Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів

Анотації 

Матюшкова Т.П. Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2006.

   Дисертація є монографічним дослідженням актуальних правових, теоретичних і практичних проблем тактики допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів у типових ситуаціях досудового та судового слідства.
   У роботі здійснена криміналістична класифікація потерпілих-жінок від насильницьких злочинів і дана характеристика кожної з класифікаційних груп з точки зору їх впливу на тактику допиту. Визначається, що вивчення особистості жінки-потерпілої є необхідною передумовою ефективності її допиту, у зв’язку з чим розроблені окремі положення щодо поняття, функцій та методів криміналістичного вивчення потерпілої. Розкрито психологічний механізм формування показань потерпілих-жінок, сформульовані рекомендації щодо прийомів активізації їх пам’яті, подолання та нейтралізації протидії встановлення об’єктивної істини у справі. Визначені особливості тактики допиту малолітніх і неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процесуальних основ допиту потерпілих на досудовому та судовому слідстві. Розроблено систему тактичних правил підготовки і проведення допиту потерпілих-жінок у типових ситуаціях досудового та судового слідства.
   Ключові слова: потерпіла-жінка від насильницького злочину, класифікація потерпілих-жінок, тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів, типові ситуації допиту потерпілих-жінок.

Матюшкова Т.П. Тактика допроса потерпевших-женщин от насильственных преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика, судебная экспертиза. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2006.

   Диссертация является монографическим исследованием актуальных правовых, теоретических и практических проблем тактики допроса потерпевших-женщин от насильственных преступлений в типичных ситуациях досудебного и судебного следствия.
   В работе осуществлена криминалистическая классификация потерпевших-женщин от насильственных преступлений и дана характеристика каждой из классификационных групп с точки зрения их влияния на тактику допроса. Определяется, что необходимой предпосылкой эффективности допроса женщины-потерпевшей является изучения ее личности, которое включает получение следователем следующих сведений: 1) демографических и биографических (сведения о поле, возрасте, месте рождения, образование, место учебы, работы, др.); 2) соматических (наличие, вид, стадия хронических заболеваний, др.); 3) биологических (антропологических и физических); 4) психологических (направленность личности, наличие ы влияние опыта, индивидуальные особенности психических процессов, др.); 5) социальных (сведения о социальных ролях и связях потерпевшей, в том числе ее отношения с преступником в до криминальной, криминальной и пост криминальной ситуациях); 6) сопутствующих (данные об одежде, обуви, личных вещах, которые были у потерпевшей во время совершения преступления). Разработаны отдельные положения относительно понятия, функций и методов криминалистического изучения потерпевшей. Раскрыт психологический механизм формирования показаний потерпевших-женщин, определена структура их допроса и сформулированы рекомендации относительно приемов активизации их памяти, преодоления и нейтрализации противодействия установлению объективной истины по делу. Определены особенности тактики допроса малолетних и несовершеннолетних потерпевших от насильственных преступлений. Сформулированы предложения относительно усовершенствования процессуальных основ допроса потерпевших на досудебном и судебном следствии. Определены типичные ситуации, возникающие при допросе потерпевших-женщин в ходе до судебного следствия: 1) потерпевшая дает достоверные показания и занимает активную позицию по разоблачению преступника; 2) потерпевшая отказывается от дачи показаний, пояснений причин такого отказа и являться в органы следствия; 3) потерпевшая дает недостоверные показания, изменяет ранее данные показания; 4) потерпевшая не помнит обстоятельств преступления вследствие амнезии, скрывает ее наступление или, наоборот, ссылается на нее. Определены также типичные ситуации допроса потерпевших-женщин в условиях судебного следствия: 1) конфликтные (когда потерпевшая отказывается от ранее данных показаний под влияние угроз и(или) шантажа со стороны подсудимого, иных лиц); 2) бесконфликтные (когда потерпевшая дает показания, не противоречащие иным доказательствам и природному развитию явлений и событий). Разработана система тактических правил подготовки и проведения допроса потерпевших-женщин в типичных ситуациях досудебного и судебного следствия.
   Ключевые слова: потерпевшая-женщина от насильственного преступления, классификация потерпевших-женщин, тактика допроса потерпевших-женщин от насильственных преступлений, типичные ситуации допроса потерпевших-женщин.

Tatyana Matyushkova. Interrogation tactics of female victims of violent crimes. – Manuscript.

Dissertation for a degree of a candidate of law sciences, specialty – criminal process and criminalistic; forensic examination. – Kharkiv National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2006.

   The dissertation is a monographic research of vital theoretical and practical problems of interrogation tactics of female victims of violent crimes in typical situations during pre-trial and forensic investigation.
   The paper presents a criminalistic classification of female victims of violent crimes and characterizes each of the classification groups from the point of view of their influence on the interrogation tactics. The conclusion has been made that the study of a female victim personality is a necessary prerequisite of the effectiveness of her interrogation. In this connection some propositions as to the notion, functions and methods of the criminalistic study of the victim have been developed. The psychological mechanism of female victims’ giving evidence has been discovered, recommendations have been given for the methods to evoke their memory, to overcome resistance to establishing the objective truth in a criminal case. Peculiarities of questioning minor and under age victims of violent crimes have been determined. Proposals have been given to improve the procedural grounds of victims questioning during pre-trial investigation and court examination. A system of tactical rules for preparation and conduct of the female victims’ interrogation in typical situations of during pre-trial investigation and court examination has been worked out.
   Key words: female victim of violent crimes, classification of female victims, interrogation tactics of female victims of violent crimes, typical situations of interrogation of female victims.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net