Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики

Анотації 

Батанова Н.М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем конституційних деліктів в Україні. Досліджується правова природа конституційного делікту як підстави конституційно-правової відповідальності та самостійного виду правопорушень, здійснена його дефінітивна характеристика за сутністю, змістом і формою. Виділено основні етапи становлення та розвитку теорії конституційного делікту та конституційно-деліктного законодавства в Україні. Проаналізовано особливості елементів юридичного складу конституційного делікту (об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони). Проведена класифікація конституційних деліктів за різними критеріями. Досліджено особливості конституційних деліктів у сферах організації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування та безпосередньої демократії. На підставі вивчення позитивного світового досвіду регламентації підстав конституційно-правової відповідальності, розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного конституційно-деліктного законодавства України.
   Ключові слова: конституційний делікт, конституційно-правова відповідальність, склад конституційного делікту, правопорушення, підстава конституційно-правової відповідальності, конституційна деліктність, конституційна деліктологія.

Батанова Н.Н. Конституционные деликты в Украине: проблемы теории и практики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию проблем теории и практики конституционных деликтов в Украине. Создана авторская концепция конституционных деликтов как основания конституционно-правовой ответственности и самостоятельного вида правонарушений. Дана дефинитивная характеристика конституционного деликта по сущности, содержанию и форме. Автор определяет конституционный деликт как общественно опасное, противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), которое посягает на конституционный строй и его институты, за совершение которого предусмотрена конституционно-правовая ответственность.
   Исследовано становление и развитие теории конституционного деликта и конституционно-деликтного законодательства в Украине и предложена соответствующая периодизация.
   В диссертации раскрываются особенности элементов юридического состава конституционного деликта (объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны) и вносятся предложения относительно оптимизации их законодательной регламентации.
   Проведена классификация конституционных деликтов по: 1) объектам конституционных деликтов; 2) субъектам конституционных деликтов; 3) объективной стороне конституционных деликтов; 4) субъективной стороне конституционных деликтов; 5) способу совершения конституционных деликтов; 6) степени общественной опасности конституционных деликтов; 7) закреплению составов конституционных деликтов в конституционном законодательстве Украины; 8) инстанции конституционно-правовой ответственности.
   Исследованы конституционные деликты в сферах организации и функционирования государственной власти, местного самоуправления, непосредственной демократии. С учетом зарубежного опыта законодательного регулирования и практики реализации оснований конституционно-правовой ответственности внесены предложения относительно усовершенствования действующего конституционно-деликтного законодательства.
   Также автором предложены следующие направления и формы поэтапного усовершенствования института конституционно-правовой ответственности: 1) легализация конституционно-правовой ответственности на конституционном уровне; 2) принятие закона о конституционно-правовой ответственности.
   Ключевые слова: конституционный деликт, конституционно-правовая ответственность, состав конституционного деликта, правонарушение, основание конституционно-правовой ответственности, конституционная деликтность, конституционная деликтология.

Batanova N.M. Constitutional delicts in Ukraine: problems of theory and practice. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.02 – constitutional law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to the investigation of the theoretical and practical problems of constitutional delicts in Ukraine. The constitutional delict legal nature as a ground of constitutional and legal responsibility and independent kind of offence is researched; its definitive characteristic on essence, content and form is given. The constitutional delicts place in the system of offences is researched. The main stages of formation and development of constitutional delict theory and constitutional-delictual legislation are researched. In the thesis the peculiarities of the elements of constitutional delict composition (object, objective side, subject, subjective side) are analyzed. The constitutional delicts classification on others criterions is made. The peculiarities of the constitutional delicts in the spheres of the organization and functioning of state power, local self-government and direct democracy are researched. On the basis of the investigation of positive world experience of regulation of constitutional and legal responsibility grounds, the proposals on improvement of valid constitutional-delictual legislation of Ukraine are made.
   Key words: constitutional delict, constitutional and legal responsibility, constitutional delict composition, offence, ground of constitutional and legal responsibility, constitutional deliction, constitutional delictology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net