Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання

Анотації 

Бочаров Д.О. Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2006.

   Роботу присвячено дослідженню загальнотеоретичних аспектів юридичного доказування як складової правозастосовчої діяльності. У дисертації здійснено спробу виявити суть і ознаки правозастосовчої діяльності як системи, складовою якої виступає діяльність із доказування. Зміст і структура правозастосовчої діяльності уточнюються через визначення й аналіз її основних функцій: індивідуальної регламентації та правозабезпечувальної. Установлюються місце доказування в процесі реалізації функцій правозастосовчої діяльності та зміст власних функцій діяльності з доказування. З огляду на зміст її функцій і спосіб утілення в об’єктивній дійсності характеризуються зміст, засоби і результати діяльності з доказування. З’ясовуються науковий статус доказового права та його місце в системах права й законодавства.
   Уперше систематизовано й теоретично узагальнено широкий спектр поглядів на сутність доказування, його зміст, засоби й результати, сформованих представниками галузевих наук. На основі їх комплексного аналізу сформульовано відповідні теоретичні висновки й практичні рекомендації стосовно гармонізації кореспондуючих складових системи права й системи законодавства та уточнення змісту окремих норм-дефініцій.
   Ключові слова: правозастосовча діяльність, діяльність із доказування, правозабезпечення, правова позиція, юридичний доказ, фактичні дані, доказове право.

Бочаров Д.А. Доказывание в правоприменительной деятельности: общетеоретические вопросы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2006.

   Работа посвящена исследованию общетеоретических аспектов юридического доказывания как составляющей правоприменительной деятельности. В диссертации осуществлена попытка установить сущность и признаки правоприменительной деятельности как системы, неотъемлемой составляющей которой является деятельность по доказыванию. Содержание и структура правоприменительной деятельности уточняются путем определения и анализа ее основных функций: индивидуальной регламентации и правообеспечительной. Определяются место доказывания в процессе реализации функций правоприменительной деятельности и содержание собственных функций деятельности по доказыванию. С учетом содержания ее функций и способа воплощения в объективной реальности характеризуются содержание, средства и результат деятельности по доказыванию. Устанавливаются научный статус доказательственного права и его место в системах права и законодательства.
   Автором впервые разграничиваются понятия регулирования и регламентации и обозначаемые этими терминами процессы. Соотношение регламентации и регулирования рассматривается как соотношение части и целого, в соответствии с этим уточняется содержание понятия правового регулирования. Его составляющими признаются, в частности, нормативная и индивидуальная регламентация; действия, непосредственно направленные на обеспечение фактической реализации конкретизированных властных предписаний; контроль (надзор) за их фактическим исполнением. С учетом этого функции правоприменительной деятельности подразделяются на функцию индивидуальной регламентации и правообеспечительную функцию. Исходя из характера функций и роли в процессе правового регулирования, уточняются содержание и структура правоприменительной деятельности. Поскольку в контексте правоприменительной деятельности основными являются действия, направленные на конкретизацию содержания правовых норм в персонализированных властных предписаниях, обеспечение их издания и фактической реализации, именно эти действия образуют основное содержание правоприменительной деятельности и определяют специфику ее структуры. Стадии акта применения правовой нормы выделяются с учетом необходимости осуществления конкретизации сфер применения и нормирования правовой нормы в процессе ее применения. Структура правоприменительной деятельности не отождествляется со структурой акта применения правовой нормы, поскольку может включать в себя комплексы действий, связанных с контролем, надзором и принудительным осуществлением индивидуальных предписаний.
   В диссертации получила дальнейшее развитие идея относительно знакового характера процедурно-процессуальной формы как имманентно свойственного правоприменительной деятельности. В отличие от традиционного информационного подхода, при котором самодостаточным носителем значения признается сигнал, диссертант акцентирует внимание на приоритете знака как основы осуществляемой в рамках правоприменительной деятельности коммуникации.
   Доказывание рассматривается автором как способ реализации правовой позиции в контексте осуществления функции индивидуальной регламентации и как основной правообеспечительный фактор, в соответствии с этим уточняется классификация собственных функций доказывания. К ним отнесены функция замещения реального события знаковым эквивалентом, коммуникативная и суггестивная функции, функция селекции и организации фактических данных в рамках правовой позиции, фиксаторная функция. Диссертантом переосмысливаются традиционные представления о природе результатов доказывания, предлагается рассматривать результат доказывания как семиотический объект. При таком подходе система доказательств служит знаковым эквивалентом реального события и воплощением правовой позиции.
   В работе представлена и обоснована авторская концепция доказательства как знака, в соответствии с этим конкретизирован смысл понятия “фактические данные”. Доказательство рассматривается диссертантом как система, формируемая в соответствии с нормативной конструкцией доказательства (т.н. легальным определением), и состоящая из означивающего (формы, источника доказательства), означиваемого (предмета доказательства) и значения (доказательственного факта). Характеристиками каждого из названных элементов доказательства являются, соответственно, допустимость, относимость и достоверность. Термин “фактические данные” трактуется как обозначающий материальные, информационные и др. предпосылки доказательственных фактов: процессуальные источники доказательств, сообщения, материальные объекты и т.п.
   Обосновывается существование в структуре доказательственного права (как системы знаний) теоретической составляющей, которая входит в предмет изучения общей теории государства и права. Кроме того, автор развивает идею относительно возможности признания доказательственного права (как нормативного образования) комплексным межотраслевым процедурно-процессуальным институтом и его частичного воплощения в соответствующем нормативно-правовом акте.
   Ключевые слова: правоприменительная деятельность, деятельность по доказыванию, правообеспечение, правовая позиция, юридическое доказательство, фактические данные, доказательственное право.

Bocharov D.O. Proving in Law enforcement activity: general theoretical issues. – Manuscript.

Thesis for candidate of law degree, in the field 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of the political and legal sciences. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry. Kharkiv, 2006.

   The work is dedicated to the research of general theoretic aspects of juridical proving as a constituent of law enforcement activity. In the theses is made an attempt to discover the essence and signs of law enforcement activity as dynamic system, the constituent of which is proving. The content and structure of law enforcement is defined through determination and analysis of its fundamental functions: individual regulation and rights securing. One determines the place of proving in the process of law enforcement functions implementation and contents of own functions of proving. Considering the contents of its functions and the way of its incorporation in value-free reality one characterizes the content, means and the result of proving activity. One ascertains scientific status of law of evidence and its place in law and legislation systems.
   For the first time were classified and theoretically generalized the wide range of views for the essence of proving, its content, means and results formed by the representatives of branch sciences. On the ground of their complex analysis were formulated corresponding theoretical conclusions and applied recommendations regarding the harmonization of corresponding constituents of law and legislation systems and refinement of contents of some standards-definitions.
   Keywords: law enforcement activity, proving activity, securing of rights, legal position, actual data, law of evidence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net