Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус арбітражного керуючого
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус арбітражного керуючого

Анотації 

Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. — господарське право; господарсько-процесуальне право. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена дослідженню правового статусу арбітражного керуючого у судових процедурах розпорядження майном, санації та ліквідації. У роботі досліджуються: виникнення та розвиток регламентації правового становища особливих учасників провадження у справах про банкрутство, аналогічних арбітражному керуючому; загальні засади діяльності арбітражного керуючого; загальні положення правового статусу арбітражного керуючого; особливості правового статусу арбітражного керуючого у судових процедурах банкрутства. Особлива увага приділяється загальній характеристиці інституту банкрутства, визначенню загальних вимог до арбітражного керуючого, порядку ліцензування його діяльності, та дослідженню питань відповідальності арбітражного керуючого у процедурах банкрутства. Велика увага приділена дослідженню правового регулювання страхування діяльності арбітражного керуючого, а також правовому регулюванню оплати послуг, відшкодування витрат та винагороди арбітражного керуючого.
   Значна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій щодо удосконалення правового регулювання діяльності арбітражного керуючого. Результатом дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, у тому числі, і до Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
   Ключові слова: арбітражний керуючий, інститут банкрутства, порядок ліцензування діяльності арбітражного керуючого, відповідальність арбітражного керуючого, страхування діяльності арбітражного керуючого, правовий статус розпорядника майна, правовий статус керуючого санацією, правовий статус ліквідатора.

Рябцева Я.Г. Правовой статус арбитражного управляющего. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 — хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2006.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, посвященной исследованию правового статуса арбитражного управляющего в судебных процедурах распоряжения имуществом, санации и ликвидации.
   В работе рассмотрены и проанализированы на основе нормативно-правовых актов Украины и научных взглядов специалистов общие положения правового статуса арбитражного управляющего, особенности правового статуса арбитражного управляющего в судебных процедурах банкротства. Особое внимание уделено общим основаниям деятельности арбитражного управляющего, определению общих требований к арбитражному управляющему, порядку лицензирования его деятельности и изучению вопросов ответственности арбитражного управляющего в процедурах банкротства. В работе выделено и проанализировано действующее законодательство Украины, регулирующее страхование профессиональной ответственности арбитражного управляющего, а также регулирующее вопросы оплаты услуг, возмещения затрат и выплаты вознаграждения арбитражного управляющего.
   В диссертации уделено внимание правовому положению особых участников производства по делам о банкротстве, аналогичных арбитражному управляющему, как на основных этапах исторического развития, так и современном законодательстве таких зарубежных стран как Англия, Соединенные штаты Америки, Германия и Франция.
   Детально исследовано место арбитражного управляющего среди участников производства по делам о банкротстве. Даны определения таких групп участников как основные, неосновные и другие лица, принимающие участие в судебных процедурах банкротства. Определены и исследованы источники правого регулирования деятельности арбитражного управляющего в судебных процедурах банкротства.
   В работе исследуются общие положения правого статуса арбитражного управляющего, определяются и анализируются общие требования, предъявляемые к арбитражному управляющему, порядок и условия лицензирования деятельности арбитражного управляющего. Уделяется внимание исследованию порядка оплаты услуг, возмещения затрат и вознаграждения арбитражного управляющего, а также страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего во время осуществления последним полномочий в судебных процедурах банкротства. Отдельное внимание уделено вопросам ответственности, которую несет арбитражный управляющий во время осуществления полномочий в судебных процедурах банкротства.
   Особое внимание уделено правовому статусу арбитражного управляющего в таких судебных процедурах банкротства, как распоряжение имуществом должника, санации и ликвидации. Автор определяет и анализирует общие и специальные полномочия арбитражного управляющего в судебных процедурах распоряжения имуществом, санации и ликвидации.
   Значительное внимание в диссертации отводится разработке предложений по усовершенствованию правового регулирования деятельности арбитражного управляющего. Результатом исследования стало внесение предложений относительно изменений и дополнений в действующее законодательство Украины, в том числе, и в Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом".
   Ключевые слова: арбитражный управляющий, институт банкротства, порядок лицензирования деятельности арбитражного управляющего, ответственность арбитражного управляющего, страхование деятельности арбитражного управляющего, правовой статус распорядителя имуществом, правовой статус управляющего санацией, правовой статус ликвидатора.

Ryabtseva Y.G. The Legal status of the arbitration managing director. — the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of jurisprudence of a speciality 12.00.04 — the economic right; economic-procedural right. — the Kiev national university named by Taras Shevchenko, Kiev, 2006.

   The dissertation is the independent completed scientific work, devoted to research of the status of the arbitration managing director at a stage of the order property, sanitations and liquidations.
   In this work general provisions of a legal status of the arbitration managing director, feature of a legal status of arbitration bankruptcy operating in legal proceedings are considered and analysed on the basis of normative-legal certificates of Ukraine and scientific views of experts.
   The special attention is given to a general characteristic of institute of bankruptcy, definition of the general requirements to the arbitration managing director, the order of licensing of its activity and studying of questions of the responsibility of arbitration bankruptcy operating in procedures.
   The current legislation of Ukraine adjusting insurance of activity of the arbitration managing director, and also adjusting questions payment work and payment of compensation of the arbitration managing director is allocated and analysed.
   The significant attention in the dissertation is allocated to development of offers concerning improvement of legal regulation of activity of the arbitration managing director. Result of research became entering offers concerning changes and additions in the current legislation of Ukraine.
   Keywords: the arbitration managing director, institute of bankruptcy, the order of licensing of activity of the arbitration managing director, the responsibility of the arbitration managing director, insurance of activity of the arbitration managing director, a legal status of the manager property, a legal status operating sanitation, a legal status of the liquidator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус арбітражного керуючого

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net