Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні

Анотації 

Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Визначено поняття спільної господарської діяльності, з точки зору її економіко-правової сутності, виділено її основні ознаки, як специфічного економіко-правового явища. Розкрито поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності. Системно досліджені правові форми здійснення спільної господарської діяльності.
   Особливу увагу приділено правовій основі, поняттю, ознакам та видам договорів про спільну господарську діяльність, правовому регулюванню їх укладання і припинення, проблемним аспектам виконання. Визначені особливості правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність за участю іноземного інвестора, охарактеризовані правові основи, функції та проблемні аспекти їх державної реєстрації. Досліджені особливості та перспективи правового регулювання іноземних інвестицій як внесків до спільної господарської діяльності, правові форми здійснення спільної господарської діяльності за участю іноземного інвестора.
   Ключові слова: спільна господарська діяльність, форми здійснення спільної господарської діяльності, договір про спільну господарську діяльність, вклади до спільної господарської діяльності, спільна інвестиційна діяльність, іноземна інвестиція.

Резникова В.В. Правовое регулирование совместной хозяйственной деятельности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию правового регулирования совместной хозяйственной деятельности в Украине. Определено понятие совместной хозяйственной деятельности, с точки зрения её экономико-правовой сущности, выделены её основные признаки, как особенного экономико-правового явления. Раскрыто понятие, содержание и особенности совместной хозяйственной деятельности. Определены существенные признаки, квалификационные критерии для идентификации тех или иных договоров как договоров о совместной хозяйственной деятельности.
   Особое внимание уделено правовой основе, понятию, признакам и видам договоров о совместной хозяйственной деятельности, правовому регулированию заключения, проблемным аспектам исполнения и прекращения договоров о совместной хозяйственной деятельности. Исследованы перспективы и проблемные аспекты хозяйственно-правового регулирования нематериальных активов, включения их в хозяйственный оборот в качестве вкладов в совместную хозяйственную деятельность. Определены особенности правового регулирования договоров о совместной хозяйственной деятельности с участием иностранного инвестора, охарактеризованы правовые основания, функции и проблемные аспекты их государственной регистрации. Исследованы особенности и перспективы правового регулирования иностранных инвестиций как вкладов в совместную хозяйственную деятельность, правовые формы осуществления совместной хозяйственной деятельности с участием иностранного инвестора. Предложено ряд изменений и дополнений к действующему хозяйственному законодательству Украины.
   Ключевые слова: совместная хозяйственная деятельность, формы осуществления совместной хозяйственной деятельности, договор совместной хозяйственной деятельности, вклады в совместную хозяйственную деятельность, совместная инвестиционная деятельность, иностранная инвестиция.

Reznikova V. V. Legal Regulation of Joint Economic Activity in Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Legal Studies in specialization 12.00.04 - Economic Law; Law of Economic Procedure. - Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to complex research of legal regulation of joint economic activity in Ukraine. The notion of joint economic activity has been defined. The main features as a specific economic and legal phenomenon from the point of view of its economic and legal essence have been distinguished. The notion, content and peculiarities of joint economic activity have been revealed. The legal forms of performance of joint economic activity have been researched.
   Special attention has been paid to the legal basis, to the notion, features and types of agreements of joint economic activity, to legal regulation of the conclusion of contracts, to the problematic aspects of execution and suspension of contracts of joint economic activity. The peculiarities of legal regulation of contracts for joint economic activity with the participation of overseas investors have been defined. The legal basis, functions and problematic aspects of the state registration have been characterized. The peculiarities and perspective of legal regulation of overseas investments as contributions to the joint economic activity and legal forms of performance of joint economic activity with the participation of overseas investors have been researched.
   Key words: joint economic activity, forms of performance of joint economic activity, an agreement of joint economic activity, contributions to joint economic activity, joint investment activity, overseas investing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net