Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні

Анотації 

Бігняк О.В. Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню підприємництва як предмета правового регулювання в Україні. З’ясовано економічну сутність, значення та родову належність підприємництва. Визначено поняття та види підприємництва. Вперше надано визначення права на підприємницьку діяльність як права на здійснення самостійної, ініціативної, інноваційної, професійної, систематичної діяльності, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку в умовах існування ризику, з дотриманням прав і законних інтересів інших осіб, та відповідальністю за результати такої діяльності її суб’єктів. Виявлено ознаки підприємництва, зокрема, інноваційність, систематичність, професійність, ризик та його цілі. Доопрацьовано питання суб’єктів права на підприємницьку діяльність. Виявлено значення соціальної відповідальності та етики у реалізації права на підприємницьку діяльність. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення правового регулювання підприємництва.
   Ключові слова: підприємництво, право на підприємницьку діяльність, інноваційність, систематичність, професійність, ризик, правосуб’єктність.

Бигняк А.В. Предпринимательство как предмет правового регулирования в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию предпринимательства как предмета правового регулирования в Украине. Уяснены экономическая сущность, значение и родовая принадлежность предпринимательства. Определено понятие и виды предпринимательства. Выявлены признаки предпринимательства, в частности, инновационность, систематичность, риск и его цели. Уточнено понятие права на предпринимательскую деятельность, его свобода и реализация. Доработаны вопросы субъектов права на предпринимательскую деятельность и их правосубъектности. Выявлено значение социальной ответственности и этики в реализации права на предпринимательскую деятельность. Обоснованы предложения по совершенствованию правового регулирования предпринимательства.
   В первом разделе диссертации проанализировано и обобщено понятие предпринимательства и определены его виды. Обосновано положение о том, что, с одной стороны, предпринимательская деятельность является видом хозяйственной деятельности; с другой стороны, производными от понятия предпринимательства являются понятия коммерческой и торговой деятельности, а также их разновидности, выражающие особенности конкретных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой в отдельных сферах хозяйствования (аудиторская, страховая, транспортная и другие виды деятельности).
   Во втором разделе анализируются признаки предпринимательства, в частности, инновационность, систематичность и профессиональность, а также риск и цели предпринимательства.
   Исходя из легального определения понятия предпринимательства, данного в ст.42 Хозяйственного кодекса Украины, необходимыми признаками предпринимательства как вида хозяйственной деятельности являются самостоятельность, инициативность, систематичность, риск, цели достижения экономических и социальных результатов и получение прибыли. Другими сущностными признаками предпринимательства следует считать профессиональность, инновационность и юридическую ответственность субъектов предпринимательства.
   Систематичность как признак предпринимательства следует характеризовать с качественной (а не количественной) стороны как устойчивость, что выражается в характере деятельности, его временной продолжительности и целевой направленности.
   Впервые введено понятие профессиональности как признака предпринимательства, неразрывно связанного с систематичностью, рассматривающегося в совокупности с иными признаками, которое выражается в осуществлении предпринимательства субъектами, имеющими определенную квалификацию и/или информацию, необходимую для принятия и реализации решений, в соответствии с правилами, имеющими нормативное закрепление.
   В работе показано, что риск как системообразующий признак предпринимательства, в основе своей содержит вероятность уменьшения, неполучения прибыли и/или недостижения иных экономических и социальных результатов.
   Инновационность как признак предпринимательской деятельности, на основании проведенного исследования, следует характеризовать в качестве нововведения в продукцию, в процесс изготовления, сбыта продукции, в методы управления этими процессами.
   В третьем разделе диссертации анализируются особенности реализации конституционного права на предпринимательскую деятельность.
   Впервые дано определение права на предпринимательскую деятельность как права на самостоятельную, инициативную, инновационную, профессиональную, систематическую деятельность, с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли в условиях существования риска, с соблюдением прав и законных интересов иных лиц, и ответственностью за результаты такой деятельности ее субъектов.
   В процессе реализации конституционного права на предпринимательскую деятельность на основании определенных в законе юридических фактов возникают субъективные права предпринимателей, осуществляется динамика (возникновение, изменение и прекращение) конкретных предпринимательских правоотношений.
   В ходе написания работы значение социально-правовой ответственности предпринимателей определяется как поведение субъектов предпринимательской деятельности, предусматривающее спланированный ответ таких субъектов на социальные ожидания в обществе, который предполагает применения тех специфических результатов, которыми владеет именно предприниматель.
   Этика в сфере предпринимательства – это ряд не установленных в законодательном порядке общественно принятых правил, соблюдение которых субъектами предпринимательства в их деятельности способствует надлежащей реализации права на предпринимательскую деятельность, поддерживая определенные ценностные стандарты и этические принципы в предпринимательских отношениях.
   Ключевые слова: предпринимательство, право на предпринимательскую деятельность, инновационность, систематичность, профессиональность, риск, правосубъектность.

Bignyak O.V. Business as a subject of legal regulation in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the obtaining of the Degree of the Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.04 – Economic Law, Law of Commercial procedure. – Institute of Economic and Legal Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2007.

   The dissertation is devoted to the research of business as a subject of legal regulation in Ukraine. The economic concept and importance of business are revealed. The definition and kinds of business are given. First the right to business activity is defined as a right to independent, initiate, innovation, professional, systematic activity with the purpose to achieve economic and social results and to achieve profit have arrived in conditions of existence of risk, with observing of the rights and legitimate interests of other persons and subjects' responsibility for the results of business activity. The characteristics of business, including the innovation, systematic, professional, risk and its goals are revealed. The questions of subjects’ right to business activity were refined. The significance of social responsibility and ethics in the realization of the right to business activity is carried out. Propositions on perfection of legal regulation of business activity in Ukraine are proved.
   Key words: business, right to business activity, innovation, systematic, professional, risk, law ability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net