
   В результате исследований установлено, что необходимо учитывать цели технического регулирования и частные цели для стандартизации отдельных объектов и определять составляющие этих объектов, которые необходимо стандартизировать, на основании сравнения действующей и желаемой моделей нормативной базы государственной метрологической системы. Разработан метод составления перечня нормативных документов по определенным составляющим, которые необходимо стандартизировать.
   Разработанную методологию апробировано для калибровки средств измерительной техники, которая рассмотрена как процесс. Предложены перечни нормативных документов для национального уровня и уровня предприятия в зависимости от поставленных частных целей стандартизации.
   Разработан метод установления количества наблюдений при проведении измерений в одной исследуемой точке на основе применения теории порядкових статистик, исходя из необходимой точности измерения контролируемого параметра, и разработана методика определения погрешности при проведении метрологической аттестации и калибровки измерительных каналов программно-технических комплексов.
   Ключевые слова: государственная метрологическая система, модель системы, нормативная база, нормативные документы, процесс, системный подход, теория графов, техническое регулирование.

Maletskaya Olga Evgenivna " Improvement of a subsystem of normative state metrological system base for the calibration of measurement instruments. - A manuscript.

A dissertation for awarding a scientific degree of the Candidate of Science in the proffession 05.01.02 - standardization, certification and metrological assurance. National scientific centre "Institute of metrology", Harkov, 2008.

   The dissertation is denoted questions of raising efficiency to standardizations in the field of metrologies. Designed concept of making a normative state metrological system base. This concept is based on subsystem building principles and determinations of whole technical regulation for the system and partial whole standardizations for its subsystems. Installed methodology of making a normative base on the grounds of the system approach. Offered building system models and its subsystems on the base matrixes of relationships of separate its elements and using a graph theory. Used process approach to the determination of elements of this system models and its subsystems that allows to define forming object to standardizations. Motivated that at the building system models it is necessary to take purposes of into account technical regulation and partial purposes for its subsystems. By comparing acting and desired models of normative state metrological system base are defined object elements, which it is necessary standardizatiоn. Designed method of sheduling a list of the normative documents on this separate components.
   Developed methodology is approved for the calibration of measurement instruments, which considered as a process. Offered lists of the normative documents for the national level and enterprise level depending on putted (deliver) private whole standardizations.
   Designed method of calculation of amount of observing on the base of using a small sample. Designed strategy of determination of accuracy of measurement channels software-technical complexes.
   Keywords: state metrological system, system model, normative base, normative documents, process, system approach, graph theory, technical regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net