Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами

Анотації 

Максіменцева Н.О. “Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

   У дисертації досліджуються правова природа, понятійний апарат, правове забезпечення поводження з небезпечними відходами. В результаті проведеного аналізу визначені істотні ознаки діяльності у сфері поводження з відходами; визначено правову природу та юридичні особливості правовідносин у сфері поводження з небезпечними відходами як предмета правового регулювання; проведено науковий аналіз існуючих правових форм поводження з небезпечними відходами; викладені пропозиції щодо вдосконалення законодавчо закріплених форм поводження з небезпечними відходами та запровадження новітніх механізмів поводження з відходами, що знайшли своє закріплення в рамках міжнародного права, законодавства окремих зарубіжних країн та законодавства Європейського союзу.
   Досліджено специфічні риси функціональних та економіко-правових гарантій забезпечення екологічної безпеки в сфері поводження з небезпечним відходами. Проаналізовано особливості застосування заходів юридичної відповідальності до суб’єктів правопорушення в галузі поводження з небезпечними відходами. Визначено особливості правового забезпечення поводження з небезпечними відходами, на базі якого сформовано пропозиції подальшого вдосконалення законодавства у цій сфері в процесі нормотворчої діяльності, з урахуванням національного, міжнародного та європейського досвіду правозастосовчої та правотворчої діяльності в цій сфері.
   Ключеві слова: відходи, небезпечні відходи, правове забезпечення поводження з небезпечними відходами, екологічна безпека, ризик, правовідносини у сфері поводження з небезпечними відходами, юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

Максименцева Н.А. “Правовое обеспечение обращения с опасными отходами”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2006.

   В диссертации исследуется правовая природа, понятийный аппарат, правовое обеспечение обращения с опасными отходами. В результате проведенного анализа определены существенные признаки деятельности в сфере обращения с отходами, правовая природа и юридические особенности правоотношений в сфере обращения с опасными отходами как предмета правового регулирования, проведён научный анализ существующих правовых форм обращения с такими видами отходов, сформированы предложения относительно усовершенствования законодательно закреплённых форм обращения с опасными отходами и имплементация новейших механизмов обращения с опасными отходами, что нашли своё закрепление в рамках международного права, законодательства отдельных зарубежных стран и законодательства Европейского союза.
   Исследованы специфику функциональных, экономико-правовых способов обеспечения экологической безопасности в сфере обращения с опасными отходами. Проанализированы особенности привлечения к юридической ответственности субъектов правонарушений в этой сфере. Определены особенности правового обеспечения обращения с опасными отходами, на базе которого сформировано ряд предложений по усовершенствованию законодательства в сфере обращения с опасными отходами в процессе законодательной деятельности, с учётом национального, международного и зарубежного опыта законодательной и правоприменительной практики.
   Ключевые слова: отходы, опасные отходы, правовое обеспечение обращения с опасными отходами, экологическая безопасность, экологический риск, правоотношения в сфере обращения с опасными отходами, юридическая ответственность в сфере обращения с опасными отходами.

Maksimentseva Nadiya. Legal provision for hazardous waste treatment.

The dissertation is a manuscript. This dissertation is for obtaining Ph.D. Degree in Law with specialization code 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law. - Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine, year of 2006.

   In the dissertation author investigated legal nature, complex of definitions and legal provision of hazardous waste treatment. Throughout her analysis author designates definitions of hazardous waste, essential signs that qualify activities in the field of hazardous waste, legal nature and specifics of jural relations with regard to hazardous waste treatment as an object for legal regulation. Author carried out a profound study of legal forms with respect to hazardous waste treatment; she also advanced proposals for improvement of the forms of hazardous waste treatment set forth in acting laws as well as enforcement of modern mechanisms for legal provision of hazardous waste treatment which are laid down in international laws, acts of foreign countries and laws of the European Union.
   Author examined legal peculiarities of fundamental and economic assurance of secure environment through hazardous waste treatment. She scrutinized practical aspects of legal enforcements towards law-breakers in the field of hazardous waste treatment. Characteristics of legal provision for hazardous waste treatment are established in the work. On their basis author brings improvement suggestions to advance legislation in the field of hazardous waste treatment through natural lawmaking process with taking into consideration relevant national, international and European experience of legal enforcement and lawmaking in the field.
   Key words: waste, hazardous waste, legal provision, hazardous waste treatment, environmental security, environmental risk, legal relations towards hazardous waste treatment, legal liability with respect to hazardous waste treatment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net