Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій

Анотації 

Сас Н.Б. Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригала НАН України, м. Львів, 2008.

   В рамках механіки руйнування пружно-пластичних тіл сформульована математична модель для дослідження росту в конструкційних матеріалах тріщин високотемпературної повзучості, визначення на цій основі залишкового ресурсу елементів конструкцій і їх високотемпературної міцності. В основу цього покладений перший закон термодинаміки стосовно механіки сповільненого руйнування тіл при високотемпературній повзучості і домінуюча роль при цьому періоду усталеної повзучості.
   Розвинуто метод еквівалентних площ для ефективної реалізації запропонованої моделі і наближеного визначення періоду докритичного росту в трьохмірних тілах тріщин високотемпературної повзучості. В основу цього покладений і підтверджений той факт, що зміна площі тріщини високотемпературної повзучості при її поширенні в полі однорідних напружень трьохмірного тіла мало залежить від конфігурації її контуру і тому замінюється коловим контуром за відповідних початкових і кінцевих розмірів.
   Сформульований критерій високотемпературної міцності тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами, який базується на розв’язку задачі про гранично-рівноважний стан пластини з довільно орієнтованою тріщиною високотемпературної повзучості за двохосьового розтягу. Критерій підтверджений відомими в літературі результатами експериментальних досліджень.
   Зроблена постановка задач і здійснений їх наближений розв’язок про докритичний ріст тріщин високотемпературної повзучості в стінці паропроводу, його зварному з’єднанні, в колесі парової турбіни і, таким чином, визначений їх залишковий ресурс. Розв’язано ряд нових задач про кінетику поширення тріщин високотемпературної повзучості, як в пластинах, та і в трьохмірних тілах.
   Ключові слова: тріщини високотемпературної повзучості, коефіцієнт інтенсивності напружень, період докритичного росту тріщини високотемпературної повзучості, залишковий ресурс, високотемпературна міцність елементів конструкцій.

Сас Н.Б. Определение периода докритического роста трещин высокотемпературной ползучести в материалах и элементах конструкций − Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого тела. - Институт прикладных проблем механики и математики им. Я.С. Подстригача НАН Украины, г. Львов, 2008.

   В рамках механики разрушения упруго-пластических тел сформулирована математическая модель для исследования роста в конструкционных материалах трещин высокотемпературной ползучести и определения на этой основе остаточного ресурса элементов конструкций и их высокотемпературной прочности. В основу этого положен первый закон термодинамики относительно механики замедленного разрушения тел при высокотемпературной ползучести и доминирующая роль при этом периода установившейся ползучести. В результате этого получена система дифференциальных уравнений с соответствующими начальным и конечным условиями, что составляет математическую модель для определения кинетики и периода докритического роста в твердых телах трещин высокотемпературной ползучести.
   Развит метод эквивалентных площадей для эффективной реализации предложенной модели и приближенного определения периода докритического роста в трехмерных телах плоских трещин высокотемпературной ползучести. В основу этого положен и подтвержден тот факт, что изменение площади трещины високотемпературной ползучести при ее распространении в поле однородных напряжений трехмерного тела мало зависит от конфигурации ее контура и поэтому заменяется круговым контуром при соответствующих начальных и конечных размерах.
   Сформулирован критерий высокотемпературной прочности тонкостенных элементов конструкций с трещинами, который базируется на решении задачи о предельно-равновесном состоянии пластины с произвольно ориентированной трещиной высокотемпературной ползучести при двухосном растяжении. Критерий подтвержден известными в литературе результатами экспериментальных исследований.
   Сделана постановка задач и осуществлено их приближенное решение о докритическом росте трещин высокотемпературной ползучести в стенке паропровода, его сварном соединении, в колесе паровой турбины и, таким образом, определен их остаточный ресурс. Решено ряд новых задач о кинетике распространения трещин высокотемпературной ползучести, как в пластинах, так и в трехмерных телах. При этом показано, что конфигурация внутренней плоской трещины при ее распространении следует к круговой при симметричном растяжении бесконечного тела.
   Ключевые слова: трещины высокотемпературной ползучести, коэффициент интенсивности напряжений, период докритического роста трещины высокотемпературной ползучести, остаточный ресурс, высокотемпературная прочность элементов конструкций.

Sas N.B. Period estimation of sub critical growth of high temperature creep crack in materials and construction elements. – Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree in Physics and Mathematics in speciality 01.02.04 – Mechanics of Deformable Solids. – Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Science of Ukraine, Lviv, 2008.

   In the framework of fracture mechanics of elastic-plastic solids mathematical model for investigating a high temperature creep crack growth in construction materials and on this base estimation of residual lifetime of construction elements and their high temperature strength has been formulated. It based on the first law of thermodynamics concerning to mechanics of slow fracture of solids at high temperature creep. It is assumed that the period of stable creep dominates here.
   Method of equivalent squares for effective realization of proposed model and approximate estimation of sub critical creep crack growth in solids at high temperature has been developed. It based on the principle that change of square of creep crack while it grows in the field of permanent strains of three-dimensional solid depends very little on the configuration of its contour and that’s why it is substituted to circular contour with corresponding initial and final conditions.
   The criterion of high temperature strength of thin-walled construction elements with cracks has been formulated. It based on solving the problem about equilibrium state of plate with arbitrary oriented creep crack that’s under biaxial loading. Known in literature results of experiments confirmed the criteria.
   Formulation of the problem about sub critical creep crack growth has been made. Approximate solutions of the problem with creep crack in the wall of the steam pipeline and in the disk of steam turbine are obtained and in such way the residual lifetimes have been estimated. The range of new problems about creep crack growth kinetic in plates and in three-dimensional solids has been solved.
   Key words: high temperature creep crack, stress intensity factor, period of sub critical high temperature creep crack growth, residual lifetime, high temperature strength of construction elements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net