Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Вдосконалення гідроструминних технологій із врахуванням особливостей формування струменів високого тиску
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення гідроструминних технологій із врахуванням особливостей формування струменів високого тиску

Анотації 

Семінська Н.В. Вдосконалення гідроструминних технологій із врахуванням особливостей формування струменів високого тиску. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.05 - Механіка, рідини, газу та плазми. - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, 2008.

   Робота присвячена вдосконаленню гідроструминних технологій, які використовуються при руйнуванні твердих матеріалів. З цією метою проведено теоретичні та експериментальні дослідження факторів, які суттєво впливають на структуру струменя високого тиску та його руйнівну здатність. Визначено вплив гідродинамічних і конструктивних параметрів, на етапах формування та витікання струменів високого тиску.
   Запропоновано способи, які дозволяють забезпечити збільшення компактності, стійкості та довжини початкової ділянки струменя при зниженні величини підведеного тиску. Проведено моделювання нестаціонарної течії на початковій ділянці та визначено параметри, які пояснюють підвищення ефективності руйнування при застосуванні нестаціонарних струменів високого тиску.
   Запропонована комплексна науково обґрунтована методика розрахунку гідродинамічних характеристик струменя та визначення параметрів конструкції пристроїв його формування.
   Результати досліджень та розроблена методика впроваджені в науково - дослідні та проектно-конструкторські роботи зі створення прохідницького комбайна нового технічного рівня, а також рекомендовані шахтоуправлінням “Луганське” (м. Луганськ) для проектування гірничовидобувною техніки.
   Ключові слова: струмінь, високий тиск, пульсації, пристрій формування струменя, початкова ділянка, робоча рідина, руйнівна здатність.

Семинская Н.В. Усовершенствование гидроструйных технологий с учетом особенностей формирования струй высокого давления. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы. – Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, г. Киев, 2008 г.

   Работа посвящена совершенствованию гидроструйных технологий, используемых при разрушении твердых материалов. С этой целью проведены теоретические и экспериментальные исследования факторов, оказывающих существенное влияние на структуру струи высокого давления, и ее разрушающую способность. Определено влияние гидродинамических и конструктивных параметров на формирование и истечение струй высокого давления. Предложена комплексная, научно обоснованная методика расчета гидродинамических характеристик струи и определения параметров конструкции струеформирующих устройств.
   На основании проведенного анализа литературных источников определено, что эффективность применения гидроструйных технологий зависит от особенностей формирования струй высокого давления, метода воздействия на обрабатываемый материал и состава рабочей жидкости. Эти факторы оказывают существенное влияние на параметры эффективного участка струи, который характеризует ее дальнобойность, компактность, устойчивость и разрушающую способность.
   Проведено физическое моделирование, по результатам которого получены графические и аналитические зависимости, позволяющие охарактеризовать изменение основных гидродинамических параметров струи, а именно скорости, массы воды, энергии и импульса от величины подведенного давления и расстояния до объекта разрушения.
   В результате проведенных экспериментальных исследований с растворами поли- акриламида были обнаружены аномалии вязкости. Получены реологические зависимости для определения значения динамической вязкости рассматриваемого раствора, в зависимости от его концентрации при заданных условиях истечения из насадка, что позволяет регулировать параметры струи и повышать эффективность разрушения материала.
   Определено, что наложение пульсаций приводит к возникновению в потоке дополнительной нестационарной гидродинамической силы, которая способствует увеличению разрушающей способности струи. Получена аналитическая зависимость и разработана программа для расчета ее величины.
   Исследовано изменение гидродинамических параметров потока жидкости высокого давления в разгонных каналах (стабилизатор и насадок), и определены их рациональные параметры. Предложен в виде программного продукта расчет конструктивных параметров струеформирующего насадка для различного количества ступеней, с учетом сжимаемости жидкости.
   Установлено наличие в струе гидродинамического начального участка, определены его основные параметры, а также получена критериальная зависимость, позволяющая определить длину начального участка струи высокого давления с учетом таких факторов как свойства рабочей жидкости, наличие пульсаций и др. Проведено моделирование нестационарного течения на начальном участке.
   На основании полученных аналитических и экспериментальных данных об особенностях формирования струи высокого давления в струеформирующих устройствах и ее истечения произведено обобщение результатов исследования, предложены алгоритм и методика расчета для определения основных гидродинамических параметров струй. Результаты исследований и предлагаемая методика внедрены в научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию проходческого комбайна нового технического уровня, а также рекомендованы, шахтоуправлением “Луганское” (г. Луганск) для проектирования горнодобывающей техники.
   Основные теоретические и экспериментальные положения роботы используются в учебном процессе Донбасского государственного технического университета на кафедре прикладной гидромеханики.
   Ключевые слова: струя, высокое давление, пульсации, струеформирующее устройство, начальный участок, рабочая жидкость, компактность, разрушающая способность.

Seminska N.V. The improvement of hydrojet technologies in view of features of a high pressure jets formation. - Manuscript.

The dissertation for obtaining the Candidate of Science (Tech.) degree on speciality 01.02.05 - Mechanics of liquid, gas and plasma. - National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", Kiev, 2008.

   The work is devoted to improvement of hydrojet technologies which are used for solids destruction. Тhе main aim of the work is the theoretical and experimental researches of factors, which have essential influence on structure of a high pressure jet and its destroying ability. The influence of hydrodynamical and design parameters on stages of formation and outflow of a high pressure jet were determined. The complex, scientifically-proved design procedure of hydrodynamical characteristics of a jet and definition of the jet-forming device parameters were offered.
   The results of the researches and design procedure were introduced in scientifically-research and construction works on creation of tunnelling machines of a new technical level and recommended with Lugansk Mine Management for designing of mining technology.
   The basic theoretical and experimental results are used in educational process at DonDTU on department of applied hydromechanics.
   Keywords: jet, high pressure, pulsations, jet-forming device, initial zone, working liquid, destroying ability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення гідроструминних технологій із врахуванням особливостей формування струменів високого тиску

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net