Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект)

Анотації 

Місюра В.Я. Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена аналізу особливостей взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування, визначенню й обґрунтуванню основних напрямів і механізмів оптимізації їх взаємодії в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні.
   У дисертації на основі системного підходу висвітлено процеси інституціоналізації органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з суб’єктами громадянського суспільства як механізму державного управління. Значна увага приділяється вивченню та узагальненню позитивного досвіду співпраці державної влади та політичних партій на всіх рівнях державного управління та в місцевому самоврядуванні країн розвиненої демократії й постсоціалістичних держав Європи і визначенню напрямів упровадження такого досвіду в Україні.
   Обґрунтовані теоретико-методологічні підходи та сформульовані практичні пропозиції щодо оптимізації механізмів взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування у розбудові громадянського суспільства в Україні.Ключові слова: державне управління, механізми, взаємодія, громадянське суспільство, політична партія, партійно-політична система, органи місцевого самоврядування, громада, децентралізація, управлінські послуги, управлінська спроможність, громадська ініціатива, адміністративно-територіальна реформа.

Мисюра В.Я. Особенности взаимодействия политических партий и органов местного самоуправления в развитии гражданского общества в Украине (государственно-управленческий аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2006.

   Диссертационная работа посвящена анализу особенностей взаимодействия политических партий и органов местного самоуправления, определению и обоснованию основных направлений и механизмов оптимизации их взаимодействия в условиях становления гражданского общества в Украине.
   В работе определена сущность управленческой категории “взаимодействие” и ее специфическое проявление в принципиально новых условиях формирования гражданского общества, значительных изменений в законодательстве, проведения политической и административной реформы, реформирования административно-территориального устройства, регионального и местного самоуправления, адаптации национального законодательства к нормам европейского административного пространства.
   Как показали исследования автора, участие политических партий как одного из важных элементов гражданского общества и посредника между обществом и государством в формировании органов власти всех уровней в условиях развития гражданского общества и реализации принципа народного суверенитета является объективной закономерностью. В странах, где существует отчуждение между обществом и органами государственной власти, подобное взаимодействие рассматривается как взаимовлияние между элементами гражданского общества и органами государственной власти.
   На основе научных источников сформулирован комплекс системных свойств и особенностей властно-партийного взаимодействия, которые обуславливают формирование новых интегративных качеств целостной системы управления, не присущих создаваемым их частям и компонентам. Внедрение взаимодействия как определяющего организационного принципа непосредственно в логику и содержание функционирования системы государственного управления будет оказывать содействие переходу от административно-командных к демократическим методам управления и развитию гражданского общества.
   В диссертации раскрыты подходы в исследовании местного самоуправления как составной части государственного управления. Доказано, что с институциональной точки зрения местное самоуправление иерархически не подчинено центральной власти, поэтому вопрос о формировании органов самоуправляющейся власти важен с политической стороны – защиты и выражения интересов отдельных слоев населения общины.
   Значительное внимание в работе уделяется изучению и обобщению положительного опыта сотрудничества государственной власти и политических партий на всех уровнях государственного управления и в местном самоуправлении стран развитой демократии и постсоциалистических государств Европы, определены направления внедрения такого опыта в Украине.
   Определены и обоснованы основные условия, направления и механизмы оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления и политических партий в Украине. По мнению автора, оптимизацию такого взаимодействия возможно достичь путем реформирования административно-территориального устройства, регионального и местного самоуправления, разработки новой стратегии государственного управления региональным развитием, а также – углубления процессов децентрализации во взаимоотношениях органов власти разных уровней и усиления роли органов местного самоуправления.
   Автор подчеркивает, что объектом пристального внимания политических партий местное самоуправление может стать только тогда, когда будет иметь высокий уровень финансовой базы, развитую экономическую и социальную инфраструктуру. На таком уровне местного самоуправления участие политических партий во взаимодействии с органами власти может изменить сущность отношений взаимодействующих сторон и привести к качественно новому общественному результату.
   Важным в таком контексте является то, что органы местного самоуправления, будучи полноправным исполнителем таких функций, как управление бюджетом, разработка целевых программ и планирование в сфере экономики, обустройство территории, организация профессионального образования и здравоохранения и т.п., имеют возможность наиболее эффективно выполнять функцию координации предоставления управленческих услуг узкоспециализированными структурами разного подчинения на местах. Ключевые слова: государственное управление, механизмы, взаимодействие, гражданское общество, политическая партия, партийно-политическая система, органы местного самоуправления, община, децентрализация, управленческие услуги, управленческая возможность, общественная инициатива, административно-территориальная реформа.

Misura V. Peculiarities of interaction between political parties and local government in the processe building civil society (Public Administration aspect). – Manuscript.

The thesis for a candidate degree in Public Administration, speciality 25.00.02 – mechanisms of Public Administration. – National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   The dissertation thesis presents analysis of specific interaction political parties and local government, determinate of basic approaches and points of interaction optimization for civil society development in Ukraine.
   The priority of dissertation thesis is system approach to present of institualization reality and interaction of local government and civil society as public administration general point. The dissertation thesis is attention focus to generally studying experience of power and political parties cooperation on every level of public administration and local government of democracy and post-soviet Europe countries.
   In thesis make theory approaches and practical propositions for interaction optimization of local government and political parties in Ukraine. Key words: public administration, mechanisms, interaction, civil society, political party, party-political system, local government, community, decentralization, public service, public possibilities, civil initiative, election to local government, administration-territory reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net