Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою

Анотації 

Винар Л. В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.

   У дисертації проведено комплексний аналіз правового статусу юридичних осіб, заснованих державою. В роботі висвітлено визначальні елементи правового статусу юридичних осіб, які засновуються державою, а саме: права і обов'язки цих юридичних осіб, мета і цілі їх діяльності, правовий режим майна, організація управління, умови відповідальності юридичних осіб, заснованих державою, за зобов'язаннями. У дослідженні розкривається порядок створення і припинення юридичних осіб, які засновуються державою. Уточнено коло державних органів, через які держава засновує юридичні особи. З'ясовуються організаційно-правові форми, в яких здійснюють діяльність юридичні особи публічного права, засновані державою, та організаційно-правові форми, в яких діють юридичні особи приватного права, засновані державою. Акцентується увага на організаційно-правовій формі державного акціонерного товариства, визначаються поняття та ознаки державного акціонерного товариства. На підставі вивчення фахової юридичної літератури, аналізу чинного законодавства України та узагальнення матеріалів судової практики, присвячених визначальним елементам правового статусу юридичних осіб, заснованих державою, сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства.
   Ключові слова: правовий статус юридичних осіб, заснованих державою; правовий режим майна; організаційно-правові форми і види юридичних осіб, заснованих державою; особливості цивільно-правової відповідальності юридичних осіб, створених державою.

Винар Л. В. Правовой статус юридических лиц, учреждённых государством. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2006.

   Диссертация содержит комплексный анализ правового статуса юридических лиц, учреждённых государством. Рассмотрено правоспособность юридических лиц, учреждённых государством, определяющим моментом которой являются цели создания юридического лица. Определено, что цель юридического лица, учреждённого государством, всегда будет производной от функций государства и будет направлена на удовлетворение общественно необходимых публичных интересов, и в связи с этим юридическое лицо публичного права, учреждённое государством, имеет специальную правоспособность.
   Определены основные составляющие компоненты правового статуса юридических лиц, которые учреждаются государством: права и обязанности юридических лиц, учреждённых государством; цели их деятельности; правовой режим имущества; организация управления; особенности ответственности этих юридических лиц за обязательствами.
   Рассмотрен порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц, учреждённых государством, а также конкретизирован круг органов государственной власти, через которые государство учреждает юридические лица. Определено, что право учреждать юридические лица имеет государство в лице Президента Украины и органов исполнительной власти, а законодательный орган и органы судебной власти не могут учреждать юридические лица. Уделено внимание особенностям создания государственных акционерных обществ в процессе корпоратизации и приватизации государственного имущества.
   Определено содержание правового режима имущества юридических лиц, учреждённых государством, и рассмотрено установленную правовыми нормами структуру этого имущества, порядок его формирования и использования, обращения на него взыскания кредиторов. Проведен сравнительный анализ права хозяйственного ведения и права оперативного управления с правом доверительной собственности и управлением имуществом за договором и предложены дополнения в гражданское законодательство касательно правового режима имущества юридических лиц публичного права, учреждённых государством.
   Рассматривается гражданско-правовая ответственность юридических лиц публичного права, учреждённых государством, и ответственность юридических лиц частного права, которые создаются государством, определены условия и случаи субсидиарной ответственности государства как учредителя юридических лиц.
   Определены понятия государственной корпорации, государственного акционерного общества, государственного акционерного холдингового общества. Государственной корпорацией является объединение юридических лиц, которое имеет властные полномочия, учреждённое государством и создано в распорядительном порядке на основании акта уполномоченного государственного органа с целью совершения управленческих функций общегосударственного характера и занятия предпринимательской деятельностью. К государственным акционерным обществам следует относить юридические лица частного права, учреждённые государством в лице уполномоченного государственного органа, уставной фонд которых формируется с имущества реорганизованных государственных предприятий, которые имеют особый порядок управления и, как правило, специальную правоспособность и в которых государству принадлежит количество акций, которое в соответствии с законодательством обеспечивает право решающего влияния на деятельность таких обществ. Предлагается дополнить Гражданский кодекс Украины положениями, определяющими понятие государственного акционерного общества, порядок его создания и прекращения, ответственности за обязательствами.
   Ключевые слова: правовой статус юридических лиц, учреждённых государством; правовой режим имущества; организационно-правовые формы и виды юридических лиц, учреждённых государством; особенности гражданско-правовой ответственности юридических лиц, созданных государством.

Vynar L.V. The legal status of legal entities founded by the state. – Manuscript.

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of Judicial Sciences speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2006.

   In dissertation a comprehensive analysis of legal status of legal entities founded by the state was realized. The determinate elements of legal status of legal entities that are founded by the state are elucidate, which are: rights and duties of these legal entities, the purpose and targets of their activity, legal regime of estate, organization of control, the conditions of responsibility by obligation of legal entities founded by the state. The order of foundation and cessation the activity of legal entities founded by the state in the research was revealed. The circle of government bodies by which the state is founding the legal entities was made more accurate. The organizational-legal forms in which public legal entities founded by the state are realizing their activity and organizational-legal forms in which operate private legal entities founded by the state were elucidated. Was paid attention to the organizational-legal form of state joint-stock company, the meaning and features of state joint-stock company are determined. The analysis of special law literature, valid legislation of Ukraine and generalization the materials of court legal practice devoted to determinate elements of legal status of legal entities founded by the state was made. The author made a number of proposals concerning the valid civil legislation.
   Key words: legal status of legal entities founded by the state; legal regime of estate; organizational-legal forms and forms of legal entities founded by the state; civil responsibility of legal entities founded by the state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net