Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек

Анотації 

Яковлєва Ю. В. "Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек" — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. — Київ, 2007.

   У дисертаційній роботі досліджено інформаційно-пошукові системи бібліотек і визначено напрями підвищення їх ефективності. Обґрунтовано наукові засади підвищення релевантності пошуку на основі організації зворотних зв’язків в інформаційних системах наукових бібліотек. Розроблено модель інформаційно-пошукової системи бібліотеки, до складу якої включено засоби підвищення релевантності пошуку. Запропоновано алгоритм ранжирування результатів інформаційного пошуку на базі багатокритеріальної оцінки релевантності знайдених документів. Розроблено методику моніторингу використання бібліотечних фондів, яка передбачає консолідацію даних селективного моніторингу відповідей книгосховища та моніторингу пошукових запитів користувачів інформаційно-пошукових систем. Обгрунтовано принципи організації адаптивного інтерфейсу інформаційних систем бібліотек.
   Ключові слова: інформаційно-пошукові системи, автоматизація бібліотечних процесів, електронні каталоги.

Яковлева Ю. В. Средства повышения релевантности поиска в информационных системах научных библиотек — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 — “Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии”. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского.- Киев, 2007.

   Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена увеличением объемов электронных информационных ресурсов в научных библиотеках, что служит причиной необходимости повышения релевантности поиска в электронных каталогах и библиографических базах данных.
   Основными результатами диссертационной работы являются научные основы повышения релевантности поиска в информационно-поисковых системах научных библиотек.
   В диссертационной работе исследованы информационно-поисковые системы библиотек и определены направления повышения их эффективности. Обосновано, что при разработке поисковых систем научных библиотек, основной целью которых является полное и оперативное удовлетворение возрастающих потребностей пользователя библиотеки, необходимо базироваться на положительных чертах традиционного поискового аппарата библиотек и развивать средства повышения релевантности информационного поиска.
   Обоснованы научные основы повышения релевантности поиска на основе организации обратных связей в информационных системах научных библиотек. Разработана модель информационно-поисковой системы библиотеки, в состав которой включены средства повышения релевантности поиска, базирующиеся на системе реализации обратной связи на основе аналитической обработки базы данных результатов поиска и репозитория оперативных данных системы мониторинга использования библиотечных ресурсов.
   Предложен алгоритм ранжирования результатов информационного поиска на базе многокритериальной оценки релевантности найденных документов, который учитывает старение научно-технической литературы, значимость автора (индивидуального или коллективного) на основе данных файлов авторитетных записей и статистические оперативные данные об обращении литературы в библиотеке.
   Разработана методика мониторинга использования библиотечных фондов, которая предусматривает консолидацию данных селективного мониторинга ответов книгохранилища и мониторинга поисковых запросов пользователей информационно-поисковых систем. Предложена методика селективного мониторинга ответов книгохранилища для выявления изданий повышенного спроса путем выборочного анализа неудовлетворенных запросов.
   Обоснована организация последовательно-параллельной стратегии поиска, основные принципы которой предусматривают последовательное выполнение наборов итераций поиска с обработкой множества найденных документов и ранжированием полученных результатов за критериями, избранными пользователем.
   Практическое значение исследования состоит в повышении эффективности функционирования информационно-поисковых систем научных библиотек на основе организации обратной связи, обеспечивающей ранжирование изданий по их релевантности и создание адаптивного интерфейса пользователя.
   Основные результаты исследования использованы при создании онлайновой информационно-поисковой системы научно-информационного портала Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.
   По теме диссертации опубликовано 10 научных работ.
   Ключевые слова: информационно-поисковые системы, автоматизация библиотечных процессов, электронные каталоги.

Yakovleva Y. V. Means of increase of relevance of search in information systems of scientific libraries - the Manuscript. — Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.13.06 - the automated control systems and progressive information technologies. The Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU). — Kyiv, 2007.

   In dissertation information retrieval systems of libraries are investigated and directions of increase of their efficiency are determined. Scientific bases of increase relevance search are proved on the basis of the organization of feedbacks in information systems of scientific libraries. The model of library information retrieval system with means of increase search relevance is developed. The algorithm of information search results ranging on base многокритериальной ratings documents relevance is offered. The technique of monitoring of use of library funds which provides consolidation of the data of book-depository answers selective monitoring and monitoring of information retrieval systems users searches is developed. It is proved principles of the organization of the adaptive interface of libraries information systems.
   Keywords: information retrieval systems, automation of library processes, electronic catalogues.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net