Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правова протидія проституції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правова протидія проституції

Анотації 

Варивода В.І. Адміністративно-правова протидія проституції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ, МВС України, Київ, 2006.

   У дисертації розкрито природу теоретичних та концептуальних засад протидії проституції, проаналізовано інституціональні причини, соціальні явища, які породжені існуванням досліджуваного явища, вивчено правове поле в галузі міжнародного законодавства та досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання та протидії проституції, досліджено розвиток теоретико-правових поглядів існування та соціальну природу проституції та її наслідки, обґрунтовано шляхи законодавчого врегулювання шляхом декриміналізації проституції та подальшої її правової регламентації, розроблено та запропоновано дійовий механізм вдосконалення діяльності правоохоронних органів, урядових та неурядових організацій з метою протидії насильницькій проституції та торгівлі людьми в цілому.
   Ключові слова: проституція, торгівля людьми, торгівля жінками, торгівля дітьми, трафік, секс-індустрія, насильницька проституція, проститутка (повія), протидія проституції, регламентація, декриміналізація, легалізація, правила надання сексуальних послуг (заняття проституцією), адміністративна відповідальність.

Варивода В. И. Административно-правовое противодействие проституции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, МВД Украины, Киев, 2005.

   Исследование посвящено разработке основ административно-правового противодействия проституции и определению действенных путей его реализации на основе разработки теоретических основ ее правового регулирования.
   В роботе проанализированы институциональные причины и социальные явления, которые возникли в связи с существованием исследуемых проблем: трефик с целью сексуальной эксплуатации, торговли женщинами и детьми, существование и развитие порнографии, детской проституции и распространение венерических заболеваний. Исследовано гендерное неравенство и дискриминация женщин.
   Детально изучено международное законодательство и опыт зарубежных стран относительно правового регулирования и противодействия проституции, исследовано развитие теоретико-правовых взглядов на существование и социальную природу проституции и ее последствий.
   В диссертации обоснованы пути законодательного урегулирования путем декриминализации проституции и дальнейшей ее правовой регламентации (легализации) на основании разработанных теоретико-методологических и концептуальных подходов. Предложено ряд концептуальных выводов, которые направлены на разработку действенного механизма противодействия насильнической проституции, торговли людьми в целом.
   Наиболее существенные результаты заключаются в следующем: 1) впервые - осуществлен конструктивно-критический анализ проблем, связанных с существованием проституции, который заключается в том, что именно она является одной из важнейших причин существования торговли людьми; - предложен проект Закона ”О противодействии насильнической проституции и торговле людьми”, сформулированы и обоснованы предложения относительно совершенствования административного и уголовного законодательства в сфере противодействия проституции и торговли людьми; - обоснована и предложена правовая регламентация занятия проституцией, а также разработаны ”Правила предоставления сексуальных услуг (занятия проституцией)”; - разработано и предложено авторское определение ”проститутка”; 2) по-новому - определен механизм юрисдикционной деятельности органов внутренних дел по реализации и повышению эффективности предупреждения и присечения проституции; - усовершенствована деятельность правоохранительных органов и их возможности по преодолению этих отрицательных явлений; 3) усовершенствовано - формы содействия органам внутренних дел правительственными и неправительственными организациями, которые осуществляют противодействие проституции и торговли женщинами и предоставляют правовую помощь их жертвам; - правоприменительную практику органов внутренних дел по противодействию проституции и торговли женщинами.
   Ключевые слова: проституция, торговля людьми, торговля женщинами, торговля детьми, треффик, секс-индустрия, насильственная проституция, проститутка, противодействие проституции, регламентация, декриминализация, легализация, правила предоставления сексуальных услуг (занятие проституцией), административная ответственность.

Varivoda V. I. Administrative-legal counteraction to prostitution. – Manuscript.

The thesis for a Candidate's degree of law science in speciality 12.00.07 – the theory of management; administrative law and procedure; financial law; informational law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev, 2005.

   The research is dedicated to elaboration of the basis of administrative-legal counteraction to prostitution and determination of the activity ways for its realisation on the elaboration theoretical basis of law adjustment prostitution problems in Ukraine.
   The work is introduced the complex research of the theoretical and conceptual basis for prostitution counteraction, state politics formation on the all stages of its development. The institutional causes and social phenomena are analysed in the thesis which arose in connection with the investigated phenomena existence: the traffic with the aim of sexual exploitation, white slavery, the pornography existence and development, the child prostitution and sexually transmitted disease. The gender disparity and discrimination against women are investigated.
   The legal sphere is detailed studied in the international legislation field and the foreign states experience relatively of the law regulation and prostitution counteraction. The development of the theoretical-law views is investigated concerning existence and social nature of the prostitution and its consequences.
   The ways of the law regulation are substantiated in the thesis by the way of decriminalisation prostitution and its further legal regulation on the developed theoretic-methodological and conceptual basis.
   Key words: prostitution, white slavery, human beings traffic, overflow, sex-industry, violent prostitution, prostitute, prostitution counteraction, regulation, decriminalisation, legalisation, regulations rendering of sexual services, managerial responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правова протидія проституції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net