Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Стандартизація освіти державних службовців в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Стандартизація освіти державних службовців в Україні

Анотації 

Синицина Н.Г. Стандартизація освіти державних службовців в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2006.

   У дисертації розглядаються концептуальні, теоретико-методологічні та практичні аспекти стандартизації освіти державних службовців в Україні, досліджуються умови переорієнтації навчання фахівців від здобуття знань до оволодіння практичними уміннями та здатностями, спрямованими на ефективну управлінську діяльність фахівців в галузі державного управління.
   На прикладі розроблення складових галузевого стандарту освіти зі спеціальності 8.150000 “Державне управління” показано особливості процесу стандартизації освіти державних службовців в Україні та запровадження освітніх стандартів до програми підготовки магістрів державного управління. Науково обґрунтовано систему контролю та критерії оцінювання якості освіти в галузі державного управління, визначено напрями створення цілісної системи навчання державних службовців на основі запровадження стандартів освіти в галузі державного управління.
   Ключові слова: стандартизація, державне управління, управління освітою, зміст освіти, методологія, вища професійна освіта, безперервна освіта, критерії засобів діагностики, якість освіти.

Синицына Н.Г. Стандартизация высшего образования государственных служащих в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Днепропетровск, 2006.

   В диссертации рассматриваются концептуальные, теоретико-методологические и практические аспекты стандартизации образования государственных служащих в Украине. На основе анализа нормативно-правовой базы и научных источников развития системы подготовки кадров для органов власти определены концептуальные подходы формирования содержания образования в отрасли. Проведено исследование условий переориентации обучения специалистов с приобретения знаний на овладение практическими умениями и навыками, направленными на эффективную управленческую деятельность в области государственного управления.
   Создание эффективной системы образования государственных служащих напрямую зависит от взаимного согласования различных действующих программ подготовки госслужащих – от краткосрочных семинаров, повышения квалификации до магистерских программ на основе создания единого образовательного стандарта для отрасли. Основу такого стандарта должны составить перечень умений, заданий деятельности и деловых качеств, которыми должен владеть государственный служащий. На основе данного перечня представляется целесообразным определение содержательной части образования (перечня содержательных модулей, объединенных в учебные модули и дисциплины), которые могут быть трансформированы в программы обучения госслужащих на кредитно-трансферной основе. В перспективе на основе отраслевого образовательного стандарта может быть создана система непрерывного образования государственных служащих, способствующая подготовке управленческих кадров, способных обеспечить стабильность и эффективность деятельности государственных структур в условиях трансформации экономики, социальных отношений и государственного управления в целом.
   На примере создания составляющих отраслевого стандарта образования по специальности 8.150000 “Государственное управление” – квалификационно-образовательной характеристики, профессионально-образовательной программы и средств диагностики качества образования раскрыты особенности процесса стандартизации образования госслужащих в Украине и введения образовательных стандартов в программу подготовки магистров государственного управления.
   Разработка и внедрение составляющих стандарта образования в отрасли государственного управления имеет такие особенности: базируется на применении общественно-заданного объективно-содержательного эталона; внедрении принципа целеполагания; проведении комплексной диагностики качества образования управленцев; введении в структуру квалификационных экзаменов оценивания стажировки в органах власти и введении квалификационного экзамена по специализации.
   Для оценки качества образования специалистов государственного управления предлагается: во-первых, ликвидировать дублирование проверки фундаментальных и прикладных знаний – во время поточного и итогового контроля проверять овладение выпускниками нормативной части обучения, а государственную аттестацию специалистов проводить с помощью магистерской работы; во-вторых, диагностику магистерской работы проводить по определенным критериям, что позволяет оценить качество образования и проверить весь комплекс знаний и умений, полученных во время учебы; в-третьих, оценивать умения при помощи комплексной диагностики магистерской работы, а способности специалиста – при прохождении им стажировки в органах управления; в-четвертых, отнести квалификационный экзамен к вариативной части программы, то есть проводить его по специализации, а разработку и внедрение его технологий отнести к компетенции учебного заведения; в-пятых, ввести оценку за стажировку как составляющую итоговой оценки государственной аттестации выпускника.
   Критериями определения качества подготовки специалистов в отрасли государственного управления могут быть определенны также требования к качеству образования, установленные Европейской аккредитационной комиссией программ государственного управления (ЕАРАА).
   Усовершенствование системы подготовки управленцев для органов исполнительной власти и местного самоуправления должно развиваться путем создания универсального стандарта образования государственных служащих. Образовательный стандарт является основой программы совершенствования и самоусовершенствования, которая может выполняться на протяжении всей карьеры специалиста и способствовать обновлению административной культуры, формированию готовности управленческого персонала к принятию решений и повышению личной ответственности в условиях развития демократического общества.
   В диссертационном исследовании научно обоснована система контроля и критерии оценивания качества образования в отрасли государственного управления, определены направления создания системы непрерывного профессионального образования государственных служащих на основе его стандартизации.
   Ключевые слова: стандартизация, государственное управление, управление образованием, содержание образования, методология, высшее профессиональное образование, непрерывное образование, критерии средств диагностики, качество образования.

Synytsyna N.G. Standardization of Public Servants Education in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation to Obtain the Candidate of Science degree in Public Administration in Speciality 25.00.03. – Public Service. – Dnipropetrovsk Regional Institutes of Public Administration National Academy of Public Administration, the President of Ukraine. – Dnipropetrovsk, 2006.

   The conceptual, theoretic and methodological as well as practical aspects of standardization of public servants education of Ukraine have been considered in the dissertation. On the basis of analysis of normative, legal and source base of development of the training system of personnel for the Government, the conceptual fundamentals of education content formation in the field are specified. Re-orientation of specialists’ education from the receiving knowledge to the proficiency in practical skills and capacity targeted to the effective management of the specialist in the public administration has been analyzed. On the example of the development of the constituent field standard of education in speciality 8.150000 “Public Administration” – education and qualifying characteristics, educational and professional programs and diagnostics tools of education quality, the peculiarities of the process of standardization of public servants education in Ukraine and implementation of the educational standards into the Master of Public Administration program have been demonstrated. The system of the education quality control and criteria of quality education evaluation in public administration is grounded scientifically; the directions of creation of integral system of education of public servants on the basis of implementation of the standards of education in public administration have been identified.
   Key words: standardization, public administration, management of education, content of education, methodology, higher professional education, continuous education, criteria of diagnostic tools, education quality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Стандартизація освіти державних службовців в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net