Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Регулювання витрати рідини в трубопроводах введенням у потік гідродинамічно активних додатків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Регулювання витрати рідини в трубопроводах введенням у потік гідродинамічно активних додатків

Анотації 

Жук В.М. Регулювання витрати рідини в трубопроводах введенням у потік гідродинамічно активних додатків.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія. – Рівненський державний технічний університет, Рівне, 1999.

   У дисертації подано наукове обгрунтування і розробка методик регулювання витрати рідини в трубопроводах за допомогою гідродинамічно активних додатків (ГДАД) з використанням ефекта Томса. Розглянуто три задачі регулювання: стабілізація витрати рідини в трубопроводі при змінному перепаді тиску на його кінцях; перерозподіл витрати рідини між декількома трубопроводами; зменшення ступеня нерівномірності роздачі рідини в трубопроводах з відбором по шляху.
   Експериментально встановлено, що для сильно розведених полімерних розчинів з масовими концентраціями до 10…50 ppm коефіцієнт гідравлічного тертя зменшується зі збільшенням концентрації за лінійним законом, а значення гідродинамічної ефективності обернено пропорційне до діаметра труби в степені, близькому до одиниці.
   Досліджено діапазон економічно доцільного використання ГДАД з метою зменшення втрат енергії по довжині труб. Розроблено та запатентовано спосіб регулювання витрати рідини в трубопроводі введенням в потік ГДАД і відповідний регулятор витрати. Результати роботи впроваджено у системах автоматизованого пожежогасіння.
   Ключові слова: регулювання витрати, гідродинамічно активні додатки (ГДАД), ефект Томса, перерозподіл витрати, ступінь нерівномірності роздачі.

Жук В.М. Регулирование расхода жидкости в трубопроводах введением в поток гидродинамически активных добавок.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.16 – гидравлика и инженерная гидрология. – Ровенский государственный технический университет, Ровно, 1999.

   В диссертации дано научное обоснование и разработка методик регулирования расхода жидкости в трубопроводах с помощью гидродинамически активных добавок (ГДАД) с использованием эффекта Томса. Приведено обозрение и анализ гипотез, объясняющих эффект Томса.
   Рассмотрены три задачи регулирования: стабилизация расхода жидкости в трубопроводе при изменяющемся перепаде давления на его концах; перераспределение расхода жидкости между двумя и более параллельными трубопроводами; повышение степени равномерности раздачи жидкости в трубопроводах с раздачей по пути.
   Разработана математическая модель регулирования расхода в трубопроводе. Показано, что стабилизация расхода введением ГДАД легче достигается в трубопроводах, для которых потери напора на гидравлическое трение превышают геометрическую высоту подачи. Получены расчетные зависимости для определения количества высококонцентрированного раствора ГДАД, необходи-мого для поддержания постоянного расхода при изменяющейся разнице давлений.
   Построены номограммы для определения изменения расхода жидкости в трубопроводах за счет введения добавок. Показано, что целенаправленное влияние на сопротивление цилиндрических труб и труб переменного сечения позволяет осуществлять перераспределение расхода жидкости между трубопроводами.
   Проведено теоретическое исследование и численный эксперимент с использованием разработанной программы для определения распределения напоров и расходов жидкости в трубопроводах с отбором по пути. Показано, что особенности отбора полностью определяются трема безразмерными параметрами, зависящими от конструктивных особенностей трубопровода и от свойств перекачиваемой жидкости: коэфициентом расхода отверстий, скважинностью трубопровода и его приведенным гидравлическим сопротивлением.
   Проведены эксперименты по влиянию полимерных добавок типа полиакриламида (ПАА) и полиоксиэтилена (ПОЭ) на величину турбулентного трения и расход жидкости в гладких трубах. Получены общие зависимости этих величин от диаметра трубопровода, концентрации добавок и числа Рейнольдса. Показано, что для сильно разбавленных полимерных растворов с концентрациями до 10 ppm коэффициент гидравлического трения уменьшается с увеличением концентрации за линейным законом, а гидродинамическая эффективность добавок типа ПАА в прямых трубах при концентрациях до 10 ppm обратно пропорциональна диаметру трубы.
   Исследован диапазон экономически выгодного использования ГДАД с целью уменьшения потерь энергии на турбулентное трение по длине труб. Показано, что введение полимерных добавок эффективно для трубопроводов с длиной L>(106...107)D. Рассчитана полезность полимерных добавок, как отношение гидродинамической эффективности к цене полимера. В диапазоне исследованных диаметров полезность ПАА украинского производства выше, чем импортного ПОЭ. Разработан и запатентован способ регулирования расхода жидкости в трубопроводе введением в поток ГДАД и соответствующий регулятор расхода.
   Результаты работы внедрены в системах автоматизированного пожаро-тушения. Получен экономический эффект в размере 38 тыс. грн.
   Ключевые слова: регулирование расхода, гидродинамически активные добавки (ГДАД), эффект Томса, перераспределение расхода, степень неравно-мерности раздачи.

Zhuk V.М. Regulation of the charge of a liquid in pipelines by introduction in a flow hydrodynamical active additives.– Мanuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 05.23.16 – hydraulics and engineering hydrology. – Rivne State Technical University, Rivne, 1999.

   In the thesis the scientific substantiation and development of a technique of a liquid charge regulation in pipelines with the help of the hydrodynamical active additives (HDAA) are given. Three separate tasks of regulation are considered: stabilization of the charge of a liquid in the pipeline with varied difference of pressure on its ends; redistribution of the charge of a liquid between several pipelines; decrease of a degree of a liquid distribution non-uniformity in pipelines with distribution on a way.
   It was proved, that for polymer solutions with mass concentrations within range 10…50 ppm friction coefficient is linear function of the concentration. Hydrodynamical efficiency of polimeric additions is back proportional to the diameter.
   The range of economically favourable using HDAA with the purpose of reduction of energy losses on length in pipes is investigated. The way of regulation of the charge of a liquid in the pipeline by HDAA introduction in a flow and appropriate regulator of the charge are developed and patented.
   The results of the work have found an industrial utility in systems of the automated suppression of a fire.
   Key words: regulation of the charge, hydrodynamical active additives (HDAA), Tom’s effect, redistribution of the charge, degree of a liquid distribution non-uniformity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Регулювання витрати рідини в трубопроводах введенням у потік гідродинамічно активних додатків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net