Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління

Анотації 

Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено системному дослідженню адміністративної відповідальності посадових осіб у сфері державного управління та обґрунтуванню правових і організаційних засад удосконалення адміністративної відповідальності у зазначеній сфері.
   У роботі досліджується історичний розвиток феномену адміністративної відповідальності та її поняття, визначаються законодавчі основи адміністративної відповідальності у сфері державного управління, досліджується державне управління як об’єкт адміністративно-правової охорони, здійснюється аналіз статусу посадової особи як суб’єкта адміністративної відповідальності в сфері державного управління, визначаються особливості адміністративної відповідальності посадових осіб за правопорушення у сфері державного управління.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність, посадова особа, державний службовець, державне управління, адміністративне правопорушення в сфері державного управління, суб’єкт адміністративної відповідальності.

Матиос А.В. Административная ответственность должностных лиц в сфере государственного управления. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена системному исследованию административной ответственности должностных лиц в сфере государственного управления и обоснованию правовых и организационных основ усовершенствования административной ответственности в указанной сфере.
   В работе исследуется историческое развитие феномена административной ответственности и ее понятие, на основе чего даётся собственное определение административной ответственности в сфере государственного управления. В ходе исследования определяются законодательные основы административной ответственности в сфере государственного управления и указываются цели административной ответственности в сфере государственного управления. Также в работе исследуется государственное управление как объект административно-правовой охраны, осуществляется анализ статуса должностного лица как субъекта административной ответственности в сфере государственного управления и на основании проведённого анализа выделяются морально-этические требования к должностным лицам в сфере государственного управления. В диссертации исследуются особенности административной ответственности должностных лиц за правонарушения в сфере государственного управления. В частности, анализируется состав административных правонарушений в сфере государственного управления, определяются проблемы классификации данных правонарушений, а также исследуются особенности применения административных взысканий за правонарушения в сфере государственного управления.
   В работе особое внимание уделено научному решению следующих задач: во-первых, выяснена содержательная сущность административной ответственности в сфере государственного управления, ее законодательное регулирование и нормативно-правовая эволюция; во-вторых, исследован и определен правовой статус должностного лица в сфере государственного управления; в-третьих, исследованы особенности административно-юрисдикционной деятельности в сфере государственного управления; в-четвертых, проанализированы и определены проблемы квалификации административных правонарушений в сфере государственного управления; в-пятых, проанализированы и определены концептуальные основы усовершенствования правового регулирования административной ответственности должностных лиц в сфере государственного управления.
   Ключевые слова: административная ответственность, должностное лицо, государственный служащий, государственное управление, административное правонарушение в сфере государственного управления, субъект административной ответственности.

Matios A.V. Administrative Responsibility of Officials in the Sphere of State Administration.– Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of Law by the speciality 12.00.07 – the Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law – Institute of Legislation of Verhovna Rada of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the systematic research of administrative responsibility of officials in the sphere of state administration and to reasoning of legal and organizational basis of administrative responsibility improvement in this sphere.
   The historical development of administrative responsibility phenomena as well as its definition are researched in the work. The legislative basis of administrative responsibility in the sphere of state administration is defined in the dissertation. State administration as an administrative and legal security object is under consideration there. The status of the official as a subject of administrative responsibility in the sphere of state administration is analyzed. The peculiarities of administrative responsibility of officials for governmental infraction are considered in the thesis.
   Key words: administrative responsibility, official, governmental official, state administration administrative infraction in the sphere of state administration, the subject of administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net