Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти

Анотації 

Юрченко Ю.Д. Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню вдосконалення діяльності органів управління в сфері соціального захисту населення в умовах становлення та розвитку України як соціальної держави.
   На основі аналізу відповідної наукової літератури, Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів розкривається зміст соціального захисту населення, визначаються його основні напрями в Україні та механізми їх реалізації.
   Досліджується також місце і роль органів управління, які беруть участь у формуванні та реалізації соціальної політики держави щодо соціального захисту населення.
   На прикладі Чернігівської області проаналізовано стан соціального захисту населення та регіонального управління щодо нього.
   Запропоновано сучасну модель управління соціальним захистом населення на місцевому рівні з урахуванням принципів адресності, системності, комплексності, багатосуб’єктності, гнучкості та диференційного підходу.
   Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів управління у сфері соціального захисту населення, в навчальному процесі і подальших дослідженнях соціальної політики держави.
   Ключові слова: соціальна держава, соціальна політика, державне управління, соціальний захист населення, законодавчо-правова база, органи управління соціальним захистом населення.

Юрченко Ю.Д. Государственное управление в сфере социальной защиты населения: теоретико-методологические аспекты. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2006.

   Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию усовершенствования деятельности органов управления в сфере социальной защиты населения в условиях становления и развития Украины как социального государства. При этом обосновывается необходимость приведения социальной политики в сфере социальной защиты населения в соответствие с международно-правовыми, в том числе и европейскими стандартами, а также того, что формирование социальной политики должно основываться на социальных стандартах, где базовым является прожиточный минимум.
   Исследования исторического опыта управления социальной защитой населения показали, что после Октябрьской революции ведущую роль в реализации государственной политики в этой сфере играли: Народный комиссариат труда и Министерство (Народный комиссариат) государственного попечения (1917 г.), Народный комиссариат государственного призрения (1918 г.), Народный комиссариат социального обеспечения УССР (1919 г.), Министерство социального обеспечения УССР (1947 г.), Министерство социального обеспечения Украины (1991 г.), Министерство социальной защиты Украины (1992 г.), Министерство труда и социальной политики Украины (1997 г.).
   На основании анализа соответствующей научной литературы, Конституции Украины, законов и других нормативно-правовых актов раскрывается содержание социальной защиты населения, определяются её основные направления в Украине и механизмы их реализации.
   Сформулированы условия структуризации сферы социальной защиты населения исходя из основных её направлений: это социальная помощь, которая гарантирует возможность выживания в условиях социально-экономического кризиса; социальное обеспечение, которое гарантирует определенный уровень существования человека; социальные услуги, которые обеспечивают определенный уровень трудовой активности и участия человека в общественной жизни.
   Установлено, что основой системы социального обеспечения является социальное страхование. Главный акцент в работе ставится на вопросе пенсионного страхования. Обосновывается необходимость введения единого социального взноса в целях повышения эффективности работы существующих государственных страховых фондов.
   Существующая законодательная база, где нормы социального обеспечения различных категорий населения определяются отдельными законами, не только усложняет организацию предоставления льгот и пособий, но и не исключает злоупотребления одними и недополучения другими. Поэтому в работе сконцентрировано внимание на необходимости принятия единого закона (кодекса) относительно государственной поддержки различных категорий населения.
   В Украине создана целостная система органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая формирование и реализацию государственной политики и выполнение каждым из них соответствующих функций государственного управления в сфере социальной защиты населения. В эту систему входят Верховный Совет Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство труда и социальной политики Украины, другие центральные и местные органы исполнительной власти.
   Особое внимание уделяется деятельности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения. Разработаны теоретические и практические рекомендации по оптимизации и усовершенствованию деятельности управлений труда и социальной защиты населения районных государственных администраций и исполкомов городских советов, предоставлению ими управленческих услуг населению в сельской местности. Многое из предложенного будет реализовано при проведении политической реформы относительно упразднения районных государственных администраций.
   На примере Черниговской области проанализировано состояние социальной защиты населения и его регионального управления, влияние на него демографической ситуации.
   Региональная модель управления социальной защитой населения должна базироваться на принципах: разграничения компетенции государства, регионов и местных органов власти по вопросам социальной защиты населения; приближения органов социальной защиты населения к получателям льгот и пособий, оформления и предоставления их в виде единственного пакета документов.
   Предложена современная модель управления социальной защитой населения на местном уровне с учетом принципов адресности, систем-ности, комплексности, многосубъектности, гибкости, дифференцированного подхода.
   Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности органов управления в сфере социальной защиты населения, в учебном процессе, в дальнейших исследованиях социальной политики государства.
   Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, государственное управление, социальная защита населения, законодательно-правовая база, органы управления социальной защитой населения.

Yurchenko Y.D. State management in the field of social protection: theoretical and metodological aspects. - Manuscript.

Thesis for a candidate in Public Administration by speciality 25.00.01 - the theory and history of public management. – The National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   The dissertation investigates a question relating to improvement of administrative organ activity in the field of social protection in the making Ukraine a social state.
   The major directions of social protection in Ukraine and means of their realization have been described on the grounds of analysis of scientific literature, the constitution of Ukraine, lows and other legal acts connecting to social protection.
   The place and role of administrative organs, that take part in organization and realization of social public policy referring to social protection, have been explored.
   By the example of Chernigiv region the state of social protection and its regional management have been analyzed.
   Contemporary model of management in the field of social protection on the local level has been suggested with taking into account principles of, systematization, complexity, flexibility, particularized approach.
   The results of investigation can be used in practical activity of administrative organs connecting with social protection, in the training process and certainly in the further research of social public policy.
   Key words: social state, social policy, public management, social protection of population, law base, administrative organ in the sphere of social protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net