Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх юристів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх юристів

Анотації 

Рижиков В.С. Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх юристів – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2006.

   У дисертації визначено шляхи формування економічної культури в процесі підготовки майбутніх юристів.
   На науковій основі розроблена професіограма юриста (економічний аспект), яку необхідно розглядати як фрагмент цільової моделі майбутнього спеціаліста юриста, який визначає упорядкування всіх компонентів навчально-виховного процесу: мета підготовки, завдання підготовки, принципи, зміст, форми організації навчального процесу, технічні засоби навчального процесу, а також критерії і методи оцінки рівня професійної підготовки майбутнього юриста.
   Теоретично обґрунтована й експериментально перевірена методика формування економічної культури в процесі підготовки майбутніх юристів. Розроблено і впроваджено у практику специфічні ситуаційні завдання і рольові ігри, до зміст яких включено реальні події з юридичної практики.
   Ключові слова: економічна культура юриста, професіограма юриста, методика формування економічної культури юриста, рольові ігри, ринкові відносини.

Рыжиков В.С. Методика формирования экономической культуры в процессе подготовки будущих юристов - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко, Луганск, 2006.

   Диссертация посвящена проблеме формирования экономической культуры у юристов. На основе анализа научных исследований рассмотрены теоретические и практические аспекты проблемы экономической подготовки юристов. Было установлено, что экономическая, юридическая, педагогическая науки развивались параллельно. Педагогических работ по формированию экономической культуры в процессе подготовки будущих юристов практически нет. Установлено, что экономическая культура юриста представляет собой уровень экономико-правового регулирования общественных отношений на основе экономической обоснованности своих профессиональных действий с целью развития экономических отношений. Однако до сегодняшнего дня научно не обоснована и не разработана методика формирования экономической культуры будущего юриста (цель, задачи, принципы, содержание, методы, организационные формы, способы обучения, критерии и методы оценки).
   В ходе исследования нами обоснована и разработана профессиограмма юриста (экономический аспект), которую необходимо, рассматривать как фрагмент целевой модели будущего юриста. В профессиограмме определены личностные, интеллектуальные, психофизиологические и физические качества, эмоционально-волевая сфера деятельности, способности которыми должен обладать юрист.
   Теоретически обоснована и разработана методика формирования экономической культуры будущих юристов, которая включает все компоненты учебно-воспитательного процесса. Методика формирования экономической культуры будущих юристов включает специфические ситуационные задачи и ролевые игры. В содержание ситуационных задач и ролевых игр включены реальные события из юридической практики, которые анализируют основу экономической культуры юриста.
   Вся информация, полученная в результате экспериментального исследования, подвергалась тщательному анализу и математической обработке. Достоверность результатов исследований определяли с помощью критерия Стьюдента.
   В процессе проведения педагогически формирующего эксперимента использовались следующие показатели: мотивация, эмоциональная устойчивость, активность, оригинальность суждений и решений, продуктивность суждений и решений, коммуникативность. Мотивация в экспериментальной группе составила 100%, в контрольной группе - 42%, эмоциональная устойчивость экспериментальная группа – 88%, контрольная – 43%. По всем указанным показателям в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой получены достоверно более высокие результаты, что свидетельствует об эффективности научно разработанной нами методики формирования экономической культуры будущего юриста.
   Ключевые слова: экономическая культура юриста, профессиограмма юриста, методика формирования экономической культуры юриста, ролевые игры, рыночные отношения.

Ryjykov V.S. Methods of Economic Culture Forming During Future Lawyers Preparation. – Manuscript.

A thesis work for getting a scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 13.00.04 – “Theory and Methods of Professional Education. – Lugansk National Pedagogical Taras Shevchenko`s University, Lugansk, 2006.

   The ways of economic culture forming were defined in the process of future lawyers’ preparation.
   Lawyers` professional grammar (economic aspect) developed by us that needs to be considered as a fragment of the future specialists lawyers` purpose model. It defines the order of all components of the educational process: the purpose of preparation, the tasks of preparation, the principles, the contents, and the forms of organization of educational process, technical means of educational process, and also criteria and valuation methods of the future lawyer’s professional preparation level.
   Methods of ekonomic culfure Forming during future lawyers preperation are theorettcally grourud and developed.
   Key words: lawyers’ economic culture, methods of economic culture forming, business plays, morket relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх юристів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net