Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти)

Анотації 

Рісний М. Б. Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01.— теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2006.

   Дисертація присвячена проблемі правозастосувального розсуду, досліджуваній з позиції загальної теорії права і держави. Значна увага приділяється визначенню загального поняття правозастосувального розсуду, сфери його існування, обсягу такого розсуду та його класифікації за різними критеріями.
   Детально розглядаються питання реалізації правозастосувального розсуду. Зокрема, характеризуються його підстави, до яких належать відносна визначеність застосовуваних юридичних норм, прогалини у законодавстві та колізії таких норм.
   Значна увага приділяється аналізу детермінант правозастосувального розсуду, тобто тих феноменів, які підлягають обов’язковому чи факультативному врахуванню при виборі одного з альтернативних варіантів можливого рішення. Пропонується класифікація таких детермінант.
   Звертається увага на окремі недоліки чинного законодавства України щодо делегування правозастосувального розсуду та висловлюються пропозиції щодо їх усунення. Окремо розглядається питання про правозастосувальний розсуд при застосуванні національними та міжнародними органами норм Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
   Ключові слова: правозастосувальний розсуд, підстави правозастосувального розсуду, відносна визначеність юридичних норм, прогалина у законодавстві, колізія юридичних норм, детермінанти правозастосувального розсуду, межі правозастосувального розсуду, критерії правозастосувального розсуду.

Рисный М. Б. Правоприменительное усмотрение (общетеоретические аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права, история политических и правовых учений – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов 2006.

   Диссертация посвящена проблеме правоприменительного усмотрения. Особое внимание уделяется формулировке понятия правоприменительного усмотрения, сферы его существования, объема такого усмотрения и его классификации по различным критериям. Детально анализируются вопросы реализации правоприменительного усмотрения. Предлагается дефиниция понятия правоприменительного усмотрения, под которым понимается предусмотренное юридическими нормами полномочие правоприменительного субъекта выбирать один из нескольких разрешенных ими вариантов решения относительно установления применяемой юридической нормы, установления ее содержания или установлений меры конкретизации субъективных юридических прав и обязанностей, реализуемое в определенной процессуальной форме, с учетом содержания применяемой юридической нормы, конкретных обстоятельств дела и других юридически значимых факторов с целью обеспечения законности, справедливости, целесообразности и эффективности государственно-правового регулирования.
   Характеризуются основания правоприменительного усмотрения, к числу которых относятся относительная определенность юридических норм, пробел в законодательстве, коллизия таких норм. Предлагается дефиниция понятия оснований правоприменительного усмотрения. Под основаниями правоприменительного усмотрения понимаются объективно существующие элементы правовой системы, которые непосредственно определяют возможность выбора одного из юридически разрешенных вариантов правоприменительного решения.
   Особое внимание уделяется анализу детерминант правоприменительного усмотрения, то есть таких феноменов, которые подлежат обязательному либо факультативному рассмотрению в процессе выбора одного из альтернативных вариантов возможного решения.
   Предлагается классификация детерминант правоприменительного усмотрения.
   Те детерминанты правоприменительного усмотрения, которые закреплены юридическими нормами, формально обязательные для правоприменительного субъекта и определяют объем его усмотрения, являются пределами последнего. Формально обязательные детерминанты правоприменительного усмотрения, которые должны учитываться при выборе оптимального правоприменительного решения в рамках объема усмотрения служат его критериями. Те ж детерминанты правоприменительного усмотрения, которые не закреплены юридическими нормами, однако фактически влияют на процесс постановления “усмотрительного” решения, названы общесоциальными факторами усмотрения.
   В роботе уделяется внимание отдельным недостаткам действующего законодательства Украины в части делегирования правоприменительного усмотрения и высказываются предложения по их устранению. Отдельно рассматривается вопрос о правоприменительном усмотрении при применении национальными органами норм Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.
   Ключевые слова: правоприменительное усмотрение, основания правоприменительного усмотрения, относительная определенность юридических норм, пробел в законодательстве, коллизия юридических норм, детерминанты правоприменительного усмотрения, пределы правоприменительного усмотрения, критерии правоприменительного усмотрения.

Risnyy M.B. The law-applying discretion (general theoretical aspects). – Manuscript.

Thesis for awarding the scientific degree of candidate of law on the speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal teachings – The Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2006.

   The thesis is devoted to the issue of the law-applying discretion. Special attention is given to the definition of the notion of the law-applying discretion, the sphere of its existence, its margin and classification. The issue of the law-applying discretion realization is thoroughly examined.
   The author characterizes the grounds of law-applying discretion. They are relative determination of legal norms, gaps in legislation and conflicts of laws.
   The detailed analysis is given to the determinants of the law-applying discretion that are those phenomena, which should be taken into consideration in the course of choosing one of the alternatives of possible decision. The classification of determinants of the law-applying discretion is carried out.
   Special attention is devoted to some deficiencies of effective law of Ukraine concerning the law-applying discretion delegation. The issue of the law-applying discretion in the process of the norms of the Convention on human rights and basic freedoms protection usage is separately opened.
   Key words: law-applying discretion, relative determination of legal norms, gap in legislation, conflict of laws.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net