Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі

Анотації 

Германова О.Г. Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.

   У роботі проаналізовано умови функціонування авторського права і суміжних прав в українських та польських засобах масової інформації на законодавчому (національному та міжнародному) і практичному рівнях. Проблемою дослідження є прийнятність головних тенденцій європейського права, репрезентантом якого є сусідня Польща, у контексті пристосування до них вітчизняних норм з метою використання окремих положень щодо авторського права в українській масовоінформаційній галузі.
   Наголошено на розходженнях українського та польського законодавства з положеннями договорів, ратифікованих обома державами, в частині застосування їх у діяльності ЗМІ; знайдено правові механізми уникнення непорозумінь між учасниками комунікативного процесу під час опублікування інтерв’ю та розподілу матеріальної винагороди; обґрунтовано необхідність чіткого закріплення та конкретизації деяких законодавчих термінів, відсутність яких унеможливлює адекватне трактування меж правової захищеності телебачення і радіомовлення; проаналізовано перспективи трудових відносин журналіста з роботодавцем; на прикладі розгляду судових спорів доведено, що дотримання авторського права і суміжних прав у ЗМІ на належному рівні допоможе власникам видань та авторам уникнути додаткових витрат, пов’язаних із відновленням порушених прав і відшкодуванням моральної шкоди; з’ясовано механізми та тенденції регулювання авторського права в Інтернеті на сучасному етапі.
   Обґрунтовано доцільність передбачення в українському законі про авторське право відповідних норм, проголошених у польському аналогу, що захищають працівників мас-медіа та інших дописувачів у частині результативності їхніх творчих зусиль.
   Ключові слова: авторське право, суміжні права, мас-медійна галузь, твір, журналістський матеріал, правомірне використання, міжнародне регулювання, опублікування, сповіщення.

Германова О. Г. Авторское право и смежные права в средствах массовой информации Украины и Польши. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук за специальностью 10.01.08 – журналистика. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2006.

   В работе проанализированы условия функционирования авторского права и смежных прав в украинских и польских средствах массовой информации на законодательном (национальном и международном) и практическом уровнях. Проблемой исследования является приемлемость главных тенденций европейского права, представителем которого является соседняя Польша, в контексте приспособления к ним отечественных норм с целью использования отдельных положений относительно авторского права в украинской масовоинформационной отрасли.
   Актуальность исследования заключается в непрерывном росте стоимости результатов интеллектуальной деятельности в современном информационном обществе и ведущей ролью средств массовой информации в данном процессе с точки зрения создания, обработки и распространения материалов, защищенных авторским правом.
   В работе полностью проанализирована самая новая законодательная база функционирования авторского права в Украине, в том числе информационные нормативно-правовые акты, относительно полноты, совершенства, нерасхождения отдельных норм друг с другом и с положениями международных договоров.
   Найдены правовые механизмы избежания недоразумений между участниками коммуникативного процесса во время опубликования интервью и распределения материального вознаграждения; сделано ударение на аспектах, требующих конкретизации на законодательном уровне.
   Обоснована необходимость четкого закрепления термина “программы/передачи телерадиоорганизиции/организации вещания”, отсутствие которого в нормативно-правовых актах делает невозможным адекватное трактование пределов правовой защищенности телевидения и радиовещания. Предложено конкретизировать в тематическом законе об авторском праве и такие термины, как “аудиовизуальное произведение”, “видеограмма”, “фонограмма” в контексте того, можно ли считать передачи организаций вещания видеограммами и фонограммами, можно ли сами телерадиоорганизации считать производителями таких объектов интеллектуальной собственности, и насколько при этом расширятся или сузятся права телерадиовещательных организаций.
   Сделано ударение на расхождениях украинского и польского законодательства с положениями международных соглашений, ратифицированных обеими государствами, в части применения их в массовоинформационной деятельности: в первом случае это относится прежде всего к возможности правомерно осуществлять эфирное вещание, во втором – к определению часовых рамок воспроизведения материалов в прессе с информационной целью.
   Проанализированы перспективы трудовых отношений журналиста с работодателем: выяснено, что журналист, который не состоит в трудових отношениях с владельцем издания и опубликовывает одни и те же материалы на полосах различных зданий, действует в соответствии с действующим законодательством Украины, не нарушая при этом авторского права издателя на использование произведения в целом.
   Кроме того, необходимо сместить акценты защищенности авторским правом от объективной формы произведения до художественной образности и установить критерии, согласно которым можно было бы считать такую форму новой.
   На примере рассмотрения судебных споров доказано, что соблюдение авторского права и смежных прав в СМИ на надлежащем уровне поможет владельцам изданий и авторам избежать дополнительных расходов, связанных с восстановлением нарушенных прав и возмещением морального ущерба.
   В результате анализа одиночных норм, регламентирующих Интернет-журналистику на отечественном и западноевропейском уровнях, и определения основных механизмов авторско-правовой охраны материалов в сети выяснено, что наилучшим способом регулирования Интернета является саморегулирование журналистами и другими пользователями собственного поведения в сети, не выходящего за пределы общепринятых этических норм, а также сделано предположение о том, что в дальнейшем по отношению к Интернет-контенту будут придерживаться, в основном, нематериальных прав автора (концепция копилэфта).
   Обоснована целесообразность предусмотрения в украинском законе об авторском праве соответствующих норм, провозглашенных в польском аналоге, которые защищают работников масс-медиа и других авторов в части результативности их творческих усилий: в течение двух лет с момента принятия произведения работодатель должен начать его воспроизведение либо вернуть имущественные права автору; на протяжении шести месяцев работодатель должен уведомить автора о принятии или непринятии произведения – иначе будет считаться, что материал был принят безоговорчно.
   Ключевые слова: авторское право, смежные права, отрасль масс-медиа, произведение, журналистский материал, правомерное использование, международное регулирование, опубликование, сообщение.

Olga G. Germanova. Copyright and Neighboring Rights in Mass Media of Ukraine and Poland. – Manuscript.

The dissertation for the Candidate degree in philology, specialty 10.01.08 – Journalism. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2006.

   The functioning of copyright and neighboring rights in the Ukrainian and Polish mass media at the legislative (domestic and international) and practical levels has been analyzed through this research. This analysis focuses on the acceptability of the main European law trends, represented by Poland. European law trends are looked at with the perspective of adaptation to domestic regulations as well as the desire to use them in the Ukrainian field of mass information in separate articles concerning copyright.
   The divergence between Ukrainian and Polish legislation in regulations ratified by both states, in the part of application to mass media activity, was pointed out; the legal mechanisms of avoiding misunderstandings between participants of the communication process during publishing the interview and distribution of the material reward/payment were found; the necessity of legible fixation and concrete definition of several legislative definitions, the absence of which makes impossible for an adequate handling of legal television and broadcast protection to be made, was grounded; the perspectives of labor relationships between journalist and employer were analyzed; the mechanisms and trends of Internet copyright regulations during contemporary stage were enucleated. It was also proven that the abidance to copyright and neighboring rights in the mass media could help the owners of the newspapers and magazines, including the authors, to avoid additional outlay related to the rehabilitation of the violated rights and moral damage compensation.
   The research shows that it is highly desirable for the Ukrainian copyright law to envisage the corresponding norms declared in the Polish analogue (that protects the workmen of the mass media and other authors in the part of effectiveness of their creative efforts).
   Key words: copyright, neighboring rights, mass media field, essay, the material of the journalist, legal usage, international regulation, publishing, communication.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net