Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження

Анотації 

Пилипенко А.П. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04. – Механіка деформівного твердого тіла. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2008.

   З використанням методу повних діаграм деформування встановлені загальні закономірності кінетики руйнування матеріалів різних класів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження на різних стадіях деформування. Проведена комплексна оцінка структури матеріалів при статичному розтягу і складному режимі навантаження (статичний розтяг – раптове підвищення швидкості деформації – статичний розтяг) трьома незалежними методами: з використанням феноменологічної моделі накопичення пошкоджень у металах, а також методами тонких фольг і АЕ-сканування. Встановлено, що раптові зміни в режимі навантаження стрибком збільшують ступінь розпушення матеріалу і призводять до часткового “розм’якшення” матриці сталі.
   Теоретично і експериментально обґрунтовані спосіб прогнозування кінетики процесу накопичення пошкодженості в матеріалі при дослідженому складному режимі навантаження і підходи для моделювання процесів деформування і руйнування пластичних матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження.
   Ключові слова: пошкодженість, тріщиностійкість, повна діаграма деформування, вплив раптових змін в режимі навантаження, кінетика руйнування.

Pylypenko A.P. Fracture kinetics of materials from the point of view of suddenly changes in the loading mode. - Manuscript.

The dissertation for scientific degree of Candidate of Science (Engineering) in 01.02.04 - Mechanics of a deformed solid body. – Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, Ternopil, 2008.

   The common laws of fracture kinetics in different classes materials under influence of suddenly changes in the loading mode at different stages of deformation and also essential influence of suddenly changes in strain velocity on limiting damages and fracture toughness materials it is established.
   The complex estimation of materials structure at static tensile and a complex mode of loading (a static tensile - a suddenly changes in strain velocity - a static tensile) in three independent methods: with use of phenomenological model of damages accumulation in metals, and also methods of thin foils and АЕ-scannings it is carried out also the data of experiments are compared.
   A number of effective ways and approaches for mathematical modelling of deformation processes and fracture of plastic materials from the point of view of suddenly changes in strain velocity it is offered and it is approved.
   Key words: damages, fracture toughness, complete stress-strain softening diagram, influence of suddenly changes in the loading mode, fracture kinetics.

Пилипенко А.П. Кинетика разрушения материалов с учетом резких смен в режиме нагружения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.02.04 – Механика деформированного твердого тела. – Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя, г. Тернополь, 2008.

   Диссертация посвящена разработке и научному обоснованию достоверных методов прогнозирования текущей поврежденности, ее предельных значений и трещиностойкости пластичных материалов при сложном режиме нагружения (статическое растяжение – резкое повышение скорости деформации – статическое растяжение). Обоснованы преимущества концепции полных диаграмм деформирования при исследовании кинетики разрушения пластичных материалов на малогабаритных образцах с учетом исследуемого режима нагружения. С использованием данного метода установлены общие закономерности разрушения материалов разных классов с учетом резких смен в режиме нагружения на разных стадиях деформирования. Изучены физические аспекты кинетики разрушения конструкционных материалов с учетом резких смен в режиме нагружения. Установлены устойчивые корреляционные связи между данными разных методов оценки структурного состояния пластичного материала при разных режимах нагружения: плотностью дислокаций и АЭ-сканированием, АЭ-сканированием и деформацией разрыхления. Кроме того, установлен эффект “размягчения” матрицы материала в процессе резких смен в режиме нагружения. Показано, что для оценки предельной поврежденности и трещиностойкости материалов при сложном режиме нагружения целесообразно использовать работу разрушения Ар и параметр трещиностойкости Кλ. Для большинства исследованных материалов влияние резких смен в режиме нагружения на параметры Ар и Кλ - негативно, оно существенно уменьшает их значения по сравнению с “чистым” статическим растяжением.
   Широко представлены результаты математического моделирования кинетики разрушения пластичных материалов с учетом резких смен в режиме нагружения. Предложен способ прогнозирования кинетики процесса накопления повреждений в материале при исследуемом режиме сложного нагружения и два подхода для моделирования процессов деформирования и разрушения пластичных материалов с учетом резких смен в режиме нагружения, которые полностью подтвердились экспериментом.
   Ключевые слова: поврежденность, трещиностойкость, полная диаграмма деформирования, влияние резких смен в режиме нагружения, кинетика разрушения.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net