Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж

Анотації 

Погрібняк Н.М. Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 -електричні станції, мережі і системи. - Донецький державний технічний університет, Донецьк, 1999.

   Дисертація присвячена розробці методів розрахунку електричних навантажень промислових підприємств. У роботі запропоновано методи імітації реалізацій випадкових електричних процесів, що забезпечують відтворення заданих закону розподілу ймовірностей і кореляційної функції. Методом статистичного моделювання вирішена задача визначення статистичного закону розподілу квадрата випадкового електричного навантаження після інерційного згладжування. На основі отриманого статистичного рішення розроблено більш точні інженерні методи визначення розрахункових електричних навантажень, що дозволяють підвищити ефективність капіталовкладень і функціональну надійність промислових електричних мереж. Запропоновано спосіб визначення параметра експоненціальної кореляційної функції групового графіка електричного навантаження. За результатами роботи складено проект "Вказівок із розрахунку електричних навантажень промислових підприємств".
   Ключові слова: випадковий електричний процес, статистичне моделювання, інерційне згладжування, розрахункове електричне навантаження, промислова електрична мережа, електричне навантаження.

Pogrebnyak N.N. Methods of quadratic inertial smoothing in calculation of industrial electrical networks loads. - Manuscript.

Thesis for a candidate degree by speciality 05.14.02 - Power stations, electrical networks and systems. - Donetsk state technical university, Donetsk, 1999.

   The thesis is devoted to development of methods of account of electrical loads of the industrial enterprises. The methods of simulation of realisations of random electrical processes providing reproduction of the probability distribution law and correlation function are proposed. The problem of determination of statistical distribution law of quadrate of a casual electrical load after inertial smoothing has been decided by the method of statistical simulation. Because of obtained statistical solution more faithful rapid design methods of calculation of estimated electrical loads, ensuring the increase of investment efficiency and functional reliability of industrial electrical networks, are developed. The method of estimation of a parameter of exponential correlation functions of the group random power load is proposed. By results of thesis the project of “Design procedure of electrical loads of the industrial enterprises ” is composed.
   Key words: casual electrical process, statistical simulation, inertial smoothing, estimated electrical load, industrial electrical network, electrical load.

Погребняк Н.Н. Методы квадратичного инерционного сглаживания в расчетах нагрузок промышленных электрических сетей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.02 – электрические станции, сети и системы. – Донецкий государственный технический университет, Донецк, 1999.

   Диссертация посвящена разработке методов расчета электрических нагрузок промышленных предприятий. В работе решена научная задача определения статистических законов распределения случайных электроэнергетических процессов после квадратичного инерционного сглаживания методом статистического моделирования, имеющая научное значение для теории электрических нагрузок и электромагнитной совместимости, а также практическое значение для проектирования промышленных электрических сетей в части определения расчетных электрических нагрузок и динамических показателей электромагнитной совместимости.
   В основу работы положены принятые в теории электрических нагрузок модели. Модель группового графика – в виде случайного процесса с нормальным законом вероятностного распределения и экспоненциальной корреляционной функцией (КФ). Модель нагрева проводника – в виде дифференциального уравнения первого порядка, в правую часть которого входит квадрат нагрузки.
   Разработан алгоритм применения метода статистического моделирования для решения задачи о квадратичном инерционном сглаживании. Осуществлена проверка его достоверности.
   Предложен “эстафетный” метод имитации реализаций случайных электрических процессов, обеспечивающий воспроизведение заданных законов распределения и КФ. Идея метода состоит в том, что на первом этапе имитируется реализация с заданным законом распределения, а ее КФ не контролируется. На втором этапе исходная реализация подвергается преобразованию для воспроизведения КФ, основанному на том, что любая перестановка ординат реализации изменяет ее КФ, но не закон распределения.
   Усовершенствован метод элементных процессов, позволяющий точно воспроизвести закон распределения группового графика электрической нагрузки за счет учета фактических параметров индивидуальных графиков нагрузки отдельных электроприемников: номинальной мощности, коэффициента загрузки, коэффициента использования.
   Методом статистического моделирования определены статистические характеристики “греющей дозы” – квадрата случайной электрической нагрузки после инерционного сглаживания.
   Проверкой нормализации греющей дозы по критерию Пирсона показано, что при возможных на практике значениях постоянной времени нагрева закон распределения греющей дозы не является нормальным. Нормализация происходит при очень больших значениях постоянной времени нагрева проводника, что не имеет практического значения для определения расчетной нагрузки.
   Показано, что применение ряда Эджворта для приближенного решения задачи о квадратичном инерционном сглаживании может давать противоречащие физике результаты, а также затруднительно из-за отсутствия требуемых исходных данных.
   С целью уменьшения погрешности определения расчетной электрической нагрузки не рекомендовано применение используемой в проектировании формулы пересчета максимума.
   На основе полученного статистического решения задачи о квадратичном инерционном сглаживании случайной электрической нагрузки с экспоненциальной КФ разработаны более точные инженерные методы определения расчетных электрических нагрузок, позволяющие повысить эффективность капиталовложений и функциональную надежность промышленных электрических сетей. Методы основаны на корректном понятии “расчетная нагрузка”. Показано, что предложенные инженерные методы дают меньшие погрешности определения расчетной электрической нагрузки по нагреву, чем существующие.
   Предложены два способа определения эквивалентного параметра корреляционной функции группового графика электрической нагрузки по известным характеристикам индивидуальных нагрузок: для расчетов на ЭВМ – путем решения трансцендентного уравнения, полученного методом наименьших квадратов; вручную – исходя из эквивалентирования дисперсий нагрузок на выходе инерционного звена.
   По результатам работы составлен проект “Указаний по расчету электрических нагрузок промышленных предприятий”.
   Ключевые слова: случайный электрический процесс, статистическое моделирование, инерционное сглаживание, расчетная электрическая нагрузка, промышленная электрическая сеть, электрическая нагрузка.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net