Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз)

Анотації 

Ануфрієнко О.А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12. – філософія права. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2007.

   У дисертації вперше впроваджено термін ‘‘професійно-політична культура юриста’’, цю категорію визначено як службово-функціональну складову політичної культури юриста, важливий компонент його професійної культури. Розроблена концепція професійно-політичної культури юриста в контексті сучасної філософії права – визначені відповідні теоретико-методологічні засади, детермінанти, принципи та функції. Окреслені філософсько-правові засади формування професійно-політичної культури юриста на мікрорівні, які пов’язані, насамперед, із філософією юридичної освіти. Визначено модель професійно-політичної культури українського юриста XXI ст., загальну спрямованість правового забезпечення практичних заходів щодо її формування.
   Висновки дисертації можуть бути використані, перш за все, у країнах, де юридична діяльність обумовлена подаланням наслідків тоталітаризму та Євроінтеграцією.
   Ключові слова: філософія права, філософія юридичної освіти, професійна культура юриста, професійно-політична культура юриста, політична культура юриста, модель професійно-політичної культури юриста, юридична діяльність, український юрист ХХІ ст.

Ануфриенко А. А. Профессионально-политическая культура юриста (философско-правовой анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.12. – философия права. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2007.

   В диссертации впервые употреблен термин ‘‘профессионально-политическая культура юриста’’, эта категория определена как служебно-функциональная составляющая политической культуры юриста, важный компонент его профессиональной культуры. Профессиональная культура юриста рассматривается как комплекс разных видов культур, но главным в ее структуре выделяются духовная, правовая, национальная и политическая составляющие. Разработана концепция профессионально-политической культуры юриста в контексте современной философии права – определенны соответствующие: теоретико-методологические основы, детерминанты, принципы и функции.
   Выделенная из политической культуры юриста его политическая культура в профессиональном измерении, которая одновременно есть составляющей еще и его профессиональной культуры и культуры его личности, в работе называется профессионально-политической культурой юриста. Под этой категорией понимаются политические аспекты сознания, отношений и поведения юриста как субъекта правовой системы в профессиональном измерении. Вышеупомянутые аспекты вместе с компонентом политической культуры личности юриста, который не обозначается на его профессиональной деятельности, составляют политическую культуру личности юриста.
   Очерчены философско-правовые основы формирования профессионально-политической культуры юриста на микроуровне: влияние духовной культуры как важнейшей составляющей культуры, которое связывается, прежде всего, с философией юридического образования; регулятивно-политический вектор действия правовой культуры; государственно-созидательное действие национальной политической культуры.
   В исследовании впервые определено: модель профессионально-политической культуры украинского юриста XXI ст., способного креативно использовать правовые средства во время юридической деятельности. Она связывается с регулированием украинской политической системы XXІ ст., прежде всего, на началах естественного права и политического иммунитета; общую направленность правового обеспечения практических мероприятий по формированию вышеприведенной модели.
   Сущностными компонентами модели профессионально-политической культуры украинского юриста ХХІ ст. являются следующие составляющие. Основоположный элемент (естественно-правовая политическая значимость, профессиональное государственно-созидательное политическое самоопределение и профессиональная политико-правовая ответственность юриста); вариативно-практический элемент (характеризует способность юриста, в профессиональном измерении, креативно регулировать украинскую политическую систему правовыми средствами с использованием принципа деполитизации, форма применения которого зависит от конкретных служебно-функциональных обязанностей юриста).
   Выводы диссертации могут быть использованы, прежде всего, в странах где демократическое национальное государственное строительство находится в начальной фазе и юридическая деятельность обусловлена преодолением последствий тоталитаризма и Евроинтеграцией.
   Ключевые слова: философия права, философия юридического образования, профессиональная культура юриста, профессионально-политическая культура юриста, политическая культура юриста, модель профессионально-политической культуры юриста, юридическая деятельность, украинский юрист ХХІ ст.

Anufrienko O.A. The professional and political culture of the lawyer(philosophical and legal analysis). – Manuscript.

The dissertation on getting a scientific degree of the candidate in law in speciality 12.00.12. – legal philosophy. – Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2007.

   The term “professional and political culture of the lawyer” is introduced for the first time in the dissertation, this category is determined as a professional and functional component of political culture of the lawyer, the important component of his professional culture. The concept of professional and political culture of the lawyer is developed in a context of modern legal philosophy – fitting theoretical and methodological bases, determinants, principles and functions are defined. The philosophical and legal basis of formation of professional and political culture of the lawyer on micro level are outlined, first of all, on the basis of philosophy of the legal education. The model of professional and political culture of the Ukrainian lawyer of XXI century; the general orientation for legal guarantee of practical actions on its formation are determined for the first time in the dissertation.
   Conclusions of the dissertation can be used, first of all, in the countries where legal activity is caused by overcoming the consequences of totalitarianism and European integration.
   Key words: legal philosophy, philosophy of the legal education, professional culture of the lawyer, professional and political culture of the lawyer, political culture of the lawyer, model of professional andlitical culture of the lawyer, legal activity, Ukrainian lawyer of XXI century.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net