Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інститут потерпілого у кримінальному праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інститут потерпілого у кримінальному праві України

Анотації 

Присяжнюк Т. І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2006.

   У дисертації розглядаються проблеми формування у кримінальному праві України інституту потерпілого. Досліджуються нормативні, теоретичні та практичні передумови введення та розвитку вказаного інституту у вітчизняному кримінальному праві. У роботі визначається кримінально-правовий зміст поняття “потерпілий”, який співвідноситься із відповідними поняттями кримінально-процесуального права та кримінології. Досліджуються ознаки потерпілого як основного структурного елемента цінностей як об’єкта злочину. Аналізується суть інституту потерпілого, основні його елементи у частині визначення прав потерпілого щодо відшкодування йому шкоди, заподіяної злочином; врахування судом думки потерпілого про межі та обсяги кримінальної відповідальності суб’єкта злочину або звільнення від неї; впливу поведінки потерпілого на розвиток ситуації вчинення злочину, і у випадку свідомого підвищення рівня небезпеки, яка загрожує потерпілому і тим самим сприяє вчиненню злочину, розгляду цієї обставини як такої, що пом‘якшує покарання винному. Формулюються пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального закону.
   Ключові слова: інститут потерпілого, поняття потерпілого, об’єкт злочину, правові наслідки вчинення злочину.

Присяжнюк Т. И. Институт потерпевшего в уголовном праве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2006.

   В диссертации рассматриваются проблемы формирования в уголовном праве Украины института потерпевшего. Исследуются нормативные, теоретические и практические предпосылки введения и развития института потерпевшего в украинском уголовном праве. В работе определяется уголовно-правовое содержание понятия “потерпевший”, уточняются признаки этого понятия по отношению к понятиям потерпевшего, сформулированным в науке уголовного права. Впервые предлагается рассматривать потерпевшего как уголовно-правовое явление и на этой основе даётся определения института потерпевшего как совокупности уголовно-правовых норм, которые характеризуют роль и статус лица, которому вследствие совершения преступления непосредственно причинён ущерб, относительно определения пределов, дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности виновного лица. В связи с определением места института потерпевшего в системе уголовного права Украины в диссертации предлагается уточнить сущность и социальное предназначение уголовного права и закона и признаётся необходимость сужения публично-правовых регуляторных механизмов с целью охраны прав потерпевших. В исследовании обосновывается, что потерпевшими в уголовном праве могут быть признаны лишь физические лица, непосредственно которым преступлением причинён ущерб (или существует угроза его причинения), на основе чего они получают право решать вопрос об уголовно-правовых последствиях совершения преступления. При этом доказывается, что понятие “потерпевший от преступления” имеет неизменную сущность в уголовном праве, уголовном процессе и криминологии (виктимологии), но в каждой из этих областей знания приобретает специфические функциональные признаки, которые изменяют объём данного понятия в зависимости от контекста его использования. В работе предлагается в определённых случаях приравнивать права юридических лиц к правам потерпевших в отношении реализации этими лицами прав на возмещение причинённого преступлением ущерба. В диссертации получает дальнейшее развитие положение о том, что потерпевший является основным структурным элементом ценностей как объекта преступления, анализируются понятия прав и интересов потерпевших, а также принадлежащих им благ. Что касается правовых последствий преступления, то в исследовании они впервые характеризуются с точки зрения охраны прав потерпевшего, в связи с чем обосновывается их соотношение с институтом потерпевшего и анализируется роль потерпевшего при определении судом правовых последствий преступления. В развитие идей, ранее изложенных в науке уголовного права, предлагается разрешение проблемы согласия потерпевшего на причинение вреда как основания освобождения от уголовной ответственности. В диссертации определены теоретические предпосылки нормативного выражения института потерпевшего и определены основные направления усовершенствования содержания УК Украины, а также сформулированы предложения о внесении изменений в УК Украины.
   Ключевые слова: институт потерпевшего, понятие потерпевшего, объект преступления, правовые последствия преступления.

T. I. Prysiazhniuk. The Victim of a Crime in the Criminal Law of Ukraine. – Manuscript

Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Correctional Law. – Institute of the State and Law named after V. M. Koretsky of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the problems of forming the institution of the victim of a crime in the criminal law of Ukraine. Normative, theoretical, and practical prerequisites for introducing and developing this institution in the national criminal law are investigated. The paper defines the criminal and legal content of the notion of victim of a crime, which correlates with the corresponding notions of the criminal and legal procedures and criminology. The paper studies the victim as a corpus delicti characteristics related to the object of a crime. The author analyses the essence of the institution of the victim, its main elements with regard to defining the rights of the victim for awarding damages sustained through the crime; consideration by the court of the victim’s opinion on the limits and the degree of criminal liability of the subject of the crime or on exemption from it; the effect of the victim’s behaviour on the evolvement of the crime situation, and, in case of a conscious escalation of danger on part of the victim encouraging the commitment of the crime, consideration of this circumstance as mitigating the punishment for the crime. The author formulates recommendations for the improvement of the criminal legislation in effect.
   Key words: institution of the victim of a crime, notion of the victim, object of a crime, legal consequences of a crime.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інститут потерпілого у кримінальному праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net