Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні

Анотації 

Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2006.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню і з’ясуванню природи та сутності функцій держави як загальнотеоретичної категорії, їх основних ознак. Досліджуються основні концептуальні підходи до класифікації функцій держави, аналізуються та співставляються такі поняття, як держава та економічна сфера, визначається вплив держави на економічну сферу та їх взаємозв’язок. Автором досліджені проблеми меж втручання та напрямків взаємодії держави та економічної сфери суспільства, аналізуються методи державного регулювання економічних відносин, визначається зміст економічних функцій держави, принципи та форми їх здійснення.
   Автор аналізує та досліджує процеси розвитку економічної системи суспільства в цілому з метою з’ясування основних тенденцій розвитку економічних функцій держави. В роботі проаналізовано та встановлено основні передумови, що впливають на тенденції розвитку та ефективність економічних функцій держави. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення ефективності економічних функцій держави та визначення тенденцій їх розвитку.
   Ключові слова: функції держави, економічні функції держави, державне регулювання, економічні відносини, економічна система.

Варич О.Г. Экономические функции современного государства: природа, сущность, содержание, тенденции развития в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. – Киев, 2006.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию и определению природы и сущности функций государства как общетеоретической категории, их основных признаков. Исследуются основные концептуальные подходы к классификации функций государства, анализируются и сопоставляются такие понятия, как государство и экономическая сфера, определяется влияние государства на экономическую сферу и их взаимосвязь. Автором исследованы проблемы пределов вмешательства и направлений взаимодействия государства и экономической сферы общества, анализируются методы государственного регулирования экономических отношений, определяется содержание экономических функций государства, принципы и формы их осуществления.
   Автор исследует процессы развития экономической системы общества в целом с целью определения основных тенденций развития экономических функций государства. В работе исследованы основные условия, влияющие на тенденции развития и эффективность экономических функций государства. Обоснованы практические рекомендации по совершенствованию эффективности экономических функций государства и определению тенденций их развития.
   Определены пределы вмешательства государства в сферу экономических отношений, зависящие от создания условий развития институтов рыночной экономики; определения оптимального влияния категорий государство – право – экономика; наличия системы согласованных условий реализации общесоциальных функций государства; создания актов, закрепляющих основы модели рыночной экономики – материальной или социально ориентированного рынка.
   Определено две разновидности принципов реализации экономических функций. К общим отнесены принципы законности, гласности, научности, своевременности, обоснованности, справедливости. В качестве специальных принципов определены принципы надлежащего опубликования, плановости, состязательности, стабильности.
   Исследованы особенности экономической системы переходного периода как особенного этапа эволюции экономики, который отражает эпоху социально-экономических и политических преобразований. Признаками такой экономики есть превалирование переходных экономических форм, нестабильный характер экономики, альтернативность развития экономических отношений, особенный характер противоречий в экономике, инерционность воссоздания экономики, зависимость от исторических условий общества, интенсивное развитие новых экономических форм и отношений.
   Основными функциями государства в условиях формирования рыночной экономики есть осуществление правового регулирования хозяйственной деятельности, контроль за соблюдением установленных законом правил хозяйственной деятельности, защита экономических прав и свобод субъектов общественных отношений, обеспечение социальной направленности экономики.
   Ключевые слова: функции государства, экономические функции государства, государственное регулирование, экономические отношений, экономическая система.

Varitch O.G. The economic functions of the modern state: nature, essence, substance, the tendency of the development in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of science (law), on the speciality 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of political and law studies/ - V.M. Koretsky institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Science. - Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted of the complex research and an educate of the nature and of the essence of the function of the state as a general theoretical category and their general characteristic. The author investigates the main approaches by the classification of the functions of the state. In this thesis is analyzed the conceptions of state and the economic sphere and their relations.
   The author is investigated by the problems of the development of the economical system of the society in whole for elucidating the main tendencies of development of the economical functions of the state. In the dissertation it was analyzed and found the main preconditions that come during the development and the effect of the economical functions of the state. There are the practical references for perfecting of the effect economical function of the state and to determine of the tendencies of development.
   Key words: functions of the state, economical functions of the state, regular state, economical relations, economical development, economical system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net