Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі

Анотації 

Васецький В.Ю. Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави й права; історія політичних і правових учень. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2006.

   Дисертація присвячена комплексному аналізу сутності, функцій, структури, особливостей формування, розвитку правової системи у зв’язку з розв’язанням проблем прав особи в умовах демократичної, соціально-правової держави, дослідженню з проблеми інтеграції країн романо-германського правового блоку в умовах глобалізації, визначенню місця і ролі України в цих процесах, які сприяють розвитку демократії на сучасному динамічному етапі її історії.
   Розгляд поняття прав особи з позицій становлення, розвитку і функціонування інституту прав особи в сучасному світі показав, що воно має чітко визначену класифікаційну структуру. Це підтверджує аналіз правових систем окремих країн романо-германської правової системи – Німеччини, Польщі, Росії.
   Встановлено, що існує тісний понятійний взаємозв’язок між поняттям правової системи як соціального явища і розвитком поняття прав особи в романо-германській правовій системі.
   Обґрунтовано, що правові системи постсоціалістичних країн входять до романо-германського типу правової сім’ї на правах особливого європейського різновиду.
   Розглядаючи сучасні тенденції в розвитку інституту прав особи, насамперед в державах романо-германської правової системи, автор підкреслює, що конституційна практика різних держав значною мірою зняла суперечності природно-правового та позитивно-правового підходів до прав особи шляхом законодавчого закріплення основних прав і свобод, які виключають тиск і насильство держави стосовно особи. Зазначено, що визначальним фактором зближення правових систем світу в умовах глобалізації є загальнолюдські начала, права особи.
   Досліджено правову систему України з позицій забезпечення прав і свобод особи і громадянина. Підкреслено, що зі вступом України до Ради Європи та ратифікацією Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини по-новому оцінюється функціонування механізму захисту прав особи в державі. Зроблена рекомендація щодо розширення заходів інформування населення про діяльність Європейського суду з прав людини.
   Ключові слова: правові системи, права особи, романо-германська правова система, юридичні механізми захисту.

Васецкий В.Ю. Доктрина прав человека в романо-германской правовой системе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2006.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию сущности, функций, структуры, особенностей формирования, развитию правовой системы в связи с решением проблемы прав человека в условиях демократического, социально-правового государства, исследованию по проблеме интеграции стран романо-германского правового блока в условиях глобализации, определению места и роли Украины в этих процессах, которые способствуют развитию демократии на современном динамическом этапе ее истории.
   Рассмотрение понятия прав человека с позиций становления, развития и функционирования института прав человека в современном мире показало, что оно имеет четко определенную классификационную структуру. Это подтверждается на основе анализа правовых систем отдельных стран романо-германской правовой системы – Германии, Польши, России.
   Установлено, что существует тесная понятийная взаимосвязь между понятием правовой системы как социального явления и развитием понятия прав человека в романо-германской правовой системе.
   Обосновано, что правовые системы постсоциалистических государств относятся к романо-германскому типу правовой семьи на правах особой европейской разновидности. Для этих стран актуальным является совершенствование в направлении более детальной регламентации законодательной базы, связанной с регулированием права на свободу и личную неприкосновенность. Требуют отдельного регулирования путем создания конкретных законодательных актов вопросы, связанные с защитой тайны переписки, телефонных разговором, телеграфной и почтовой корреспонденции, что обосновано на примере формирования этих прав в развитых европейских странах.
   Исследовано влияние интеграционных процессов в современных условиях на развитие института прав человека, на основании чего определена необходимость усовершенствования механизмов защиты прав человека в условиях глобализации в странах романо-германской правовой семьи. Отмечено, что процесс глобализации предусматривает сближение национальных правовых систем прежде всего в области прав человека, в том числе: в более четком определении понятия предмета закона, необходимость более конкретного закрепления в европейском законодательстве понятия объекта защиты; в расширении сферы и эффективности информационного обеспечения законодательной деятельности; в определении характера и значения факторов, которые влияют на законодательный процесс; в развитии и совершенствовании механизмов защиты прав человека в социальной, трудовой и публично-правовой сферах.
   На основе проведенного анализа обоснована точка зрения, что свободу слова следует отнести к категории политических прав.
   Рассматривая современные тенденции в развитии института прав человека, в первую очередь в государствах романо-германской правовой системы, автор подчеркивает, что конституционная практика многих государств в значительной степени сняла противоречия природно-правового и позитивно-правового подходов к правам человека путем законодательного закрепления основных прав и свобод, которые исключают давление и насилие над личностью. Отмечено, что определяющим фактором сближения правовых систем в условиях глобализации являются общечеловеческие принципы, права человека.
   Правовая система Украины исследована с позиций обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Подчеркнуто, что со вступлением Украины в Совет Европы и ратификации Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека по-новому оценивается функционирование механизма защиты прав человека в государстве. Сделаны рекомендации о расширении мер по информированию населения о деятельности Европейского суда по правам человека.
   Ключевые слова: правовые системы, права человека, романо-германская правовая система, юридические механизмы защиты.

Vasetsky V.Y. The doctrine of the human rights in the Romance-German legal system. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (Law) on the specialty 12.00.01 – the theory and history of state and law; the history of political and law studies. – V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2006.

   The dissertation represents the complex research of the essences, functions, structure, features of forming, development of a legal system in connection with a solution of problem of the human rights in conditions of democratic, social-lawful state; the research on a problem of integration of Romance-German legal block countries in conditions of globalization; the determination of a place and role of Ukraine in these processes, which promote development of democracy at modern dynamic stage of its history.
   The performed research has shown that notion of human rights in Romance-German legal system has neatly determined classified structure. It was also determined a connection between notion of legal system as social-state phenomena and notion of human rights. Analysis of legal systems of some countries, namely Germany, Poland and Russia, has confirmed these assertions.
   The author has drawn attention that constitutional practice of different states lead to decrease of contradiction between natural-legal and positive-legal approaches to human rights. The common human principles and human rights are the conditions to approach of the legal systems in the world.
   The author has noted that in connection with Ukraine has became a member of the Council of Europe it has to follow to common European laws on human rights.
   Key words: legal systems, human rights, romance-german legal system, juridical mechanism of protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net